Toimintopainikkeet

Maaperänsuojelu

Maaperänsuojelu on tärkeää

Maaperää uhkaa ihmisen toiminnan vaikutuksesta pilaantuminen. Teiden ja rakennusten alle jää maa-alueita, maata tiivistetään raskailla koneilla tai maata kulutetaan esimerkiksi liiallisella maan muokkauksella. Eroosio eli maa-aineksen kulkeutuminen tuulen tai veden mukana on merkittävä uhka hedelmällisille kasvumaille ja ympäröivien vesien ekologiselle tilalle. Lisäksi maahan päätyvät haitalliset aineet ovat uhka maaperän terveydelle.

Maan tiivistyminen

Maan tiivistyminen lisää maan märkyyttä ja hapettomuutta. Tiivistyneessä maassa kasvien juuret eivät kehity ja koko kasvin kasvu heikentyy. Myös monien maaperäeliöiden toiminta häiriintyy.

Heikosti kasvavat kasvit käyttävät huonosti niille annettuja ravinteita, jolloin ravinteiden huuhtoutumisriski kasvaa. Maaperän tiivistyminen kiihdyttää osaltaan myös ilmastonmuutosta.

Uuden pellon raivaus ja metsien maankäytön muutokset kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Lisäksi maaperän kemiallinen pilaantuminen eli saastuminen on ongelma monissa maissa. Pilaantuneessa maassa haitta-aineen pitoisuus ylittää huomattavasti kyseessä olevan alueen luontaisen pitoisuuden.

Haitalliset aineet

Ympäristönsuojelulain mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (16 § maaperän pilaamiskielto).

Puhdistamoliete ja siitä valmistetut orgaaniset lannoitevalmisteet sisältävät haitta-aineita kuten haitallisia metalleja (raskasmetallit) ja orgaanisia haitta-aineita. Puhdistamolietteiden haitallisten metallien pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Lisäksi valmisteiden metallipitoisuuksille on annettu enimmäsrajat ja niiden kertymistä viljelymaahan seurataan.

Jätevesien orgaaniset haitta-aineet sisältävät ominaisuuksiltaan ja haittavaikutuksiltaan hyvin erilaisia yhdisteitä (mm. lääkeaineet, hormonit, bromatut palonestoaineet, vettä hylkivät yhdisteet kuten Goretex). Aineiden vaikutuksia maaperässä ja kulkeutumista kasviin ei tiedetä vielä tarkasti. Osa aineista on hyvin pysyviä, kun taas toiset hajoavat helposti. Lisäksi vaikutukset voivat olla erilaisia olosuhteista riippuen. Oman haasteensa tuo lisäksi aineiden yhteisvaikutukset ja hajoamistuotteiden vaikutukset.

Vaikka alan tutkimus on lisääntynyt, niin orgaanisista haitta-aineista ei tiedetä vielä tarpeeksi. Nykyisillä puhdistusprosesseilla puhdistamoliete voi olla uhka maaperälle, varsinkin ruoantuotannossa oleville pelloille.

Kasvinsuojeluaineita levitetään tarkoituksella laajoille alueille ympäristöön. Nämä aineet on kehitetty myrkyllisiksi torjuttaville eliöille, mutta ne voivat olla haitallisia myös mm. maaperäeliöille. Aineita tulee käyttää vain todettuun tarpeeseen ja käytössä on noudatettava käyttöohjeita, jotta riskit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 24.7.2015