Kansainvälinen toiminta


MTK:n on aktiivinen vaikuttaja kansainvälisillä maa- ja metsätalouteen liittyvillä foorumeilla. Lähes jokainen MTK:n työntekijä taustaryhmineen on kytkeytynyt ainakin eurooppalaisella tasolla kansainvälisiin verkostoihin.
 

EU

EU-asioissa vaikutamme suoraan sekä eurooppalaisten järjestöjemme COPA (maataloustuottajajärjestö) ja CEPF (Euroopan metsänomistajajärjestö)/NSF (Pohjoismainen metsänomistajajärjestö) kautta komission, neuvoston ja parlamentin päätöksentekoon.

MTK on varmistanut Brysselin läsnäolollaan suorat vaikuttamiskanavat tärkeimpiin EU-päätöksentekoelimiin. Paikallaolo parantaa kykyämme kerätä ja jalostaa valmistelutietoa sekä ymmärtää EU-päätöksentekoa. MTK:lla on myös edustus Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa.

EU-päätöksentekoon vaikuttamisen lisäksi MTK:lla on laaja vaikuttamisverkosto niin pohjoismaisissa (NBC ja NSF) kuin maailmanlaajuisissa (WFO ja IFFA) tuottajien ja metsänomistajien järjestöissä.

Maaseutunuoret toimivat pohjoismaissa NBC:n yhteydessä NYFA:ssa (Nordic Young Farmers’ Assossiation) ja Euroopan tasolla CEJA:ssa (European Council of Young Farmers).
Osana MTK:n vastuullisuustyötä olemme mukana tuottajajärjestöjen perustamassa kehitysyhteistyöallianssissa AgriCord, jonka toiminta Suomessa on organisoitu FFD:hen (Food and Forest Development Finland).

Kansainvälisellä toiminnalla lisäämme omaa ja jäsentemme osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä prosesseista, vaikutamme meitä koskevien päätösten valmisteluun ja hoidamme yhteiskuntavastuutamme.


Olemme osa eurooppalaista ja globaalia arvoketjua

”Jos et ole mukana viljelijöitä ja metsäomistajia koskevissa keskustelupöydässä, olet osa ruokalistaa.”

Ruokajärjestelmien systeemistä muutosta vaaditaan monelta suunnalta. Monimutkaisiin asioihin halutaan yksinkertaisia ratkaisuja. Toiminnan realiteettien tunnistaminen ja julkituominen on meidän vastuullamme.

Kauppapolitiikka säätelee kilpailutilannetta EU:n sisämarkkinoilla ja vaikuttaa suoraan myös markkinatilanteeseen Suomessa. Iso-Britannian ero EU:sta konkretisoi toisaalta sisämarkkinoiden luomat edut kaupankäynnille mutta myös kauppasopimusten merkityksen.

Kauppasopimukset muuttuvat käytännön mahdollisuuksiksi osaamisen kautta. MTK on mukana tuottamassa vientiyrityksille parempaa ja kattavampaa tietoa kohdemarkkinoista ja tuotevaatimuksista.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka vaikuttaa viljelijöiden ja metsäomistajien työhön yhä enemmän. MTK on mukana niin EU:n kuin kansallisen tason  ilmasto-, biodiversiteetti- ym. ympäristökokouksien -ja sopimusten valmistelussa. 

PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifiointijärjestelmä, jossa metsänomistajat ovat keskeisesti mukana kriteerien valmistelussa. Yksityisellä sertifioinnilla on kasvava merkitys arvoketjujen toiminnan todentamisessa myös muussa alkutuotannossa.  

Kumppanuussuhteet

EU-asioissa vaikutamme sekä suoraan sekä että eurooppalaisten sisar/katto/kumppanijärjestöjemme COPAn (maataloustuottajajärjestö) ja CEPF:in (Euroopan metsänomistajajärjestö)/NSF:n (Pohjoismainen metsänomistajajärjestö) kautta komission, neuvoston ja parlamentin päätöksentekoon. 

Maaseutunuoret toimivat pohjoismaissa NBC:n (Nordiska bönder och jordbrukskooperativ) yhteydessä NYFA:ssa (Nordic Young Farmers’ Assossiation) ja Euroopan tasolla CEJA:ssa (European Council of Young Farmers). 
Osana MTK:n vastuullisuustyötä olemme mukana tuottajajärjestöjen perustamassa kehitysyhteistyöallianssissa AgriCordissa, jonka toiminta Suomessa on organisoitu FFD:hen (Food and Forest Development Finland). 

Kansainvälisellä toiminnalla lisäämme omaa ja jäsentemme osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä prosesseista, vaikutamme meitä koskevien päätösten valmisteluun ja hoidamme yhteiskuntavastuutamme. 

MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteinen toimisto Brysselissä
 

Brysselin toimiston tehtävänä on suomalaisten maanviljelijöiden, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien etujen valvominen Euroopan unionissa. Toimiston tehtävänä on huolehtia, että Suomea koskevia, jäsentemme etuja palvelevia asioita ja erityispiirteitä otetaan huomioon Euroopan unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Brysselin toimisto tekee tiiviistä yhteistyötä keskusliiton linjojen ja tiimien kanssa ja välittää säännöllisesti edunvalvontaa palvelevaa tietoa kotimaahan.

Brysselin toimisto seuraa aktiivisesti Euroopan unionin, sen yhteisen maatalouspolitiikan sekä muiden järjestön jäsenille tärkeiden asioiden kehitystä ja välittää näihin liittyvää tietoa kotimaahan. Aktiivinen toiminta EU:n maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestössä Copa-Cogecassa, säännöllinen yhteydenpito EU:n eri toimielimiin ja muihin keskeisiin tahoihin Brysselissä on tärkeä osa toimiston toimintaa.

Brysselin toimisto julkaisee puolivuosittain Bryssel-agendan, katsauksen ajankohtaisiin asioihin EU:ssa.

Brysselin toimistossa työskentelevät toimiston päällikön lisäksi kotieläinasiamies, assistentti, harjoittelija ja Maaseudun Tulevaisuuden Eurooppa-kirjeenvaihtaja. MTK:n edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa vahvistaa järjestön edunvalvontaa Brysselissä.

Kotieläinasiamies kirjoittaa säännöllisesti Osuustoiminta- ja Siipikarja-lehtiin kolumneja. Ohessa olevien linkkien kautta voi tutustua kolumneihin

Metsäedunvalvontamme on organisoitu osaksi eurooppalaista metsäomistajajärjestöä (CEPF), jossa Pohjoismaiden metsänomistajajärjestöjen yhteinen asiatuntija tekee edunvalvontatyötämme.

Yhteystiedot

Kehitysyhteistyö

MTK on ollut mukana tukemassa kehitysyhteistyötä pitkään. 1980-luvun Talonpojan Afrikka-kampanjalla rakennettiin maatalouskoulutusta Namibiaan. Vuodesta 2007 alkaen MTK on toiminut AgriCord allianssissa toteuttaen kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme olemme keskittyneet viljelijöiden ja metsänomistajien elinkeinojen kehittämiseen järjestötyön kautta. Olemme olleet mukana kehittämässä mm. metsäsertifiointia Vietnamissa, naisten kalankasvatusta Nepalissa ja puutarhatuotteiden markkinaa Tansaniassa. Vastaamme AgriCord-allianssissa ilmastotyöstä ja kehitämme työkaluja viljelijöiden ilmastoresilienssin parantamiseksi.

Käytännön hanketyö on erillisenä toimintana FFD:ssä (Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development). FFD ry:ssä on mukana MTK:n lisäksi SLC, Osuustoimintakeskus Pellervo ja Proagria.

Yhteistyöverkoston päätoimijoita

COPA-COGECA

Euroopan tuottajajärjestö COPA ja maatalousosuuskuntien järjestö COGECA keräävät yhteen EU-alueen tuottaja- ja osuuskuntavaikuttajat. Toimintatapa antaa MTK:lle hyvät tiedonhankinta- ja vaikutusväylät EU:n yhteisen politiikan valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteiset toimielimet myös parantavat mahdollisuuttamme löytää kumppaneita tärkeiden asioiden edunvalvontaan EU:ssa.
 

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto NBC

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvoston NBC:n toiminnassa ovat mukana kaikki Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöt. Suomesta ovat mukana MTK, SLC ja Pellervo.
 

WFO

Kansainvälisen tuottajajärjestön IFAPin alasajon jälkeen kansainväliseksi yhteistyöelimeksi perustettiin 2011 maailman tuottajajärjestö, World Farmers’ Organisation. Järjestön päämaja on Roomassa. Järjestölle on lyhyen toimintahistorian aikana kertynyt jäseniä jo kaikilta mantereilta.
 

NSF

Pohjoismaisella metsänomistajajärjestöllä on Brysselissä yhteinen metsäedunvalvonnan koordinaattori. Aikaisemmin koordinaattori toimi LRF:n konttorissa, mutta uuden yhteistyön tiivistymisen kautta toimisto on nyt Euroopan metsänomistajaliiton CEPF:n konttorissa.
 

CEPF

Euroopan metsänomistajien liitto CEPF on vuonna 1996 Luxemburgiin perustettu voittoa tavoittelematon perhemetsänomistajien edunvalvontaorganisaatio. 2012 organisaation kotipaikaksi muutettiin Belgia. CEPF:n toimisto sijaitsee Brysselissä hallintokorttelissa, aivan EU-parlamentin vieressä.
 

IFFA

Kansainvälinen perhemetsänomistajien liitto IFFA (International Family Forestry Alliance) perustettiin 2002 kansallisten metsänomistajajärjestöjen epäviralliseksi yhteistyöverkostoksi. Toiminta virallistettiin 2006 ja järjestö rekisteröitiin. Järjestön tavoitteena on edistää perhemetsätaloutta ja metsien kestävää käyttöä sekä niiden kehitystä tukevia politiikkoja kansainvälisissä prosesseissa. IFFA korostaa toiminnassaan selkeiden ja turvattujen maanomistus- ja käyttöoikeuksien merkitystä, metsätalouden kannattavuutta, metsänomistajien omien järjestöjen roolia sekä kannustavien ja ohjaavien poliitikkojen tarvetta.
 

CEJA

EU:n nuorten viljelijöiden järjestön Cejan tehtävänä on valvoa nuorten maatilayrittäjien etua EU:n päätöksenteossa ja edistää toimia, joilla nuoria kannustetaan ryhtymään maatilayrittäjiksi.
 

AgriCord

Kehitysmaiden tuottaja- ja metsänomistajajärjestöjä vahvistavan AgriCordin toiminnassa MTK on ollut mukana vuodesta 2007. AgriCord on kehityshankkeita tekevien, viljelijäjärjestöjä lähellä olevien organisaatioiden verkosto. Suomen ulkoministeriö tukee AgriCordin ohjelmaa. Suomessa hanketyötä koordinoimaan perustettiin 2012 oma Agri-Agency, jolla on käynnissä toistakymmentä hanketta kuudessa Suomen pääyhteistyömaassa. Tuki ohjataan toimintaan, joka parantaa ruokaturvaa, lisää viljelijäperheiden ja metsänomistajien tuloja ja kehittää heidän järjestöjänsä. Huomiota kiinnitetään naisten asemaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
 

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)

PEFC

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satoja tuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. MTK on aktiivisesti kehittämässä PEFC:n toimintaa.

Brysselin uutiskirje: Ajankohtaiset EU-asiat 

Brysselin toimisto julkaisee noin kerran kuukaudessa uutiskirjeen, joka kokoaa maa- ja metsätaloutta ja maaseutua koskevat ajankohtaiset EU-asiat.  Tilaa uutiskirje tästä (MTK:n jäsen, tilaa uutiskirje Oiva jäsenpalvelusta.)

Lomakkeen näkyminen edellyttää mieltymykset-evästeiden hyväksymistä.
Bryssel-viestin arkisto

MTK:n näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta