Toimintopainikkeet

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja yksinkertaistaminen


24.3.2017

EU-komissiolla on meneillään julkinen kuuleminen liittyen tulevan ohjelmakauden maatalouspolitiikan uudistamiseen ja yksinkertaistamiseen.

KYSELYN LINKKI: Suomenkielinen kysely 

Kysely on avoinna 2.5.2017 asti. Perinteisesti esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat olleet aktiivisia vastaajia näihin kyselyihin ja toisaalta taas viljelijöiltä toivotaan aiempaa aktiivisempaa vastaamista.

Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksiä, joihin voi valita useamman vaihtoehdon. Välttämättä aina ei ole tarkoituksenmukaista valita enimmäismäärää kysymykseen annetuista vaihtoehdoista, vaan kannattaa keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin.

EU:n nykyistä maatalouspolitiikkaa on moitittu monimutkaiseksi. Jos vastaajat asettavat tulevan ohjelmakauden politiikalle paljon tavoitteita, niin tukijärjestelmän yksinkertaistaminen tulee olemaan vaikeaa.

Viime aikoina poliittisissa keskusteluissa esillä ovat olleet erilaiset vakuutukset riskienhallintavälineinä, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja torjuntaan liittyvät toimet sekä EU:n tarjoamat rahoitusvälineet investointien edistämisessä. Nuorien saaminen maatalousalalle on myös keskeinen kysymys.

Kyselyssä on myös useampi avoin kysymys. Näihin vastatessa kannattaa painottaa koko maatalouspolitiikkaan ja sen hallinnonitiin liittyviä asioita aina valvontaa ja yksittäisiä tukiehtoja myöten. Politiikkaa ja koko järjestelmää on mahdoton yksinkertaistaa, jos asetetaan uusia poliittisia tavoitteita tai tukiehtoja.

Yksinkertaisuus, läpinäkyvyys ja selkeys ovat keskeisiä tavoitteita tehtäessä maatalouspolitiikasta nykyistä ymmärrettävämpää. Suomalaisille viljelijöille tärkeitä asioita ovat tällä kaudella olleet tuotantosidonnaiset tuet, luonnonhaittakorvaus sekä vähenevien tukien kohdentaminen aktiivituotantoon.

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Näin kannattaa menetellä, jos kysymyksen aihe tuntuu vieraalta. Kyselyn alussa oleviin tähdellä merkittyihin vastaajaan ja hänen taustoihin liittyviin kysymyksiin on kuitenkin pakko vastata.

Jäsenverkko Repussa on luettelona kyselyn kysymykset ja joidenkin kysymysten kohdalla myös tarkempia taustatietoja kysymykseen liittyen.

Alla on luettelona kyselyn kysymykset ja joidenkin kysymysten kohdalla myös tarkempia taustatietoja kysymykseen liittyen.


B. MAATALOUS, MAASEUTUALUEET JA EU:N NYKYINEN MAATALOUSPOLITIIKKA


1. Mitkä ovat maatalouden ja maaseutualueiden suurimmat haasteet EU:ssa?

Kohtuullisen elintason turvaaminen viljelijöille on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan peruspilari. Työpaikkojen puute ja heikko talouskasvu maaseudulla lienee nykyisessä taloustilanteessa myös korostettava asia.

2. Millä nykyisen maatalouspolitiikan välineillä voidaan parhaiten vastata edellä mainittuihin haasteisiin?

Tuotannosta irrotettu tuki ja tuotantoon sidottu tuki ovat nykyisen politiikan keskeisiä välineitä viljelijöiden tulojen turvaamisessa. Tärkeää on oikea tasapaino näiden asioiden välillä. Investointien ja kilpailukyvyn kannalta investointituet ovat keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä turvaava asia. Erilaiset markkinoiden turvaverkkomekanismit on edellisissä politiikkauudistuksissa ajettu alas, mikä näkyy aiempaa suurempina hintavaihteluina markkinoilla.

3. Missä määrin EU:n nykyinen maatalouspolitiikka onnistuu vastaamaan näihin haasteisiin?

4. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi maataloustuottajien tärkeimpiä tehtävä yhteiskunnassa?

Elintarvikkeiden laatu on Suomessa erinomaisella tasolla, joten tältä osin meidän suhteellisen kilpailukyvyn EU:ssa luulisi olevan kunnossa. Yli sukupolvien ajattelussa ympäristönsuojelu on luonnollisesti keskeisessä roolissa. Maaseudun talouden ylläpidossa viljelijöillä on edelleen keskeinen rooli.

5. Missä määrin yhdyt seuraaviin väittämiin:

Näistä väittämistä on vaikea olla eri mieltä.

6. Mitkä ovat maatalouden suurimmat ympäristöhaasteet?

Maaperän hyvä hoitaminen on keskeinen asia useassa ruokaturvallisuuteen ja ympäristöhoitoon, kuten ravinnevalumiin ja ilmastonmuutokseen, liittyvässä asiassa.

7. Missä määrin nykyinen maatalouspolitiikka onnistuu vastaamaan näihin ympäristöhaasteisiin?

Jos nykyisellä politiikalla ei ole onnistuttu vastamaan haasteisiin, niin politiikan painopistettä tulee siirtää suuntaan, jolla haasteisiin saadaan vastattua.

8. Mitkä ovat suurimmat esteet maataloustuottajaksi ryhtymiselle?

Vastauksessa kannattaa nostaa esille niitä syitä, joiden takia ala ei houkuttele nuoria. Jos vastausvaihtoehdoista ei löydy kaikkia keskeisiä syitä, asiaan liittyviä uudistusehdotuksia kannattaa nostaa esille esimerkiksi kysymyksessä 33.

9. Mitkä tekijät edistävät mielestäsi parhaiten innovaatioita maa- ja metsätaloudessa ja maaseudun elinkeinoelämässä?

10. Maatilojen neuvontajärjestelmä perustettiin vuonna 2003 auttamaan maataloustuottajia ymmärtämään ja noudattamaan EU-sääntöjä ja hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevia vaatimuksia. Miten luonnehtisit oman maasi neuvontajärjestelmän toimintaa seuraavilla osa-alueilla?

Suomessa neuvontajärjestelmä otettiin käyttöön kuluvan ohjelmakauden alussa ja hallinto on ollut erittäin tyytyväinen tähän mennessä saavutettuihin tuloksiin.

11. Onko maatalouspolitiikan viimeaikaisissa uudistuksissa mielestäsi otettu riittävästi huomioon johdonmukaisuus suhteessa kehitysyhteistyöhön seuraavien tekijöiden osalta?

12. Mitkä ovat suurimmat ongelmat, jotka estävät EU:n nykyistä maatalouspolitiikkaa pääsemään tavoitteisiinsa? Mistä nämä ongelmat johtuvat?

13. Mitkä nykyisen maatalouspolitiikan osat ovat hankalimmat ja monimutkaisimmat? Miksi?

Tähän kysymykseen löytyy varmasti pitkä lista vastauksia, kuten viherryttämisen käytännön toteutus, täydentävät ehdot, pysyvät nurmet, ympäristökorvauksen yhteensovittaminen viherryttämisen kanssa sekä eläinrekistereihin liittyvien tietojen täydellisyys ja valvontaseuraamukset maksettaessa tuotantopalkkioita rekisteritietojen perusteella.


C. TAVOITTEET JA HALLINTO

14. Euroopan komission toimet kohdistetaan kaudella 2014–2020 erityisesti 10 painopistealueelle, joista useimmat ovat yhteisen maatalouspolitiikan kannalta tärkeitä (http://ec.europa.eu/priorities/index_fi). Mihin painopistealueisiin EU:n maatalouspolitiikan pitäisi mielestäsi vaikuttaa nykyistä enemmän?

Suomessa kansallisella politiikalla täydennetään merkittävästi EU:n maatalouspolitiikan tarjoamia investointien edistämisen välineitä. Osa avustuksia saavista tukikohteista ja lainojen korkotuki rahoitetaan kansallisesti. Viime vuosien merkittävimmät viljelijöiden talouteen liittyvät ongelmat ovat tulleet markkinoilta, mihin kuluvan ohjelmakauden maatalouspolitiikassa ei oltu varauduttu riittävästi etukäteen.

15. Minkä seuraavista pitäisi olla EU:n maatalouspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita?

Vähemmän tavoitteita voi tarkoittaa yksinkertaisempaa politiikkaa ja kannattaa nostaa esille viljelijän omasta näkökulmasta tärkeitä asioita.

16. Pitäisikö EU:n maatalouspolitiikalle mielestäsi asettaa myös uusia tavoitteita? Mitä nämä tavoitteet ovat?

Esimerkiksi viljelijöiden aseman parantaminen elintarvikeketjussa, valkuaisomavaraisuuden parantaminen, nuorten saaminen alalle, tukien kohdentaminen aktiivituotantoon ovat olleet paljon esillä viljelijöiden palautteissa.

17. Missä määrin yhdyt seuraavaan väittämään: Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeää, koska EU tarvitsee...

Näistäkään väittämistä on vaikea olla eri mieltä.

18. Minkä hallintotason pitäisi mielestäsi ensisijaisesti vastata seuraavien EU:n maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamisesta?


D. MAATALOUS, MAASEUTUALUEET JA EU:N TULEVA MAATALOUSPOLITIIKKA

19. Missä määrin yhdyt seuraaviin väittämiin:

20. Parantaisivatko seuraavat maatalouspolitiikkaan kuuluvat toimet maataloustuottajien kilpailukykyä?

21. Mitkä seuraavista ovat tärkeimpiä suoran tuen jakoperusteita?

Nykyisin suorissa tuissa meillä korostuu tuotantosidonnaisten tukien merkitys. Luonnonhaittakorvaus on taas keskeinen osa maaseutuohjelmaa. Osana suoria tukia luonnonhaittakorvauksen merkitys olisi meillä selvästi nykyistä pienempi.

22. Mitkä toimet voisivat parantaa EU:n vientiä?

23. Millä osa-alueilla EU:n maatalouspolitiikan ja eri alojen normien välistä yhteyttä olisi tiivistettävä, jotta voitaisiin paremmin vastata kuluttajien ja yhteiskunnan vaatimuksiin?

24. Yhdytkö seuraaviin korkeampia tuotantovaatimuksia koskeviin väittämiin?

Vapaaehtoiset taloudelliset kannustimet ovat keskeinen osa nykyistä maatalouspolitiikkaa esimerkiksi ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen muodossa.

25. Mitä seuraavista ympäristönsuojelutavoitteista pitäisi korostaa enemmän EU:n maatalouspolitiikassa?

Suomen nykyisissä tavoitteissa korostuu EU:n yhteisiä tavoitteita enemmän vesistöjen kuormituksen ehkäisy ja vähentäminen. Tätä tavoitetta kannattaa varmasti korostaa nykyistä enemmän myös EU:n maatalouspolitiikassa. Toinen esille nostettava asia voisi olla esimerkiksi maaperän eroosion vähentäminen.

26. Mitkä ovat EU:n maatalouspolitiikan tärkeimmät ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät tavoitteet?

Ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä hiilen sitominen ja talteenotto maa- ja metsätaloudessa ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeisiä asioita haluttaessa säilyttää maataloustuotanto nykyisessä laajuudessa.

27. Millä aloilla EU:n maatalouspolitiikan pitäisi tukea voimakkaammin kestävää metsätaloutta?

Suomen nykyisessä maaseutuohjelmassa ei ole metsätalouteen liittyviä toimenpiteitä. Suomelle sopivia tavoitteita ja välineitä voisi löytyä nykyisestä Kemerasta, jos näitä toimenpiteitä voitaisiin siirtää maaseutuohjelmaan. Tukijärjestelmän ulkopuolella olevien raivioiden saaminen korvauskelpoisiksi nykyisessä määrärahatilanteessa edellyttänee jonkinlaisen pellonmetsitysjärjestelmän luomista.

28. Millä aloilla EU:n maatalouspolitiikan pitäisi tukea maaseutualueita nykyistä paremmin?

29. Millä keinoilla EU:n maatalouspolitiikka voi auttaa paremmin nuoria maataloustuottajia tai muita maaseudun nuoria yrittäjiä?

Nykyään Suomessa on kansallisella investointien tukemisella merkittävä EU:n investointitukia täydentävä rooli. Nuoria on vaikea saada alalle, jos vanhalle sukupolvelle ei ole kunniallista tietä luopua maatalouden harjoittamista.

30. Millä keinoilla voitaisiin parhaiten edistää innovointia?


E. YHTEENVETO: MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTAMINEN JA YKSINKERTAISTAMINEN

31. Olisiko EU:n maatalouspolitiikka yksinkertaisempaa, jos...

32. Onko sinulla konkreettisia ehdotuksia keinoista, joilla EU:n maatalouspolitiikkaa voitaisiin yksinkertaistaa ja jotka vähentäisivät maataloustuottajille ja tuensaajille (ja julkishallinnolle) aiheutuvaa hallinnollista taakkaa? Kerro ja perustele ehdotuksesi.

33. Onko sinulla muita EU:n maatalouspolitiikan uudistusehdotuksia?

34. Voit halutessasi liittää oheen vastauksia täydentävän asiakirjan (enintään 5 sivua). Tiedoston enimmäiskoko on 1 MB.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää