Toimintopainikkeet

Kysymyksiä ja vastauksia eläinsuojien ympäristöluvista

Miten on mahdollista, että minun täytyy hakea ympäristölupa, vaikka minulla on vain 40 lypsylehmää? Eikös se raja ole 50?

Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan eläinsuojaa koskevan ympäristöluvan raja lypsylehmien osalta on 50. Lupaharkinnassa otetaan kuitenkin huomioon kaikki tilan tuotantoeläimet. Jos lypsykarjatilalla on lypsylehmien lisäksi hiehoja ja nuorkarjaa (tai muita eläimiä, esim. lampaita), lupakynnys saattaa ylittyä jo 40 lypsylehmän kohdalla.

Toiminnan luvanvaraisuuden ja lupaviranomaisen toimivallan ratkaisemisessa käytetään apuna ey-kertoimia, jos tilalla on eri eläinlajeja ja/tai eri-ikäisiä eläimiä.

Sain juuri uunituoreen ympäristöluvan käsiini. Lupamääräykset ovat tiukemmat kuin nitraattiasetuksessa. Miten tämä voi olla mahdollista?

Ympäristölupa on lähtökohtaisesti myönnettävä, kun luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Toiminnasta ei saa aiheutua esimerkiksi terveyshaittaa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupaharkinta jakautuu kahteen osaan: luvan myöntämisen esteiden ja edellytysten harkintaan sekä lupamääräysten asettamisharkintaan.

Nämä osat ovat sidoksissa toisiinsa. Lupaharkinta muodostaa kokonaisuuden, jossa toisessa osassa tehdyillä ratkaisuilla on vaikutusta muihin osiin. Lupaharkinnassa ikään kuin varmistetaan, että hanke on toteuttamiskelpoinen siten, että lainsäädännön vaatimukset tulevat täytetyiksi. Ympäristölupajärjestelmän perustarkoitus ei ole hankkeiden tai toiminnan estäminen.

YSL 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset:

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;
2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista;
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lisäksi lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Lupamääräyksessä voi siis olla nitraattiasetusta tiukempia ehtoja, mutta asia edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa ja painavia perusteluja.

Naapurini on valittanut ympäristöluvastani. Tiedän varmuudella, että valituksen taustalla on haitanteko. Miksi tällainen toiminta sallitaan? Minulle aiheutuu valituksen käsittelemisestä ja hankkeen viivästymisestä taloudellisia kustannuksia.

Ympäristölupa on hallintopäätös, johon saa hakea muutosta asianosainen. Asianosainen voi saattaa oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan koskevan hallintopäätöksen riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Muutoksenhakuoikeutta pidetään niin olennaisena oikeusturvan muotona, että sen yleiset takeet on määritelty perustuslakiin.

Ympäristönsuojelulaissa asianosaisuus ymmärretään varsin laajasti. Valitusoikeus on mm. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristönsuojelu (eli paikallinen luonnonsuojelujärjestö) sekä ELY-keskuksella. Muutoksenhaussa noudatetaan virallisperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun asianosainen on esittänyt tietyn vaatimuksen ja asia kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan, tuomioistuimen on viran puolesta hankittava tarpeellinen selvitys, jotta asia voidaan ratkaista. Sitä ei saa hylätä toteen näyttämättömänä. Valitusalttius valtion viranomaisen myöntämistä eläinsuojia koskevista lupapäätöksistä on ollut noin 10 prosenttia. Yksityisten valittajien osuus eläinsuojien luvissa on keskimääräistä korkeampi.

Niin sanotun turhan valituksen voi kuvitella olevan kyseessä, kun valittaja ei aidosti hae muutosta hallinnolliseen päätökseen, vaan pyrkii valituksen kautta viivästyttämään hanketta, sitomaan vastapuolen resursseja tai muutoin aiheuttamaan kiusaa. Niin sanottujen turhien valitusten lukumäärää on hankala arvioida, mutta ilmiö on joka tapauksessa olemassa ja ainakin jossain määrin hankaloittanut eläinsuojien ympäristölupaprosesseja. Valituksen perusteettomuuden osoittaminen voi edellyttää mittaviakin selvityksiä, mikä vie aikaa ja muita resursseja.

Lainsäädännöllistä suojaa turhia valituksia vastaan ei ole olemassa, mutta kokemus on osoittanut, että avoin kanssakäyminen hankkeen kannalta keskeisten tahojen kanssa kannattaa. Avoimuus voi ohentaa vääriä mielikuvia maatalouden negatiivisista ympäristövaikutuksista ja herättää luottamusta toiminnanharjoittajaa kohtaan. Kannattaa panostaa laadukkaaseen, kaikki tarpeelliset tiedot sisältävään ympäristölupahakemukseen.

Saimme päätöksen ympäristöluvasta kaksi kuukautta sitten. Nyt vasta huomasin, että siellä on lupamääräyksiä, joista haluaisin valittaa. Mitä voin tehdä?

Valitusaika ympäristöluvasta on 30 päivää tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Mikäli luvassa on selvä virhe, kuten kirjoitus- tai laskuvirhe, viranomaisen tulee korjata virheensä hallintokäyttölain mukaisesti – päätöksen oikaisu tai korjaaminen on eri asia kuin siitä valittaminen (siis muutoksenhaku). Ympäristölupa saa lainvoiman, kun siihen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Tällöin lupapäätöksestä tulee lopullinen, eikä siitä saa valittaa.

Mikäli hallintopäätös on tullut lainvoimaiseksi, on mahdollista turvautua ylimääräiseen muutoksenhakuun. Sen edellytykset ovat kuitenkin olennaisesti varsinaista muutoksenhakua tiukemmat. Poikkeustapauksissa on mahdollista hakea esimerkiksi menetetyn määräajan palauttamista. Tällöin syynä tulee olla laillinen este tai muu erittäin painava syy (kuten sairastuminen).

Minulla on voimassa olevassa ympäristöluvassa määräys, jonka mukaan tuorerehu varastoidaan siiloon. Olen kuitenkin varastoinut sitä myös aumaan. Toiminko lupamääräysten vastaisesti?

Mikäli toiminnanharjoittaja toimii lupamääräyksistä poikkeavalla tavalla, asiasta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Sen voi tehdä esimerkiksi vuosiraportissa. Valvontaviranomainen tutkii ilmoituksen perusteella, onko muutos toiminnassa niin olennainen, että uusi ympäristölupa on tarpeen.

Minna Ojanperä
lakimies
MTK
minna.ojanpera@mtk.fi


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 17.10.2017