Toimintopainikkeet

Puumarkkinoiden kehittämisohjelma

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen
 – toimenpiteet puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla olevien investointien myötä kasvavan merkittävästi lähivuosina. Suomessa kasvaa riittävästi puuta mutta metsien käyttöä pitää tehostaa ja puumarkkinoiden toimintaa kehittää.

MTK esittää seuraavia toimenpiteitä puumarkkinoiden kehittämiseksi

  1. Tehostetaan metsähoitoa puuvarojen kasvattamiseksi
  2. Kehitetään puun käyttöä ja lopputuotemarkkinoita koskevaa tilastointia ja metsänomistajille tarjottavaa markkinainformaatiota
  3. Metsätilojen siirtymistä aktiivisten metsätalouden harjoittajien omistukseen edistetään sukupolvenvaihdosten verohuojennuksella ja muilla verotuksellisilla kannustimilla.
  4. Kehitetään metsätilarakennetta korottamalla metsävähennys 95 %:iin ja kannustamalla metsien yhteisomistukseen
  5. Uudistetaan kaavoituslainsäädäntöä tukemaan puunkäyttöä talousmetsissä
  6. Otetaan uuden metsälain mahdollisuudet käyttöön
  7. Kehitetään uusia puukauppatapoja ja otetaan korjuupalvelumalli laajemmin käyttöön
  8. Hyödynnetään tehokkaasti metsävaratietoja ja kehitetään sähköisiä palveluita metsänomistajille
  9. Kohdennetaan määrärahoja alemman tieverkon kunnostukseen.
  10. Huolehditaan, että kansainväliset sopimukset eivät vaaranna Suomen metsien kestävää käyttöä.


Näiden puumarkkinoiden kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen nostaa merkittävästi Suomen metsien kasvua ja kestävää hakkuusuunnitetta: Hakkuumääriä on mahdollista nostaa yli 40 prosenttia nykytasosta yli 83 miljoonaan kuutiometriin vuodessa ja pidemmällä aikavälillä vuodesta 2030 eteenpäin 86 miljoonaan kuutiometriin. Puumarkkinoiden ja metsävarojen kehittäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä niin politiikassa kuin toimenpiteissä.

Puumarkkinoiden ja metsänomistuksen rakenteellisilla uudistuksilla sekä infrastruktuurin kehittämisellä on mahdollista nostaa kotimaista puun tarjontaa yli 10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.

Merkittävimmät kustannusvaikutukset valtiontalouteen ovat panostus infrastruktuuriin, metsätilojen sukupolvenvaihdoslainsäädännön kehittäminen ja metsävähennysjärjestelmän kehittäminen.

Olennaista on, että metsäomistajien päätösvalta omien metsiensä hoidossa ja käytössä säilyy. Kannustavilla ohjauskeinoilla metsäomistajien käyttäytymistä voidaan ohjata kansantalouden kannalta järkevään suuntaan. Pakkokeinot ja metsätalouden kustannusrasituksen lisääminen johtavat puukaupan vaihteluiden lisääntymiseen ja puumarkkinoiden toiminnan heikentymiseen. 

Ohjelman positiiviset vaikutukset kansantalouteen ovat 10 miljoonan puukuutiometrin aikaan saamat suorat verotulot, työpaikat korjuussa, kuljetuksessa ja jalostuksessa sekä metsäteollisuustuotannon aiheuttamat positiiviset vaikutukset kansantalouteen vientitulojen ja verokertymän kautta.

Arvioitu metsäsektorin arvonlisäyksen kasvu olisi yli miljardi euroa vuodessa ja suorat työllisyysvaikutukset yli 10 000 uutta työpaikkaa.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 11.5.2015