Toimintopainikkeet

Maatalous ja ruoka

maatalous_traktorimarssi.jpg

4.4.2017

Maatalouden tukiasiat ja maatalouspolitiikka

 • Maatalouteen hallitusohjelmassa kohdistuneita leikkauksia lykättiin.
 • Kansalliseen tukeen saatiin lisärahoitusta kahdelle vuodelle.
 • Tukimaksatuksia saatiin aikaistettua.
 • Perustettiin rahoitustyöryhmä valmistelemaan toimenpiteitä rahoitustilanteen parantamiseksi.
 • Lisäbudjetissa kohdennettiin tukitoimenpiteitä investoineille tiloille, EU:n kriisituen kansalliseen lisärahoitukseen ja viljelijöiden hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Toimenpiteiden taloudellinen arvo on yhteensä noin 100 milj. euroa.
 • Järjestimme maa- ja metsätalousministeriön ja valiokuntien kanssa yhteiskokouksia tuotantosidonnaisten tukien muutostarpeista. Kokousten ja tukivalmistelun perusteella tukineuvottelijat päättivät kesäkuussa 2016 komissiolle tehtävästä muutosesityksestä. Yksi keskeinen tavoite oli jäädyttää tuotantosidonnaisten tukien alenema vuoden 2016 tasolle.
 • Järjestimme maa- ja metsätalousministeriön, maatalouslinjan asiantuntijoiden ja eri tuotantosuuntia edustavien viljelijöiden kanssa yhteiskokouksia täydentävistä ehdoista. Kokouksissa käytiin läpi täydentävien ehtojen valvontaoppaat, tunnistettiin ongelmakohtia ja säädösmuutostarpeita. Yhtenä tuloksena näiden kuulemisten jälkeen mavi on laatinut oppaan maatilojen kirjaamisvaatimuksista, jossa yksissä kansissa on esitetty maatalouden kirjaamisvaatimukset ja kirjanpitojen säilytysvaatimukset.
 • Valmistelimme EU:n CAP2020 -uudistusta.


Sosiaaliturva ja työhyvinvointi

 • Vaadimme tukea maatalousyrittäjien työssä jaksamiseen osana maatalouden kriisipakettia. Hallitus tähän 10 miljoonaa euroa alentamalla lomituspalvelumaksuja.
 • Vaikutimme aktiivisesti lomituspalvelujen uudistamisen valmisteluun STM:n työryhmässä osana maakuntauudistuksen valmistelutyötä.
 • Vaikutimme vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusten uudistustyöhön.
 • Kutsuimme ministeriöiden, työelämäjärjestöjen sekä sosiaalivakuutuksen hallinnon väkeä kuulemaan suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuudesta ja maatalousyrittäjien haasteista yhdessä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa.
 • Hyvinvointiteema tuli osaksi maaseutuverkoston toimintaa MTK:n esitysten mukaisesti.
 • Kannustimme tuottajaliittojamme hakemaan hyvinvointihankkeisiin rahoitusta.
 • Osallistuimme aktiivisesti maaseudun tukihenkilöverkkotoimintaan ja sen kehittämiseen.
 • Osallistuimme tuettujen lomien lomitussuunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.
 • Osallistuimme Kiila -kuntoutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.


Markkinavaikuttaminen: tuotantopanokset, maatalousyrittäjien asema elintarvikeketjussa ja kuluttajatyö

 • Seurasimme ja analysoimme aktiivisesti tuotantopanosten hintoihin vaikuttavia tekijöitä ja osallistuimme tuotantopanosten tilastoinnin kehittämistyöhön yhtistyössä alan toimijoiden kanssa.
 • Tuotimme Reppuun ajankohtaista tietoa maatalouden tuotantopanosmarkkinoista, mm. koosteet tuotantovälineiden ostohintaindeksistä sekä polttoaineiden ja sähkömarkkinoiden kehityksestä.
 • TNS Gallup toteutti MTK:n tuotantotalousvaliokunnan pyynnöstä tuotantopanosten ostoskorivertailun vuonna 2016 kahdesti, keväällä ja syksyllä.
 • MTK osallistui nettiperusteisten hankintojen yhteiskilpailutusten jalkautukseen.
 • Koulutimme jäsenistöämme sopimusjuridiikasta ja muista oikeudellisista asioista.
 • Kävimme neuvotteluja elintarvikeketjun reilummista ja sitovista sopimuskäytännöistä, mutta lopetimme ne tuloksettomina.
 • Olemme tavanneet päättäjiä ja viestineet sen puolesta, että kauppatapojen ongelmiin haettaisiin ratkaisuja EU-tasolla.
 • Osallistuimme TEM:n kilpailulakityöryhmään ja vaadimme Suomeen toimivaa lainsäädäntöä reiluista kauppatavoista.
 • Saimme valtioneuvostolta periaatepäätöksen tuotantotapaamme suosivien elintarvikkeiden hankintakriteerien käyttöönotosta julkisissa hankinnoissa
 • Viljelijän asemaa ruokaketjussa vahvistetaan: saimme lakimuutoksen liittyen tuottajaorganisaatioiden perustamiseen. Tuottajaorganisaatioiden perustaminen on mahdollista kaikille tuotantosuunnille.
 • Teimme jäsentemme käyttöön viljan varastosaldo-palvelun. Parhaillaan työn alla on sähköinen markkinapaikka viljakauppaan.
 • Ankara vastuu ei ole käsitteenä poistunut tai lieventynyt suomalaisessa lainsäädännössä, vaikka MMM:n työryhmässä esitettiin muutoksia ankaraan vastuuseen. Vastustimme lakimuutosta työryhmässä.
 • Päätukihaun koulutukset viljelijöille: maatalouslinjan asiantuntijat kiersivät keväällä 2016 lähes kaikissa MTK-liitoissa pitämässä tukihakukoulutuksia ja tiedotimme muutoksista.
 • Lanseerasimme Ruokaasuomesta.fi -verkkokaupan näyttävästi kuluttajille ja osallistuimme verkkokaupan ja sen markkinoinnin kehittämiseen
 • Osallistuimme Suomi100- juhlavuoden valmisteluun ja saimme alulle panemamme #syodaanyhdessa -hankkeen yhdeksi juhlavuoden pääteemaksi. Valmistelimme juhlavuoden tapahtumia ja järjestimme kansallisruokaäänestyksen, johon osallistui 50 000 suomalaista.
 • Viestimme vuoden 2016 aikana lehtikirjoituksissa, alustuksissa sekä sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ruuan alkuperästä, turvallisuudesta ja erityisesti antibioottien käytöstä. Pohjoismaiset tuottajajärjestöt, MTK:n aktiivisella osallisuudella, tekivät myös aloitteen antibioottien ennaltaehkäisevän käytön lopettamisesta. Antibioottien käytön rajoittamisen edistämisessä on tehty yhteistyötä myös Copa-Cogecan ja Euroopan parlamentin meppien kanssa.
 • Osallistuimme eläinsuojelulain valmisteluun työryhmissä. Olimme asiasta yhteydessä myös poliittisiin päättäjiin ja jaoimme informaatiota suomalaisesta tuotantotavasta ja eläinten olosuhteista sekä päättäjille että medialle.
 • Olimme toistuvasti yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön, jotta sikojen tilavaatimusta koskevan asetuksen siirtymäaikaa voitaisiin pidentää ja tilavaatimusten laskentatapaa järkeistää.
 • Osallistuimme MMM:n maaseutuhallinnon uudelleen organisointia valmistelevaan työryhmään. Tavoitteenamme on, että toteutuksessa käy ilmi vahva asiakaslähtöisyys ja maakuntiin siirtyvien YTA-alueiden virkamiesten palveluverkko säilyy riittävän tiheänä maakunnissa, jotta palvelut on riittävän läheltä saatavissa.
 • Valmistelimme MTK:n julkisten hankintojen kampanjan tueksi materiaalin ja viranomaisen huoneentaulun.
 • Otimme kantaa REKO-lähiruokapiirin toimintaan. Olemme edistäneet rekojen tunnetuksi tulemista ja pyrkineet siihen, että alkuperäinen ajatus Reko-lähiruokapiireistä kantaisi edelleen.
 • Olimme mukana useassa lähiruokaa edistävässä hankkeessa Suomessa sekä Eviran aloittamassa neuvontahankkeessa, jonka tarkoitus on parantaa PK-elintarvikeyritysten vientivalmiuksia.
 • Ruouokakulttuuriasiamies oli vahvasti mukana Ruokavisan järjestelyissä ja juonsi loppukilpailun.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää