Alanavigaatio ja haku

Sisältö

Liittokokouksen menettelytapaohjeet

1. Järjestäytyminen

Kokoukselle valitaan virallisten kokousedustajien keskuudesta liittojen esitysten pohjalta:

  • 3 puheenjohtajaa
  • 2 pöytäkirjantarkastajaa

sekä riittävä määrä ääntenlaskijoita (esimerkiksi virallisten kokousedustajien penkkirivien päässä istuvat henkilöt).

Todetaan kokouksen sihteerit.

2. Puhe- ja äänioikeus

Sääntöjen 16 §:n mukaan puhe- ja äänioikeutettuja ovat liittojen valitsemat viralliset kokousedustajat. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeutettuja ovat valtuuskunnan, metsävaltuuskunnan, johtokunnan ja metsäjohtokunnan jäsenet, liittojen johtokuntien jäsenet sekä liittojen ja keskusliiton toimihenkilöt.

3. Puheenvuoromenettely

Puheenvuorot pyydetään kokouksen puheenjohtajalta jättämällä pyyntö kirjallisena sihteerille. Puheenvuoropyyntöä varten painetut lipukkeet on jaettu etukäteen virallisille kokousedustajille ja ilmoittautuneille liittojen ja keskusliiton luottamus- ja toimihenkilöille.

Puheenvuoropyyntöön on merkittävä puheenvuoron käyttäjän nimi sekä taho, jota hän edustaa (yhdistys/liitto/keskusliitto). Lisäksi siihen merkitään puheenvuoron aihe sekä se, onko kyseessä yleis-, muutosesitys- vai kannatuspuheenvuoro. Kannatuspuheenvuoron pyyntöön pitää myös merkitä, kenen esitystä kannattaa. Muutosesitys- ja kannatuspuheenvuoroja voivat esittää ainoastaan viralliset kokousedustajat.

Muutosesitykset on toimitettava sanatarkkoina kirjallisina esityksinä kokouksen sihteerille.

Puheenvuorot annetaan siinä järjestyksessä kuin puheenvuoropyynnöt on esitetty kuitenkin niin, että etusija annetaan kokousedustajien esittämille liittoryhmien valmistelluille puheenvuoroille (5 liittoryhmää ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, noin 10 minuuttia).

Vastauspuheenvuoron ja kannatuspuheenvuoron kahdalla voidaan poiketa varsinaisten kokouspuheenvuoropyyntöjen esittämisjärjestyksestä.

Liittokokous voi rajoittaa puheenvuorojen määrää.

Kaikki puheenvuorot esitetään puhujakorokkeelta.

4. Äänestysmenettely

Äänestykseen tulevat vain ne ehdotukset, joita on kannatettu puheenvuoroissa. Ennen äänestystä puheenjohtaja ilmoittaa kannatetut ehdotukset.

Äänestys voidaan toimittaa, ellei virallista ääntenlaskua vaadita, myös koeäänestyksenä.

Äänestykset toimitetaan, ellei yksimielisyyteen päästä, avoimella kädennostoäänestyksellä.

Jos virallisten edustajien enemmistö sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljettuna lippuäänestyksenä. Lippuäänestys suoritetaan siten, että ääntenlaskijat keräävät oman rivinsä äänestysliput varmistuen samalla siitä, että kukin edustaja jättää vain yhden äänestyslipun. Ääntenlaskijat merkitsevät äänestystuloksen muistiin. Tämän jälkeen ääntenlaskijat laskevat kaikki annetut äänet yhteen ja kokouksen puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksen.

Äänestyksessä käytetään vain liittokokouksen virallisia äänestyslippuja.

5. Muut huomiot

Kaikki liittokokouksessa käytetyt puheenvuorot nauhoitetaan.

 
Sivun alkuun

Linkit ja lisätiedot

 

Alatunniste