Toimintopainikkeet

Ympäristö ja maankäyttö

ymparisto_net_1.jpg

Julkistimme MTK:n ympäristölupaukset, joissa heijastuu elinkeinomme vahva yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Vaikutimme Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ja viestimme eri yhteyksissä maa- ja metsätalouden keskeisestä roolista Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pitkäaikaisen vaikuttamistyömme ansiosta ympäristöministeriö alkoi valmistella yleistä ilmoitusmenettelyä, joka korvaisi mm. pääosan eläinsuojien ympäristöluvista.

Osallistuimme maakuntauudistukseen liittyvän Luovan toimintamallin perustamisprosessiin lausumalla esimerkiksi yleisen edun valvonnasta.

Edistimme ympäristöllisiä hallintomenettelyjä yhdistävää hallituksen kärkihanketta, jolla perustetaan ympäristöön liittyville lupaprosesseille yksi luukku.

Vaikutimme Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun siten, ettei Suomen metsien suuresta luonnontieteellisestä nielusta muodostunut laskennallista päästörasitetta Suomelle.

Korostimme yhteiskuntavastuullista rooliamme omaisuuden suojan puolustajana, koska yksityinen maanomistus on vahva perusta hyvinvointiyhteiskunnalle.

Puolustimme jokamiehenoikeuksia erilaisten ekosysteemipalvelujen ja luontomatkailumuotojen kehittyessä siten, että maanomistaja on osa tätä arvoketjua.

Energiapolitiikassa vaikutimme ns. uusiutuvan energian direktiivin valmisteluun ja erityisesti siinä määriteltävien kestävyyskriteerien valmisteluun. Onnistuimme estämään sellaisten näkemysten päätymisen osaksi direktiiviä, jotka olisivat tehneet osasta Suomessa kestävästi tuotetuista raaka-aineista markkinoille kelpaamattomia.

Korostimme eri tutkimushankkeissa ja hankehauissa kasvien hiilensidonnan merkitystä ja luonnontieteellistä laskentaa, jossa biomassan tuotanto nähdään kokonaisuutena luonnon aikajänteellä. Vaadimme monissa yhteyksissä eläinpäästöjen rinnalle rehun tuotannon hiilensidonnan huomioimista.

Järjestimme tammikuussa ilmastoseminaarin Euroopan parlamentissa yhteistyössä ALDE:n kanssa.

Järjestimme biokaasun edistämiseen keskittyvän seminaarin, jossa biokaasun kasvavan energiakäytön edistämisen mahdollisuuksia hahmoteltiin. Vaikutimme energiatukien myöntövaltuuksien valmisteluun siten, että maatilatalouden yhteydessä toteutettavien biokaasuinvestointien tukikelpoisuus helpottui. Vaikutimme kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon siten, että siinä huomioidaan biokaasun mahdollisuudet.

Nostimme esiin kierrätysravinteita koskevassa keskustelussa valmisteiden orgaaniset haitta-aineet.

Vaadimme välttämättömyyspalveluna toimivaa jätehuoltoa kaikkialle Suomeen kohtuulliseen hintaan.

Osallistuimme vesienhoitokauden 2022-2027 keskeisten kysymysten lausuntoasiakirjojen valmisteluun.  

Muistutimme luonnonsuojeludirektiiviin liittyneissä keskusteluissa siitä, että maanomistajat on nähtävä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja edistämisen osalta aktiivisina kumppaneina, ei vain ohjauksen kohteina.

Osallistuimme aktiivisesti erilaisiin työryhmiin, joissa käsiteltiin luonnonsuojeluun liittyviä asiakokonaisuuksia. Toimme useissa yhteyksissä esiin sitä hyvää työtä, jota maa- ja metsätaloudessa jatkuvasti tehdään luonnon hyväksi. Painotimme vapaaehtoisten lähestymistapojen ensisijaisuutta luonnonsuojelun ja luonnonhoidon edistämisessä.

Toimme aktiivisesti esiin rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin liittyvän tilanteen kestämättömyyttä maanomistajien näkökulmasta. Vaadimme, että monin tavoin ongelmallinen nykyjärjestelmä on saatava pikaisesti uudistettua Suomen perustuslain mukaiseksi, korvaustasoiltaan riittäväksi ja menettelyiltään sujuvaksi.

Olimme mukana työryhmässä valmistelemassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta.

Olemme pitäneet yllä tiivistä yhteistyötä oikeusministeriöön, jotta lunastuslainsäädäntö saadaan vastaamaan perustuslaillista omaisuuden suojaa.

Maanomistajien aseman parantamiseksi verkkoyhtiöiden suuntaan sekä menettelyjen että sopimusten osalta, MTK ja Energiateollisuus sopivat yhteisistä, yksityistä omistusoikeutta kunnioittavista toimintatavoista verkonrakentamishankkeissa uuden suositussopimuksen muodossa. Koulutimme erityisesti Carunan suunnittelijoita ja urakoitsijoita maanomistajien oikeuksista ja tarpeista.

Vaikutimme valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseen, jossa valtion ohjausvaltaa alueidenkäytön suunnittelussa selkeytettiin merkittäväksi kuntien maankäyttövallan lisäämiseksi.

Toteutimme LOHKO II -hanketta sekä osallistuimme useiden ympäristökysymyksiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmiin, jotta myös käytännön maa- ja metsätalouden näkökulmat tulisivat hankkeissa huomioon otetuiksi.

Toimimme BFFE:n eli Baltic Farmers’ Forum on Environment sihteeristönä ja edustimme Itämeren rantavaltioiden viljelijöitä useissa HELCOMin kokouksissa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 26.3.2018