MTK:s intressebevakningsarbete är mycket omfattande. Förutom jordbruks- och skogspolitiken strävar organisationen efter att främja förutsättningarna för företagsamhet på landsbygden. I miljö- och jordpolitiska ärenden arbetar MTK i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Konsumenterna har blivit en ny målgrupp för påverkan: 2007 inrättade MTK en tjänst som matkulturombud. Ombudets uppgift är att främja och värna om den finska matkulturen.

MTK:s viktigaste arbetsredskap är sakkunskap. Organisationen påverkar såväl nationellt som internationellt via sin sakkunskap. Centralförbundets viktigaste uppgift är politisk och samhällelig intressebevakning: att arbeta för medlemmarnas bästa i jord- och skogsbruksfrågor, frågor som gäller företagare, skatte-, finansierings- och lagfrågor, miljö- och markpolitiken samt socialpolitiken.

Finland är landet med mest landsbygd inom Europeiska unionen

MTK:s syfte är att säkerställa att EU:s jordbrukspolitik också i framtiden möjliggör jordbruk som grundar sig på familjejordbruk och garanterar en rimlig inkomst för jordbrukarna. Det finska jordbruket som respekterar människor, djur och miljö behövs också i den utvidgade Europeiska unionen.

Skogsägarnas organisation

Finland är familjeskogarnas land. Två tredjedelar av Finlands skogar ägs och sköts av privatpersoner. MTK strävar efter att främja familjeskogsbrukets lönsamhet genom att påverka skogspolitiken och den ekonomiska politiken. Skogsägarnas förbund sköter intressebevakningen på regional nivå. Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas sammanslutning, som betjänar sina medlemmar i praktiska skogsvårdsfrågor och bevakar skogsägarnas intressen på lokal nivå.

Företagsamheten växer ur jorden

Allt fler av MTK:s medlemmar är landsbygdsföretagare. Var tredje gård bedriver vid sidan av traditionellt jordbruk även annan företagsverksamhet, som ger betydande inkomster. Landsbygdsföretagsamhet inom MTK består av någon annan företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till jord- och skogsbrukslägenheter samt förädling av gårdarnas materiella och immateriella resurser till tjänster och produkter som kan säljas. Landsbygdsföretagarnas verksamhetsområde är brett. Det omfattar bland annat turism, maskinföretagsamhet, bioenergi och hästbranschen.

Miljöskydd och markanvändning

MTK strävar efter att påverka också i miljö- och markpolitiska frågor. I fråga om markanvändningen är det centrala att se till markägarnas rättigheter. Vid sidan av att driva näringsidkarnas intressen betonas i miljöpolitiken nuförtiden aktivt deltagande i naturskydd. Jordbruk i enlighet med hållbar utveckling är ekonomiskt, bevarar naturvärden och främjar människors sociala och kulturella välmående. De personer som får sitt levebröd från naturen har redan länge förstått naturens betydelse. Att respektera naturen och bevara dess avkastningsförmåga utgör viktiga principer för dessa personer.

Jordbrukets klimatvägkarta

Under våren 2020 inleder MTK och SLC arbetet med jordbrukets klimatvägkarta i samarbete med Naturresursinstitutet Luke. Projektet är en del av det mål om klimatneutralitet 2035 som definierats i regeringsprogrammet. Avsikten är att klimatvägkartan offentliggörs i juni 2020.