Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n mtk.fi-verkkopalvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK on sitoutunut suojaamaan sivustonsa ja digitaalisten palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • mitkä ovat yhteystietomme
 • millaisia tietoja verkkopalvelumme käyttäjistä kerätään
 • mihin tarkoitukseen ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • millaisia oikeuksia käyttäjillä on
 • mihin tietoa luovutetaan tai siirretään
 • miten tietoturvasta huolehditaan


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.
Simonkatu 6, 00101 Helsinki
Y-tunnus 0215194-5
Sofia Tuisku
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mtk.fi
Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@mtk.fi


Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemme pääsääntöisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot, kuten etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite
 • Digitaalisen tilin tunnukset, kuten MTK:n jäsennumero, sähköpostiosoite, salasana ja tunnuksen vanhenemispäivämäärä
 • Tilan tiedot, kuten peltopinta-ala, metsäpinta-ala, tuotantosuunta
 • Perheenjäsenten tiedot, kuten etunimi ja sukunimi
 • Arvontoihin ja kyselyihin annetut vastaukset
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Keräämme käyttäjän antamia tietoja mm. kirjautumista vaativien, MTK:n jäsenille suunnattujen sisältöjen avaamiseksi käyttäjälle. Nimettyjen toimi- ja luottamushenkilöiden käyttäjätunnuksiin liitetään myös sivuston sisällöntuotanto-oikeuksia. Ilman kirjautumista emme voi toimittaa palvelua.

MTK:n jäsenten tietoja siirretään ensimmäisen mtk.fi-kirjautumisen yhteydessä MTK:n jäsenrekisteristä soveltuvin osin. Jäsenen tiedot päivittyvät mtk.fi-käyttäjätietoihin myös myöhemmin jäsenrekisteriin tehtyjen muutosten perusteella. MTK-konsernin henkilökunnan tiedot siirretään ensimmäisen mtk.fi-kirjautumisen yhteydessä soveltuvin osin MTK:n käyttäjätunnustietokannasta. Voimme näin varmistaa, että jäsenen käyttäjätietiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

Lisäksi keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen, jäsensuhdetta vahvistaviin viestintä- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Tietoja käytetään myös kyselyiden ja arvontojen suorittamiseen.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Sopimus: Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja tarjotaksemme jäsenyyteen kuuluvan sähköisen palvelun.
 • Suostumus: Voimme käsitellä tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää käyttäjän suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja mm. käyttäjätapahtumien varmentamiseen, jäsenviestintään, kyselyiden ja arvontojen suorittamiseen, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin sekä mahdollisten väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Käsittelemme tietoja MTK-konsernin sisällä. Katsomme näiden tarkoitusten olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin. Käyttäjä voi osallistua kyselyihin tai arvontoihin vapaaehtoisesti.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
 • Viestinnälliset tarkoitukset: Käsittelemme henkilötietoja, kuten ihmisten nimiä tai valokuvia, joista heidät saattaa henkilökohtaisesti tunnistaa, viestinnällisiä tarkoituksia varten. MTK:n viestinnässä käytettyjä henkilötietoja säilytetään erillään mtk.fi-henkilötiedoista.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos käyttäjän jäsenyys on päättynyt ja tiedot poistettu jäsenrekisteristä, tietoja ei enää käsitellä Oiva-jäsenrekisterissä. Arvojen ja kyselyiden yhteydessä annettuja tietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen arvonnan tai kyselyn loppuunsaattamiseksi. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.


Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tarkastaminen ja tietojen korjaus onnistuu kirjautumisen jälkeen mtk.fi-verkkopalvelun Omat tiedot -sivulla tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Käyttäjä voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä jäsenpalveluumme. Tällöin edellytyksenä on, että kyse on tiedoista, jotka käyttäjä on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Käyttäjä voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun käyttäjä kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.


Tietojen luovutukset

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Suostumus: Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • MTK-konserni: Voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja MTK-konsernin sisällä.
 • Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei käyttäjä ole tätä kieltänyt.
 • Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Tietojen siirrot

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös käyttäjän suostumukseen.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.


Muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke uudistettiin EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi 23.5.2018 ja siihen tehtiin teknisiä tarkennuksia sekä arvontojen ja kyselyiden osalta täydennyksiä 15.08.2018.

Yhteydenotot

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. / tietosuoja
Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi