Toimintopainikkeet

Lajien suojelu

Eliölajien suojelusäännökset koskevat Suomessa luonnonvaraisina esiintyviä eläin- ja kasvilajeja, lukuun ottamatta riistaeläimiä, rauhoittamattomia eläimiä sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kaloja. Myös merkitty rauhoitetun linnun pesäpuu tai suuren petolinnun näkyvä pesäpuu ovat rauhoitettuja. Eliölajien suojelusta säädetään luonnonsuojelulain kuudennessa luvussa.

Luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja suoraan lain nojalla. Luonnonsuojelulain nojalla lajeja voidaan myös asetuksella rauhoittaa, asettaa uhanalaiseksi tai erityistä suojelua vaativiksi lajeiksi.

Eliölajien suojelulla tarkoitetaan yksilökohtaista, ei aluekohtaista suojelua. Kysymys on esimerkiksi lajin rauhoittamisesta, jolloin sen yksilöiden poimiminen, pyydystäminen, vahingoittaminen tai esimerkiksi lajien tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty rangaistuksen uhalla.

Uhanalaiset lajit

Lajien uhanalaisuus perustuu kansalliseen uhanalaisten lajien arviointiin, joita Suomessa on tehty vuosina 1986, 1991, 2000 sekö uusin uhanalaisselvitys vuonna 2011. Laji voidaan luokitella uhanalaiseksi, jos sen häviämisuhka on ilmeinen.

Lajin luokittelu uhanalaiseksi ei sinällään tarkoita tiukempia suojeluvaatimuksia, mutta uhanalainen laji voidaan määrätä asetuksella erityisesti suojeltavaksi, jolloin sille voidaan perustaa erityssuojelualue, joka rajoittaa maankäyttöä. Tunnetuin erityisesti suojeltava laji Suomessa on saimaannorppa.

Eläinlajien suojelun EU-säännökset

Luonto- ja lintudirektiivit ovat EU:n ympäristöpolitiikan keskeisiä säädöksiä, joilla jäsenmaat velvoitetaan toteuttamaan yhteisön tavoitteet elinympäristöjen säilyttämisestä, lajisuojelusta ja erityisistä suojelusäännöksistä.

MTK pitää tärkeänä, että EU:ssa ja Suomessa suojeltavien lajien ja luontotyyppien listat ajanmukaistetaan, jotta voimme saavuttaa tarkoituksenmukaisen suojelun tason.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 15.9.2015