Toimintopainikkeet

MTK:n päämäärät

Edunvalvontamme perustuu jäsenten tarpeiden tunnistamiseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin, ennakointiin ja vahvaan asiantuntijuuteen

MTK tunnistaa jäsenten tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Järjestön luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemuksella vaikutetaan jäsenten elinkeinojen kehittämisestä päättäviin viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. MTK viestii jäsenten tarpeista, toimintaympäristön muutoksista ja vaikuttamisestaan tehokkaasti jäsenille, luottamus- ja toimihenkilöille järjestön kaikilla tasoilla ja julkisille tiedotusvälineille.

Turvaamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden omistus- ja käyttöoikeuden

MTK tunnistaa jäsenten yksityisomaisuuden suojaan ja käyttöoikeuteen kohdistuvat muutokset ja uhat. MTK vaikuttaa siten, että yksityisomaisuuden suojaa koskevassa lainsäädännössä, asetuksissa ja viranomaisohjauksessa sekä jokamiehenoikeuksissa varmistetaan maanomistajien paras. MTK varmistaa, että maanomistajilla on riittävät tiedot ja mahdollisuudet tulla kuulluksi maankäyttöä koskevissa asioissa. MTK on vuorovaikutuksessa kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat maanomistajan käyttöoikeuteen vaikuttavilla aloilla.

Toiminnallamme on mitattava, myönteinen vaikutus jäsentemme hyvinvointiin, sosiaaliseen tasa-arvoon, elinkeinojen menestymiseen ja kannattavuuteen

MTK toimii siten, että yhteiskunnan poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla tehdään jäsenten hyvinvointia, sosiaalista tasa-arvoa, elinkeinojen menestymistä ja kannattavuutta ylläpitäviä ja vahvistavia päätöksiä. MTK vaikuttaa lainsäädäntöön siten, että jäsenten yhteistoimintamahdollisuudet ostajana ja myyjänä monipuolistuvat. MTK on aktiivisesti vuorovaikutuksessa tuotteita ostavien ja jalostavien yritysten kanssa ja tiedottaa näille jäsenten taloudellisesta tilanteesta. MTK toimii siten, että jäsenillä on ajantasainen tieto hintamuutoksista ja vankka osaaminen ostojen ja tuotteiden myyntikanavien kilpailuttamisessa.

Syvennämme sidosryhmäyhteistyötä ja tiivistämme yhteyksiä jäsenten ja kuluttajien välillä

MTK pitää aktiivisesti yhteyttä nykyisiin sidosryhmiin ja hakee elinkeinojen edellytyksiin vaikuttavia uusia sidosryhmiä järjestön kaikilla organisaatiotasoilla. MTK seuraa kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ja tekee monipuolista yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ennakoimme ja edistämme uusia maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kannattavaa hyödyntämistä

MTK on ajan tasalla maaseutuvarallisuutta käyttävien ja hoitavien elinkeinojen tuotteiden kysynnän uusista mahdollisuuksista ja trendeistä ja viestii näistä jäsenille. MTK huolehtii siitä, että jäsenet saavat yritystoiminnan kehitys- ja neuvontaorganisaatioilta ajan mukaista tietoa ja palveluita kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen.

Järjestömme on maaseudun elinkeinojen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

MTK vahvistaa kuvaa suomalaisen maa- ja metsätalouden kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta ja sen taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta merkityksestä. MTK johtaa Suomessa käytävää ympäristökeskustelua ja tekee uusia kestävää kehitystä ja jäsenten elinkeinoja tukevia aloitteita. Järjestö lisää jäsentensä tietoisuutta kestävän kehityksen uusista haasteista ja tukee jäseniään näiden mukaisten toimintatapojen käyttöönotossa.

Järjestöllämme on oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat, tehokkaat toimintatavat ja tarkoituksenmukainen, kaikkia jäseniä tasapuolisesti palveleva organisaatio

MTK-järjestöä kehitetään ja johdetaan siten, että koko järjestön osaaminen hyödyttää kaikkien jäsenten tarpeiden tyydyttämistä. Järjestö huolehtii siitä, että sen kaikilla tasoilla (keskusliitto, liitto, yhdistys) on voimavarat ja toimintatavat, jotka mahdollistavat jäsenten tasapuolisen palvelemisen. Järjestön organisaation rakennetta kehitetään vastaamaan jäsenten tarpeiden tyydyttämistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Järjestömme on kiinnostava ja motivoiva nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille

MTK vahvistaa osaamistaan ja kuvaansa maaseutuvarallisuuden käyttöä ja hoitoa koskevien asioiden parhaana edunvalvojana. Järjestöön haetaan aktiivisesti jatkuvasti uusia jäseniä. Sukupolvenvaihdoksissa huolehditaan jäsenyyden siirtymisestä. MTK:ssa on jatkuva luottamus- ja toimihenkilöiden koulutusjärjestelmä. Luottamushenkilötehtävistä kertyvän elinkeinotoimintaa tukevan tiedon ja osaamisen merkitystä korostetaan. Järjestöä johdetaan avoimuutta ja luottamusta vahvistavalla tavalla.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.3.2018