Toimintopainikkeet

Brysselin toimisto ja kansainvälinen toiminta

kv-toiminta_net_1.jpg

Seurasimme aktiivisesti Euroopan unionin ja erityisesti sen yhteisen maatalouspolitiikan sekä muiden jäsenille tärkeiden asioiden ja lainsäädäntöhankkeiden kehitystä ja välitimme säännöllisesti näihin liittyvää tietoa kotimaahan. Päähuomiomme oli kauppapolitiikassa, EU:n rahoituksessa ja ympäristö- sekä ilmastopolitiikassa. Asioihin vaikutettiin järjestämällä lukuisia tapaamisia, tilaisuuksia, kokouksia ja parlamentin seminaareja.

Viestinnässä Brysselin suomalaisille ja Suomeen käytimme kerran kuukaudessa ilmestynyttä Bryssel-viesti uutiskirjettä. Laadimme työmme pohjaksi MTK:n Bryssel-agendan jäsenillemme tärkeiden käsittelyssä olevien asioiden edunvalvontaohjemaksi.

Olemme jäsenenä eurooppalaisten tuottajajärjestöjen muodostamassa COPA:ssa, joka on MTK:n päävaikuttamiskanava Brysselissä. MTK:lla on edustajia niin COPA:n johtokunnassa ja politiikan koordinaatiotyöryhmän kokouksissa, minkä lisäksi MTK:lla on kaksi työryhmäpuheenjohtajuutta COPA:ssa (kasvintuotanto ja ympäristö).

EU:n tulevan ohjelmakauden maatalousuudistuksen tiedonanto ottaa varsin hyvin huomioon Suomen keskeiset vaatimukset ja tavoitteet politiikkauudistuksessa. COPA ja COGECA tekivät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksista lähtevän oman kannanottonsa tulevan maatalouspolitiikan perusteiksi. COPA-COGECA:n uudistuslinjaukset sisältävät MTK:n päätavoitteet.

Komission LULUCF (Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous) -esitystä haluttiin korjata moneen suuntaan. Järjestöjen (Copa-Cogeca, CEPF, EUSTAFOR ja CEPI) yhteistyöllä saatiin merkittäviä muutoksia neuvoston ja parlamentin kantaan ja vuoden lopussa kolmikantaneuvottelujen loppuvaiheessa tilanne on kestävän metsätalouden kannalta merkittävästi parempi.

LULUCF-käsittelyn rinnalla käsiteltiin biomassojen kestävyyskriteereitä (REDII). Käsittelyä ei saatu vielä valmiiksi, mutta linja on metsäbiomassojen kannalta käytön kasvattamista mahdollistava.

Viljamarkkinoiden seurantaa varten perustettiin uusi Market Observatory -ryhmä, jonka toimintaan olemme osallistuneet.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikatalouden osalta keskeisenä seurannan ja toimenpiteiden kohteena. Suomi on jatkuvasti varpaillaan ja pyrkii estämään ASF:n leviämisen Baltiasta tai Venäjältä. Olemme toimineet asiassa aktiivisesti yhdessä muiden maiden kanssa.

Suomalaisen sianlihantuotannon onnistumiset ja eläinten hyvinvoinnin taso on ollut Brysselissä näkyvästi esillä kuluneena vuonna. Esittelimme sianlihantuotannon mahdollisuuksia tuottaa EU-lainsäädännön mukaista saparo-sikatuotantoa, jota monet jäsenmaat pitävät vieläkin siirtymäajan jälkeen mahdottomana.

Olemme aktiivisesti osallistuneet komission järjestämiin EU:n kauppapolitiikkaneuvotteluja koskeviin kuulemistilaisuuksiin ottaen esille mm. Venäjän embargon ongelmat, antibioottiresistenssin ja eläinten hyvinvoinnin.

Olemme välittäneet tietoa EU:n investointiohjelman mahdollisuuksista investoijille ja toisaalta edistäneet suomalaisen maataloushallinnon kiinnostusta uusista välineistä erityisesti maaseudun yrityksiin. Samalla olemme pyrkineet varmistamaan, ettei Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) jatko syö resursseja muusta maaseudun elinkeinotoiminnan rahoituksesta.

Olemme jäsenenä Brysselissä toimivassa FarmEuropessa, jonka tavoitteena on tuottaa vuoden 2020 jälkeiseen EU:n maatalouspolitiikkaan liittyviä ehdotuksia.

Olemme olleet jäsenenä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Osallistuimme komitean ja sen työryhmien työhön sekä muihin tapahtumiin, jotka liittyivät mm. maaseudun kehittämiseen, EU:n tulevaan maatalouspolitiikkaan, ulkopolitiikkaan, brexitiin sekä kestävään kehitykseen.

Olemme tukeneet EU:n neuvottelujen avausta, jossa EU ei muuta omaa kuluttajalähtöistä ruokapolitiikkaansa, ja muistuttaneet huomioimaan pohjoisen Euroopan elintarviketuotannon asema meneillään olevissa neuvotteluissa.

Olemme aktiivinen jäsen Euroopan metsäomistajajärjestössä CEPF:ssä, joka on edustavimpien kansallisten metsäomistajajärjestöjen kattojärjestö ja se valvoo noin 16 miljoonan metsäomistajan etuja Euroopan tasolla. Olemme myös jäsenenä globaalissa metsäomistajien yhteistyöverkostossa IFFA:ssa.

NBC:n laajennettu puheenjohtajisto piti pääkokouksensa Hämeenlinnassa 16.-18.8.2018. Kokouksen pääaihe oli digitalisaatio ja innovaatiot kehittämistekijöinä maa- ja metsätalouden tulevaisuudelle Pohjoismaissa. NBC päätti muodostaa työryhmän digitalisaatiotyön koordinoimiseksi ja kehittämiseksi osana NBC:n tulevaa työtä. Suomella oli NBC:n puheenjohtajuus 2015-2017, ja puheenjohtajana toimi MTK:n edustaja.

Maailman viljelijäjärjestö WFO:n yleiskokous pidettiin MTK:n, SLC:n ja Pellervon isännyydessä kesäkuussa Helsingissä. Yleiskokousohjelmaan kuului kokouksen poliittisten ja järjestöllisten asioiden lisäksi merkittäviä suomalaisen kulttuurin esityksiä. Läpi yleiskokouksen pidimme huolta siitä, että suomalaista laatu- ja lähiruokaa oli tarjolla.

Finnish Agri-agency for Food and Forest Development ry FFD

Vuoden aikana FFD:n kummitoiminta sekä metsähankkeet evaluoitiin, mikä osoitti, että valittu toimintamalli on tehokas ja vaikuttava. Suomalainen asiantuntemus on auttanut kehitysmaiden tuottajajärjestöjä tehostamaan toimintaansa ja saanut parannettua heidän jäsentensä tuloja. Tuetut järjestöt sijaitsevat Etiopiassa, Nepalissa, Mosambikissa, Tansaniassa, Vietnamissa, Sambiassa ja Nicaraguassa.

Varainhankinnan ohessa järjestön näkyvyyttä niin sosiaalisessa mediassa kuin muilla median aloilla vahvistettiin jäsenjärjestöjen kanavia hyödyntäen. Uudet nettisivut avattiin (www.ffd.fi), ja Metsävisaan tehtiin sivuille kehitysmaiden metsiä koskeva osio.

FFD järjesti Ulkoasianministeriön ja Kehys ry:n kanssa kaksi tutkimusaamukahvitilaisuutta, mitkä käsittelivät vettä ja ruokaturvaa sekä metsien ja ruokaturvan välisiä linkkejä. Yhdessä FAO:n ja SYKE:n kanssa FFD valmisteli

julkaisun metsäjärjestöistä, joka esiteltiin WFO:n kokouksessa kesäkuussa 2017.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 26.3.2018