Toimintopainikkeet

Metsätalous

MTK_metsatalous_460x500pxl2.jpg

4.4.2017

Metsä- ja luonnonvarapolitiikka

 • Olemme osallistuneet hallitusohjelmassa 2015 – 2019 mainittujen metsätalouden kehittämistä koskevien linjausten ja kärkihankkeiden toteuttamiseen.
 • Vaikutimme siihen, että metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpottamaan saatiin erillinen järjestelmä, metsälahjavähennys.
 • Vaikutimme metsävaratiedon keräämistä ja käyttöä koskeviin metsävaratietolain linjauksiin niin, että metsäkeskusten metsävaratieto ei ole tullut täysin julkiseksi.
 • Vaikutimme alueellisiin metsäohjelmiin ja toimiimme aktiivisesti alueellisessa metsäneuvostoissa.
 • Olemme vaikuttaneet puutavaran mittauksen valtakunnalliseen kehittämiseen Puutavaran mittauksen neuvottelukunnassa ja Energiapuun mittausjaostossa
 • MTK vaikutti aktiivisesti kemera-järjestelmän toimeenpano-ongelmien ratkaisemiseen. MTK esitti kemera-tuen myöntämisvaltuuden määrittelyä ohjelmaperusteiseksi ja käyttöä etupainotteisesti. Eduskunta lisäsikin vuoden 2016 myöntövaltuutta 30 milj. eurolla. MTK myös vaikutti siihen, että taimikon varhaishoidon tukien hakusulku purettiin 10 lokakuuta ja töitä päästiin metsissä jälleen jatkamaan.
 • Olemme käynnistäneet osaltamme kestävän metsätalouden kannustinjärjestelmän uudistamistyön 2020 ohjelmakauden jälkeiselle ajalle.
 • Kehitimme yhteismetsätoimintaa yhteistyössä yhteismetsien, metsänhoitoyhdistysten kanssa ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa.
 • Viestimme aktiivisesti metsien mahdollisuuksista ja metsävarojen riittävyydestä nykyistä selvästi suurempaan puunkäyttöön.


Puumarkkinat

 • Vaikutimme siihen, että metsätalouden harjoittajat saavat tehdä 5 prosentin suuruisen yrittäjävähennyksen pääomatuloistaan. Yhteismetsien verokanta laskee 26,5 prosenttiin.
 • MTK osallistui aktiivisesti puun käyttöä lisäävien investointien toteuttamiseen.
 • Käynnistimme yhdessä metsäteollisuuden kanssa Puukauppa Oy:n toiminnan ja olemme kehittäneet uuden sähköisen puumarkkinapaikan sisältöä ja toiminnallisuuksia. Saimme sähköisen puukauppapaikan osaksi hallituksen kärkihanketta.
 • Olemme kehittäneet Repun hintaseurantaa.
 • Olemme olleet mukana uusien biotalousinvestointien toteuttamisen taustatyöryhmissä ja esiselvityksissä sekä analysoineet puuvarojen riittävyyttä. Olemme viestineet aktiivisesti metsien mahdollisuuksista ja metsävarojen riittävyydestä nykyistä selvästi suurempaan puunkäyttöön.
 • Toteutimme metsänhoitoyhdistysten kanssa PEFC-ryhmäsertifioinnin viidellä alueella.
 • Koulutimme, neuvoimme ja avustimme metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä puukauppaan, mittaukseen, katkontaan, energiapuuhun ja korjuunvalvontaan liittyen.
 • Olemme toteuttaneet kuukausittaiset puumarkkinabarometrit ja maakunnalliset puumarkkinoiden viestintäkampanjat.


Maanomistajan rooli luonnonhoitajana ja ekosysteemipalvelujen tuottajana

 • Olemme mukana ministeri Tiilikaisen pyöreän pöydän prosessissa edistämässä metsien monimuotoisuutta. Esityksestämme markkinalähtöiset suojelumekanismit ovat valmistelun alla
 • Meillä on aktiivinen rooli MMM:n ja YM:n  MONIMETSÄ-hankeessa, joka tähtää talousmetsien luonnonhoidon kehittämiseen.
 • MTK lanseerasi toimintamallin SLC:n ja Energiateollisuuden kanssa, jossa ryhdytään tuottamaan lahopuuta sähkölinjojen reunoille.
 • Saimme METSO-ohjelman rahoitusta parannettua aktiivisen työn tuloksena. Osallistuimme METSO kohteiden kriteerien päivitykseen ja käynnistimme käytännön kokeilut vapaaehtoisesta soidensuojelusta yksityismailla.
 • Olimme mukana valtakunnallisessa metsähallituksen koordinoimassa EU-rahoitteisessa Freshabit Life+ -hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat vesistö ja valuma-aluekunnostukset ympäri maata valituilla kahdeksalla Natura-vesistöalueella. MTK:n vaatimuksesta hankkeiden alaprojektien ohjausryhmiin tuli myös maanomistajien edustajia.


Metsäjäsenyydet ja MHY järjestötoiminta

 • Olemme yhdessä metsänhoitoyhdistysen ja MhyP Oy:n kanssa analysoineet ja kehittäneet metsänhoitoyhdistysten jäsenpitoa ja –hankintaa.
 • Olemme saaneet kaikki mhyt MTK:n jäseniksi.
 • Olemme toimineet aktiivisesti alueellisissa metsävaliokunnissa. 
 • Olimme mukana järjestämässä metsätalouspolitiikan konferenssia luonnonvara-alan ammattikorkeakouluille sekä sekä seminaarin Joensuun yliopiston metsäopiskelijoille.
 • Osallistuimme PI-johtamiskoulun toteuttaman mhy-luottamusmiesjohdon hallinto-oppaan tekemiseen.


Tukipalvelut metsänhoitoyhdistyksille

 • Olemme osallistuneet aktiivisesti vuoden 2016 metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalien järjestämisen suunnitteluun ja materiaalin tuotantoon.
 • Olemme järjestäneet koulutusta metsänhoitoyhdistyksille sertifioinnista, mittauslaista, omavalvonnasta sekä kasvinsuojeluainetutkinto mhy toimihenkilöille, metsureille, yrittäjille ja kuljettajille.
 • Olemme toteuttaneet metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille alueellisia ja maakunnallisia neuvottelupäiviä.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää