Toimintopainikkeet

Ympäristö ja maankäyttö

MTK_viestinta_ympbyrokratia.jpg

4.4.2017

Ympäristöohjauksen sujuvoittaminen

 • Vaikutimme ympäristölainsäädäntöön mm. ympäristönsuojelunlain uudistushankkeessa, jonka yhtenä aiheena oli ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Lisäksi olemme osallistuneet aktiivisesti pohjavesiin liittyvän lainsäädännön valmisteluun.
 • Osallistuimme päivitettyjen kotieläintalouden parhaiden käytäntöjen (BAT ja BREF, sika- ja siipikarjatalous) toimeenpanoa valmistelevaan työhön. Tavoitteena on, että toimeenpano tiloilla sujuu mahdollisimman helposti vähin kustannuksin.


Uusiutuva energia ja ilmastokysymykset

 • Olemme vaikuttaneet kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmisteluun. Marraskuussa valmistunut strategia on kannaltamme tyydytävä: kärki on uusiutuvan energian käytön lisäämisessä ja biokaasujen edistämisessä.
 • Olemme aktiivisesti vaikuttaneet EU-komission kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereiden valmisteluun sekä kotimaassa että EU:ssa yhteistössä eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjemme kanssa. Suomen esitys kestävyyskriteerimalliksi on esitämämme maakohtainen riskiperusteinen tarkastelu.
 • Ilmastopolitikassa olemme korostaneet maankäyttöä (LULUCF), puun roolia uusiutuvan raaka-aineena sekä kestävän metsätalouden merkitystä.
 • Vaikutimme aktiivisesti EU:n komissioon, parlamenttiin ja keskeisiin sidosryhmiin, jotta kestävän metsätalouden rooli näkyisi riittävästi EU:n ilmastopolitiikassa.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti keskusteluihin maatalouden ilmastoasioista ja maatalousmaiden hiilensidonnan mahdollisuuksista.
 • Järjestimme ilmastoviestintäseminaarin, joka vie tutkimusta ja keskustelua eteenpäin Suomen erityisolot tunnistaen.


Maankäyttöpolitiikkaan vaikuttaminen

 • Olemme osallistuneet maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista valmistelevan työryhmän työskentelyyn. MTK vaikutti prosessin kaikkiin osa-alueisiin. Maisematyölupaa ei voida enää vaatia yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisille alueille (M). ELY-keskuksen valvontarooli kaavoituksessa purettiin. Maakuntakaavat hyväksytään maakunnissa, eikä enää raskaassa Ympäristöministeriön vahvistusprosessissa. Kunnat myöntävät nyt kaikki poikkeusluvat.
 • Olemme toimittaneet taustamateriaalia sekä tietoa oikeusministeriöön lunastuslain uudistusta koskevaa selvitystä varten.
 • Olemme olleet mukana maaseutuelinkeinot kaavoituksessa –koulutussarjassa.
 • Olemme laatineet MTK:lle verkkoyhtiöstrategiaa ja käynnistäneet yhteistyön Energiateollisuuden kanssa hankkeiden toteutusprosessien parantamiseksi sekä sopimusten laatimiseksi.
 • Olemme vaikuttaneet Metsämaa kaavoituksessa –hankkeeseen aktiivisesti.
 • Olemme olleet mukana hajajätevesiä koskevan lainsäädännön kohtuullistamiseen pyrkivässä työryhmässä.
 • Olemme mukana yksityistielain kokonaisuudistuksen valmistelun tärkeimpien sidosryhmien työryhmässä.
 • Alemman tieverkon korjausvelkakohteita on nostettu esittämistämme kohteista toteutettaviksi kohteiksi.
 • Olemme vaikuttaneet yleis- ja maakuntakaavoihin vaikuttaminen sekä järjestäneet koulutuksia kuntapäättäjille.
 • Olemme vaikuttaneet tiemäärärahojen alueelliseen kohdentamiseen yhdessä alueellisten metsävaliokuntien kanssa. 
 • Yhteistyö ELYn liikenneviranomaisten kanssa edennyt ja yhteistyöryhmiä on perustettu mm. Itä-Suomeen.
 • Olemme edistäneet metsänomistajien tietotaitoa kaavoitukseen vaikuttamisessa: olemme esimerkiksi mukana Tapion projektissa valmistelemassa metsänomistajille neuvontamateriaalia.


Muut ympäristöasiat

 • Osallistuimme Sitran koordinoiman kiertotalouden tiekartan laatimiseen.
 • Vaikutimme jätelain ja hankintalain yhteensovittamisessa uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi.
 • Vaikutimme uhanalaisten lajien kannanhoidollisen metsästyksen puolesta.
 • Järjestimme ympäristöasiamiespäivät eri tuottajaliittojen alueilla.
 • Järjestimme ympäristöasiamiespäivät –kierroksen.
 • Osallistuimme lukuisiin maa- ja metsätalouden ympäristökysymyksiä käsittelevien tutkimushankkeiden ohjausryhmiin, joissa toimme esille elinkeinojemme näkökulmia. Olemme jatkaneet LOHKO-hankkeen (www.mtk.fi/lohko) toteuttamista yhteistyössä Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Pyhäjärvi-instituutin ja SYKE:en kanssa.
 • Jatkoimme pohjoismaista yhteistyötä BFFE:n sihteeristönä (www.mtk.fi/bffe) ja osallistuimme HELCOMin toimintaan mm. AGRI- ja HOD-ryhmissä.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää