Toimintopainikkeet

Yrittäjä työnantajana - ohjeet

Tämä tiivistetty ohjeistus linkkeineen on laadittu ensisijaisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavan työnantajan tai yrittäjän apuvälineeksi. Ohjeistus sisältää palkkaamiseen liittyviä asioita selitettynä auki, sekä linkkejä laajemmin asiaa käsitteleville sivustoille. Sivulta löytyviä lomakepohjia voi vapaasti hyödyntää.

Sivulta löydät seuraavat kategoriat
Työnantajan  velvoitteet
Työsopimus
Työehtosopimukset
Työkokeilu ja palkkatuki
Oppisopimus
Nuoret, ulkomaalaiset, kausityöntekijät ja pitkäaikaistyöttömät työntekijät
Työttömyysturvan aktiivimalli
Työaika, sen kirjanpito ja säädökset
Palkanmaksu, veronpidätykset ja niiden säädökset
Työterveyshuolto ja työnsuojelu
Työsuhteen päättyminen
Työtodistus


- - - 


Työnantajan velvoitteet

Työnantajalle kuuluu useita työntekijää koskevia velvollisuuksia. Näitä ovat mm. työsopimuksen laatiminen ja työehtosopimuksen noudattaminen, työnsuojelusta ja työturvallisuudesta huolehtiminen, ajantasaisten vakuutusten hankkiminen, sekä yksityisyydensuojasta huolehtiminen.Työsopimus

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus. Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työnantaja maksaa työstä työsopimuksen mukaista palkkaa tai muuta vastiketta. Työsopimus on syytä laatia kirjallisena, ja sitä on syytä laatia vähintään kaksi yhtäläistä kappaletta, omansa sekä työnantajalle että työntekijälle.

Työsopimus voidaan laatia joko toistaiseksi voimassa olevana, tai määräaikaisena. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsopimusta, eli sen päättymisaikaa ei ole sovittu ja se on voimassa, kunnes se päätetään joko työntekijän tai työnantajan toimesta. Määräaikaisen työsopimuksen kestoaika on sopimus, jonka voimassaolon päättymisajankohta on tiedossa. Määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen on oltava perusteltu syy, kuten esimerkiksi toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus, tai työn sesonkiluonteisuus. Määräaikaisen sopimuksen toistuva käyttö tilanteessa, jossa kyetään selvästi osoittamaan työnantajan jatkuva avuntarve, on lainvastaista. Työsopimuksesta sädetän Työsopimuslaissa (2001/55).

Alla olevasta linkistä löydät täydennettävän työsopimuslomakkeen, jota voi hyödyntää työsopimuksen teossa. Täyttäessäsi lomaketta, muista painaa välilyönti myös niihin tekstikenttiin, jotka jäävät tyhjiksi.  

Työsopimuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Työnantajan (tai palkkaavan yrityksen) nimi sekä koti- ja liikepakka
 • Työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • Työsopimuksen voimassaolo (toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta) ja mahdollisen koeajan* pituus
  • Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 • Työaika
  • Kokoaikainen/osa-aikainen
  • viikkotyöaika
 • Pääasialliset työtehtävät ja paikka
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Irtisanomisaika
 • Noudatettava työehtosopimus
 • Päiväys ja allekirjoitus

* Koeajasta voidaan sopia työsopimusta solmittaessa. Koeajan kuluessa niin työnantaja, kuin työntekijäkin voivat purkaa työsopimuksen heti. Koeajan kesto on korkeintaan kuusi kuukautta työsopimuksen alkamisesta. Määräaikaisissa sopimuksissa koeaika voi olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan koskaan yli kuutta kuukautta.   Työehtosopimukset

Työehtosopimus (lyhyesti TES) on sopimus, jossa työmarkkinajärjestöt ovat sopineet alakohtaisista työehdoista. Näitä ehtoja voivat olla esimerkiksi palkat ylityökorvauksineen, tauot ja niiden pituus, tai vuosilomat ja matkakustannuksien korvaukset. Palkkauksen yhteydessä on syytä perehtyä kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen ehtoihin. Alan yleissitova työehtosopimus tulisi löytyä myös työpaikalta.

Maaseudun Työnantajaliiton ja Teollisuusliiton väliset työehtosopimukset ovat MTA:n jäsenten käytettävissä liiton jäsensivuilla. Kaikki yleissitovat työehtosopimukset löytyvät oikeusministeriön omistamasta Finlex.fi palvelusta.Työkokeilu ja palkkatuki

Työkokeilu on työntekijän mahdollisuus tutustua uudenlaisiin työtehtäviin tai yrittäjyyteen, ja sen tavoitteena onkin avata henkilölle erilaisten ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen sisältöä. Se on myös tapa testata pitkään työelämästä poissa olleen tai toisesta maasta muuttaneen henkilön edellytyksiä työllistyä, sekä kartoittaa heidän tarvitsemiaan tukea ja palveluita työllistymisen edesauttamiseksi.

Työkokeilu voi auttaa myös työnantajaa, sillä se antaa mahdollisuuden tutustua työntekijään, sekä myöhemmin mahdollisuuden rekrytoida työntekijän, joka on jo oppinut ”talon tavoille”.  Työkokeilun kesto vaihtelee, mutta yhden työnantajan palveluksessa kesto on korkeintaan kuusi kuukautta. Kokonaisuudessaan työkokeilu voi kestää 12 kuukautta. Lisätietoa työkokeilusta löytyy julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden sivuilta.

Palkkatuki on palkkaamista varten tarkoitettu TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki palkkauskustannusten kattamista varten. Sen tarkoituksena on myös edesauttaa työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa, hän on ollut pitkään työttömänä tai jos hänen työtehtäviensä tekemistä vaikeuttaa jokin vamma tai sairaus.

Tuki on harkinnanvarainen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Työnantajan on myös sitouduttava tarjoamaan työntekijälle sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisätietoa palkkatuesta löytyy julkisten TE-paleluiden sivuilta. 


Oppisopimus

Oppisopimuksen on vähintään 15-vuotiaan henkilön mahdollisuus opiskella johonkin tiettyyn ammattiin työelämälähtöisesti. Oppisopimuksen pohjana on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, joka pitää sisällään työpaikalla opittavan ammatillisen osan. Tätä täydennetään oppilaitoksen kanssa räätälöidyllä henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. Koulutusajan kesto vaihtelee yksilökotaisesti noin puolesta vuodesta kahteen vuoteen, riippuen kyseessä olevasta ammattitutkinnosta. Opiskelijalle tulee työsopimuksen ajalta maksaa kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksen kautta omassa yrityksessään Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta löytyy opetushallituksen sivuilta


Nuoret, ulkomaalaiset, kausityöntekijät tai pitkäaikaistyöttömät työntekijät

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä, jonka kanssa solmitaan työsopimus. Vakituiseen työsuhteeseen voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Lisäksi 14-vuotias, tai kalenterivuoden aikana 14 täyttävä henkilö, voidaan ottaa kevyisiin töihin siten, ettei siitä aiheudu haittaa hänen koulunkäynnilleen. Nuorten työntekijöiden oikeuksista säädetään muun muassa lailla nuorista työntekijöistä. Laki nuorista työntekijöistä (1993/998).

Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta sovelletaan samoja työehtoja, kuin kotimaistenkin työntekijöiden osalta. Tämän lisäksi työnantajalla on kuitenkin velvollisuuksia viranomaisten suuntaan, silla työnantajan vastuulla on muun muassa tarkistaa työntekijän työskentelyoikeus Suomessa. Lisäksi työntekoon vaaditaan yleensä myös erikseen myönnettävä oleskelulupa, jonka hankkimisessa saatetaan tarvita työnantajan toimittamia papereita. Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä koskien voi löytää maahanmuuttoviraston sivuilta

Kausityöntekijöiltä vaaditaan vuoden 2018 alusta alkaen kausityölupa. Lisäksi kausityön kestosta riippuen vaaditaan joko kausityöviisumi tai kausityötodistus. EU-ETA-alueiden ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä on myös oltava työhön oikeuttava oleskelulupa. Ulkomaalaisia ja kausityöntekijöitä palkattaessa on TE-toimistolle muistettava lähettää ilmoitus sovellettavista työehdoista. Kausityön kesto voi maatalouden tai matkailun alalla olla enimmillään 9 kuukautta. Kausityöntekijöiden työntekoon liittyvistä luvista ja dokumenteista löytyy lisätietoa maahanmuuttoviraston sivuilta 

Pitkäaikaistyöttömien palkkaamisessa määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä perusteltavaa syytä, mikäli työ-ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan henkilö on ollut edellisen 12 kuukauden ajan työtön työnhakija. Palkkaamiseen voi saada myös Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää palkkatukea, josta lisätietoa löytyy TE- palveluiden sivuilta.


Työttömyysturvan aktiivimalli

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleella aktiivimallilla tarkoitetaan sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys täysmääräisten työttömyysetuuksien saamiseksi. Aktiivisuus osoitetaan 65 vuorokauden tarkastelujaksojen aikana joko tekemällä 18 tuntia palkkatyötä, ansaitsemalla vähintään 2 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai olemalla viisi päivää TE-toimistolla työllistymistä edistävässä palvelussa. Aktiivimalli koskee työttömyysetuutta saavia henkilöitä. Lisätietoa aktiivimallista ja sen vaatimuksista löytyy esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.


Työaika, sen kirjapito ja säädökset

Työajasta säädetään erikseen laissa (Työaikalaki, 1996/605), sekä kulloinkin voimassa olevassa alan työehtosopimuksessa. Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa.

Säännöllinen työaika on yllä mainitun lain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Maa- ja metsätalouden piirissä voidaan säännöllisestä kuitenkin sesonkiaikoina, kuten kylvö- tai sadonkorjuukaudella, tai eläinten hoitotyön seurauksena jaotellun työajan kautta poiketa kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen ehtojen nojalla.

Työaikalain sekä työehtosopimuksen nojalla työnantajalla on oltava kirjanpito tehdystä työajasta. Kirjanpidon muoto on vapaa, mutta siitä tulee käydä ilmi työntekijäkohtaiset säännölliset työtunnit sekä mahdolliset yli- ja sunnuntaityötunnit. Ylityön tekeminen edellyttää molempien osapuolten kulloinkin erikseen antamaa suostumusta. Työaikalaissa (1996/605), sekä alan työehtosopimuksessa märiteltyjä ylityön maksimiarvoja ei kuitenkaan tule ylittää.

Alla olevasta linkistä löydät lomakepohjan, jonka voi tulostaa työaikakirjanpidon merkitsemistä varten.


Palkanmaksu, veronpidätykset ja niiden säädökset

Vähimmäispalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, mutta työstä maksettava palkka määritellään työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella. Työntekijän palkkauksen tulee perustua työn vaativuuteen sekä työntekijän pätevyyteen, jotka määritellään kulloinkin voimassa olevien työehtosopimusten pohjalta. Työehtosopimuksessa on lueteltu myös erilaisia palkkausluokkia, kuten loma-ajan palkkaus tai urakkapalkkaus.

Suomen Palkanlaskenta Oy:n ylläpitämältä Palkkaus.fi -sivustolta löytyy kattava ohjeistus palkanlaskentaan, ennakkoverotukseen ja palkanmaksuun liittyen


Työterveyshuolto ja työnsuojelu

Työnantajalla on lainmukainen velvoite huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja työterveydestä työpaikalla. Tämä sisältää asianmukaisen perehdytyksen työtehtäviin, työterveyshuollon järjestämisen sekä työnsuojelutoiminnasta, kuten työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, huolehtimisen. 

Työnsuojelu tarkoittaa asianmukaisen perehdyttämisen lisäksi myös tarvittavien vakuutusten hankkimista. Vähimmäisvaatimuksena työnantajan on hankittava työntekijöilleen tapaturmavakuutus, mikäli työnantaja maksaa työntekijöilleen palkkaa vuoden aikana yli 1200€. Vakuutus kannattaa kuitenkin aina hankkia tapaturmatilanteiden varalta. Työnantajan tulee huolehtia myös työeläkeasioiden  

Työturvallisuuslaki (2002/738), edellyttää, että työnantajan on tehtävä sopimus työterveyshuollosta, joko lääkäriasemien tai julkisen terveydenhuollon kanssa. Yksityisellä työnantajalla ja pienyrittäjällä työterveyshuollon järjestäminen voi kuitenkin olla haasteellista, sillä laki on laadittu yritysten näkökulmasta. Pienyrittäjän tai yksityisen työnantajan kannattaakin neuvotella paikallisen lääkäriaseman tai kunnallisen työterveyshuollon kanssa menettelytavoista.

Mikä työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tulemasta töihin, on hänen velvollisuutensa ilmoittaa siitä työnantajalle mahdollisimman nopeasti. Omalla ilmoituksella työntekijän voi olla poissa töistä enintään kaksi päivää, mutta sairauden jatkuessa pidempään, on työnantajalla oikeus vaatia lääkärintodistusta työkyvyttömyyden todentamiseksi. Sovellettavassa työehtosopimuksessa on usein lueteltu sairaspoissaolojen tarkemmat ehdot. Muita kuin sairauden todentamista varten tapahtuvia poissaoloja lääkärikäyntejä, hammaslääkäriä, röntgenkuvauksia tai laboratoriotutkimuksia varten ei lueta työajaksi. Työntekijän olisi hyvä pyrkiä hoitamaan nämä työajan ulkopuolella, mutta sen ollessa mahdotonta, tulisi näistä sopia erikseen työnantajan kanssa.


Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyä usealla tavalla. Määräaikainen työsuhde päättyy sopimuksessa osoitettuna aikana. Muita tapoja ovat esimerkiksi määräajan päättyminen, irtisanominen tai irtisanoutuminen sekä työsuhteen purkaminen. Niin työnantajalla kuin työntekijällä oikeus päättää työsuhde, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet. Työsuhteen päättymisestä on säädetty Työsopimuslaissa (2001/55). Tarkista myös alan työehtosopimuksen mahdolliset määräykset päättymistavoista.


Työtodistus

Työnantajalla ei ole velvollisuutta itse tarjota työtodistusta. Työntekijällä on kuitenkin oikeus pyynnöstä saada itselleen työtodistus, johon merkitään tiedot työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän pyynnöstä työtodistukseen merkitään myös tiedot työsuhteen päättymissyystä sekä arvio työntekijä työtaidoista ja käytöksestä, muutoin näitä ei saa merkitä.  Arviolauselman sisältävää todistusta on pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutoin työntekijä voi pyytää työtodistusta 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä lukien.

Alla olevasta linkistä löydät täydennettävän työtodistuslomakkeen, jota voi hyödyntää työsopimuksen teossa. Täyttäessäsi lomaketta, muista painaa välilyönti myös niihin tekstikenttiin, jotka jäävät tyhjiksi.  

Työtodistus voi olla myös työnantajan laatima kirjallinen dokumentti, mutta siitä tulee käydä ilmi:

 • Työnantajan (tai yrityksen) nimi sekä koti ja liikepaikka ja yhteystiedot
 • Työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • Työsuhteen kesto
 • Työntekijän työtehtävät

Vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä:

 • Työsuhteen päättymisen syy
 • Työtaitojen arviointi
 • Käytöksen arviointi

Palkkaus.fi sivulta löytyy myös kattavasti ohjeita ja valmis työtodistuspohja 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.7.2018