Toimintopainikkeet

Laho- ja kolopuun lisääminen sähkölinjojen vierimetsissä ja reunavyöhykkeillä

Puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, jos metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan. Erityisesti lahopuulla on suuri merkitys metsien monimuotoisuudelle. Metsälajeista noin neljännes, yhteensä noin 5000 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin metsälajien uhanlaisuuden syy.

Sähkölinjojen vierimetsien hoidossa ja yksittäisten riskipuiden poistamisessa olisi mahdollisuus myös metsien monimuotoisuuden lisäämiseen. Helposti taipuvat lehtipuut ja jo vaurioituneet havupuut, jotka aiheuttavat suurimmat riskit sähkönjakelulle, ovat myös metsien monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia. Toisaalta nämä puut ovat useimmiten taloudellisesti vähämerkityksisiä. Sen sijaan, että puut kaadetaan kokonaan ja kuljetetaan pois metsästä, niistä voitaisiin tehdä tekopökkelöitä. Tekopökkelöistä syntyy pystylahopuuta, jota ei muuten juurikaan talousmetsissä ole. Kaadettu latvus voidaan jättää maahan tuottamaan arvokasta maalahopuuta.

Energiateollisuuden ja metsänomistajien järjestöjen yhteistyössä ollaan luomassa toimintamallia, jolla voidaan lisätä metsien monimuotoisuudelle arvokasta laho- ja kolopuuta sähkölinjojen reunavyöhykkeiden ja vierimetsien hoidossa.

Yhteisesti hyväksytyt sähkölinjojen vierimetsien hoidon suositukset päivitetään. Lisäksi tehdään ohjeistus työn toteuttajille. Toimintamallin valmistelussa määritellään mm. soveltuvat kohteet, puiden valintaperusteet, ohjeet puiden korjuulle, korvauskäytännöt ja sopimusmallit.


Nykyiset käytännöt ja termit:

- Jakeluverkko (keskijännitteiset linjat)

MTK ry, SLC ry ja Energiateollisuus ry ovat hyväksyneet yhteisen suosituksen sähkölinjojen vierimetsien hoidosta. Tavoitteena on sellainen vierimetsien hoito, että puiden aiheuttamat sähkökatkokset saataisiin vähenemään. Suosituksissa kehotetaan poistamaan havupuutaimikoista ja -metsiköistä kaikki kasvatettavien puuston kasvua pidemmät lehtipuut sekä vahingoittuneet ja kallistuneet puut.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönsiirron häiriöttömyydestä. Lain mukaan yhtiöllä on oikeus muissakin kuin akuuteissa häiriötapauksissa kaataa ja poistaa jakeluverkon vierimetsistä linjalle ilmeisen riskin aiheuttavia. Maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja vahingosta, joka on aiheutunut em. toimenpiteistä.

- Kantaverkko (suurjännitelinjat)

Fingrid Oyj vastaa Suomen sähkönsiirron runkoverkosta eli kantaverkosta. Kantaverkkoon kuuluu suurjännitejohtoja eli ns. voimajohtoja yhteensä noin 15 000 kilometriä. Sähkömarkkinalaki velvoittaa Fingridiä huolehtimaan johtojen läheisyydessä olevista puista siten, että verkon toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasvavista puista. Kantaverkon reunavyöhykkeen puille on lunastuspäätöksessä määrätty pituusrajoite. Fingrid on myös maksanut lunastuspäätöksessä määrätyn kertakorvauksen kantaverkon aiheuttamasta haitasta maanomistajalle. Fingrid voi kaataa ylipitkät puut siten kuin lunastuspäätöksessä on määrätty.

- Maa-alueiden ja puuston omistusoikeus

Sähkölinjojen alla olevat maa-alueet ja puusto kuuluvat maanomistajalle. Sähköverkkoyhtiö korvaa käytön rajoituksesta aiheutuvan haitan maanomistajalle. Linjan reunavyöhykkeen tai vierimetsän puiden kaatamisesta sovitaan aina erikseen maanomistajan kanssa. Maanomistajalla on oikeus päättää, millä tavalla puuston kaato ja myynti järjestetään.


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 7.3.2017