Toimintopainikkeet

Metsien monimuotoisuuden turvaaminen

Käytännön metsänhoito turvaa monimuotoisuuden

Metsät ovat sekä pinta-alaltaan että lajimäärältään Suomen luonnon merkittävin elinympäristötyyppi. Maamme eliölajeista noin puolet elää metsissä.

Perhemetsätaloudessa metsien monimuotoisuuden turvaaminen yhdistetään osaksi normaalia talousmetsien hoitoa. Monimuotoisuudelle tärkeää on metsien luontaisten rakennepiirteiden ja puulajisuhteiden ylläpito.  Metsät uudistetaan kotimaisilla puulajeilla eikä niissä käytetä geenitekniikalla muunneltuja taimia tai siemeniä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt tunnistetaan ja niitä käsitellään erikoiskohteina.

Metsät ovat myös tärkein uhanalaisten lajien elinympäristö. Huomattava osa uhanalaisista lajeista esiintyy pitkälle erikoistuneissa, pienialaisissa elinympäristöissä. Nopein tapa hidastaa lajiston monimuotoisuuden vähentymistä on säilyttää ja hoitaa näitä elinympäristöjä.

1990-luvulta lähtien metsien monimuotoisuus on otettu entistä yksityiskohtaisemmin osaksi metsälainsäädäntöä sekä metsätalouden ympäristöohjeita ja suosituksia.

Uudistushakkuiden luonnonhoidon laatua seurataan vuosittain talousmetsien luonnonhoidon laadun arvioinneissa. Suomen metsäkeskuksen tekemän seurannan mukaan talousmetsien luonnonhoidon suosituksia ja vaatimuksia noudatetaan hyvin tai erinomaisesti 4/5 yksityismaiden uudistus- ja ylispuuhakkuualoista. Säästöpuiden keskittäminen, luontokohteiden turvaaminen ja vesiensuojelusta huolehtiminen ovat edelleen tärkeimpiä kehittämiskohteita.

Yksityismetsistä 90 % on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. Sertifiointi todentaa myös metsäluonnon hyvän hoidon. 

>> Lue lisää talousmetsien luonnonhoidosta metsänhoitoyhdistysten sivuilta


Metsien monimuotoisuutta edistetään useissa hankkeissa

Keskustelu metsätalouden kestävyyden ja metsien monimuotoisuuden turvaamisesta kiihtyy samalla kun puun käyttö lisääntyy. Vaikka ihan tavallisen metsänhoidon ohessa tehdäänkin paljon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, on erilaisia hankkeita käynnistetty niin talousmetsien luonnonhoitoon kuin metsien suojeluunkin liittyen.

Luontolahjani satavuotiaalle -suojelukampanja

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriö käynnistivät 11.1. Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä, pysyviä suojelualueita. Suojeltavat alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota. Ensimmäisiä kampanjaan tarjottuja kohteita esitellään nettisivulla luontolahjani.fi, josta löytyy myös lisätietoja kampanjasta sekä hakulomake maanomistajia varten. 

Metso -ohjelma jatkuu edelleen

Kampanja ei korvaa Metso-ohjelmaa, jonka kautta on suojeltu pysyvästi lähes 60 000 hehtaaria. Vaikka ohjelman määrärahat ovat supistuneet, kannattaa metsänomistajien tarjota edelleen monimuotisuudeltaan arvokkaita kohteita ohjelmaan. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025. 

Monimetsä-hanke etsii uusia toimintamalleja

Talousmetsien monimuotoisuutta edistetään Monimetsä-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, kokeilla ja viedä käytäntöön toimintamalleja, joilla monimuotoisuuden turvaaminen voidaan kustannustehokkaasti viedä osaksi arkimetsänhoitoa ja puunkorjuuta. Kehittämiskokeiluissa selvitetään mm., miten metsänomistajan luonnonhoitotavoitteet saataisiin mukaan niin metsänhoitotöiden kuin hakkuiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä miten luonnonhoidon paikkatietoa voitaisiin paremmin hyödyntää maastossa tapahtuvan suunnittelun vähentyessä. Lisätietoa hankkeesta: https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke

Tekopökkelöitä maanomistajan suostumuksella sähkölinjojen varsille

MTK, SLC ja Energiateollisuus ryhtyvät tuottamaan lahopuuta ja kolopuita sähkölinjojen reunoille. Tämä lisää metsien monimuotoisuutta, parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä tuo kustannussäästöjä. Sähkökatkoksia aiheuttavista riskipuista tehdään tekopökkelöitä metsänomistajan suostumuksella. Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

>> Lue lisää tekopökkelöhankkeesta forest.fi -sivuilta


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 24.2.2017