Elintarvikkeiden vientipolku
 


Suomen elintarvikeviennin potentiaali puhuttaa ja sen kasvattaminen on tunnistettu koko Suomen yhteiseksi tavoitteeksi. MTK:n luotsaamassa RuoKasvu-projektissa on tunnistettu PK-yritysten vientiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Elintarvikeviennin kokonaisprosessi on monivaiheinen ja haastava ymmärtää. Epäselvyys askelmerkeistä, sekä auttavista tahoista hidastaa vientiin ryhtymistä ja vaikeuttaa viennissä onnistumisen mahdollisuuksia.

MTK ja Aava & Bang Oy:n ovat mallintaneet ruokaviennin prosesseja selkeäksi, visuaaliseksi ja mahdollisuuksia avaavaksi työkaluksi. Vientipolku auttaa yrityksiä konkretisoimaan viennin askelmerkkejä. Vientipolku tuo lisäarvoa erityisesti viennin eri vaiheiden selkeyttämiseen. Kokonaiskuvan ymmärtäminen tuo ryhtiä yrityksen viennin johtamiseen ja nopeuttaa siten etenemistä. Polku on mallinnettu sellaiseksi, että se auttaa myös pidemmällä olevia yrityksiä kirkastamaan omaa toimintaansa.

Voit tutustua vientipolkuun myös videon muodossa:


#vientipolku #vientiyhteistyössä
 Palvelut vientipolulla

Tässä osiossa esittelemme polun eri vaiheiden julkisen sektorin toimijoita, selkeyttäen näiden palveluita ja roolia vientipolulla. Sivusto auttaa PK-yrityksiä löytämään apuja kuhunkin polun vaiheeseen, tuoden yhteen oikeat tahot oikeaan aikaan.

 

Mahdollistamisen vaihe

Mahdollistamisen vaiheessa (Vientipolun keltainen vaihe) pyritään selkeyttämään yrityksen vientivalmius ja tahtotila, sekä tarkistamaan tietyt perustoimintaedellytykset, ennen varsinaisiin vientipalveluihin lähtemistä.

Strategisen suunnittelun vaihe

Strategisen suunnittelun vaiheessa (vientipolun vihreä vaihe) yritys on päättänyt lähteä satsaamaan vientiin tosissaan. On aika siirtyä varsinaisten kansainvälistymispalveluiden pariin. Strategisen suunnittelun aikana yritys selkeyttää kohdemarkkinat, vientivaatimukset, vientituotteet ja jakelukanavat, olemassa olevien selvitysten, datan, koulutusten ja verkostojen avulla.

Riskienhallinta vaihe

Riskienhallinta vaiheessa (Vientipolun punainen vaihe) kootaan strategiavaiheen selvityksen tulokset ja tehdään tarkempi markkinatutkimus varsinaisten vientitoimien aloittamisen tueksi. Tässä kohtaan siirrytään strategisesta suunnittelusta operatiiviseen suunnitteluun.

Operatiivisen suunnittelun vaihe

Operatiivisen suunnittelun vaiheessa (vientipolun sininen vaihe) siirrytään suunnittelusta käytännön toimiin. Tässä vaiheessa lähdetään jalkauttamaan opittua tietoa käytäntöön. Rakennetaan valittua toimintalinjaa palvelevat toimenpiteet ja viimeistellään markkinointisuunnitelma. Myös asiakassuhteen luominen ja logistisen prosessin toimivuuden varmistaminen ovat tämän prosessin vaiheita, vaikka ovat saattaneet alkaa jo polun varhaisemmassa vaiheessa.

Mukaan vientipolkua rakentamaan? Ota yhteyttä:


Mikaela Vuorisalmi

  • projektikoordinaattori, RuoKasvu
  • mikaela.vuorisalmi(at)mtk.fi, puh. 050 4707982