Toimintopainikkeet

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen lupa. Lupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksessa lueteltuihin toimintoihin, esimerkiksi eläinsuojille ja kalankasvatukseen. Ympäristölupaa voidaan edellyttää muulloinkin niin sanotun yleislausekkeen perusteella. Lupaa voidaan vaatia toiminnalle pohjavesialueilla, jätevesipäästöjen tai muun toiminnan aiheuttamien vesistövaikutusten vuoksi tai naapureille aiheutuvien haittojen vuoksi.

Ympäristölupa on hallintopäätös, jossa määritellään lupaa hakeneelle laitokselle tai hankkeelle tapauskohtaisesti arvioiden hyväksyttävät mallit, rajat ja toimintatavat ympäristön käytölle tai rasitukselle.

Ympäristöluvan hakeminen 

Lupaviranomaisina toimivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä aluehallintovirastot. Lupaa haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) määräämältä lupaviranomaiselta. Hakemus on syytä täyttää mahdollisimman yksityiskohtaisesti käsittelyn nopeuttamiseksi. Lupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään hakijalta maksu, jonka suuruus riippuu hankkeen laajuudesta ja hakemuksen käsittelyyn kuluneesta ajasta. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristöluvan voimassaolo ja tarkastaminen

Ympäristölupa myönnetään yleensä toistaiseksi voimassa olevana, mutta siinä voidaan määrätä erikseen luvan tarkastamista koskeva päivämäärä. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, voi elinkeinonharjoittaja vaatia lupaviranomaiselta niin sanotun kevennetyn menettelyn soveltamista tarkastustilanteessa, mikä on sekä vaivattomampi laatia että halvempi kuin varsinainen ympäristölupamenettely.

Ympäristöluvan määräykset täytyy olla perusteltuja

Ympäristölupaan voidaan liittää hyvinkin yksityiskohtaisia lupaehtoja, joiden noudattaminen on luvan säilymisen edellytys. Lupapäätöksessä on nämä ehdot perusteltava. Perusteluksi ei riitä esimerkiksi viranomaisen antama ohjeistus tai ympäristön pilaantumisen ennakoiminen. Vaatimusten täytyy perustua tilalla vallitseviin erityisiin ympäristönäkökohtiin, kuten tärkeän pohjavedenottamon läheisyyteen tai pellon erityisen korkeaan fosforilukuun.

Ympäristölupa määrittelee toiminnan sallittavuuden rajat

Luvanmukainen toiminta antaa elinkeinonharjoittajalle suojaa muun muassa naapureiden valituksia vastaan.

Lisätietoja: Minna Ojanperä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.7.2017