Murupolku

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

 

MTK:n on aktiivinen vaikuttaja kansainvälisillä maa- ja metsätalouteen liittyvillä foorumeilla. Merkittävä osa toimintaa on aktiivinen läsnäolomme Brysselissä niin omalla toimistolla kuin NSF/CEPF:n toimistolla sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa.

Kansainvälisellä toiminnalla lisäämme omaa ja jäsentemme osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä prosesseista, vaikutamme meitä koskevien päätösten valmisteluun ja hoidamme yhteiskuntavastuutamme.

Brysselin toimisto

MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteinen toimisto Brysselissä

Brysselin toimiston tehtävänä on suomalaisten maanviljelijöiden, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien etujen valvominen Euroopan unionissa. Toimiston tehtävänä on huolehtia, että Suomea koskevia, jäsentemme etuja palvelevia asioita ja erityispiirteitä otetaan huomioon Euroopan unionin lainsäädännössä ja kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Brysselin toimisto tekee tiiviistä yhteistyötä keskusliiton linjojen ja ryhmien kanssa ja välittää säännöllisesti edunvalvontaa palvelevaa tietoa kotimaahan.

Brysselin toimisto seuraa aktiivisesti Euroopan unionin, sen yhteisen maatalouspolitiikan sekä muiden järjestön jäsenille tärkeiden asioiden kehitystä ja välittää näihin liittyvää tietoa kotimaahan. Aktiivinen toiminta EU:n maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestössä Copa-Cogecassa, säännöllinen yhteydenpito EU:n eri toimielimiin ja muihin keskeisiin tahoihin Brysselissä on tärkeä osa toimiston toimintaa.

Yhteispohjoismainen metsäkoordinaattori ja MTK:n edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa vahvistavat järjestön edunvalvontaa Brysselissä.

Metsäedunvalvontaa hoitaa Pohjoismaiden metsänomistajajärjestöjen yhteinen asiamies.

Brysselin toimistossa on myös kotieläinasiamies ja Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja.​​​​​​

Sisältöjulkaisija

Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi, kauppapolitiikka

+358 (0) 400 947 633 +32 (0) 47 650 2704

Tarja Bäckman

kotieläinasiamies

lihaosuuskunnat, maito-osuuskunnat, kananmunaosuuskunnat

+358 (0)20 413 3501 +32 477 331 958

Maarit Holma

assistentti

+358 (0)20 413 2810 +32 473 93 3187

Maria Pohjala

toimittaja, Maaseudun Tulevaisuus

+358 (0) 20 413 2387 +32 473 73 7038

Meri Siljama

metsäkoordinaattori

pohjoismaiden yksityismetsänomistajien edustaja

+32 491 73 56 05

Yhteistyöverkoston päätoimijoita

​​​​​Yhteistyöverkoston päätoimijoita

COPA

Euroopan tuottajajärjestö COPA ja maatalousosuuskuntien järjestö COGECA keräävät yhteen EU-alueen tuottaja- ja osuuskuntavaikuttajat. Toimintatapa antaa MTK:lle hyvät tiedonhankinta- ja vaikutusväylät EU:n yhteisen politiikan valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteiset toimielimet myös parantavat mahdollisuuttamme löytää kumppaneita tärkeiden asioiden edunvalvontaan EU:ssa.

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto NBC

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvoston NBC:n toiminnassa ovat mukana kaikki Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöt. Suomesta ovat mukana MTK, SLC ja Pellervo.

WFO

Kansainvälisen tuottajajärjestön IFAPin alasajon jälkeen kansainväliseksi yhteistyöelimeksi perustettiin 2011 maailman tuottajajärjestö, World Farmers’ Organisation. Järjestön päämaja on Roomassa. Järjestölle on lyhyen toimintahistorian aikana kertynyt jäseniä jo kaikilta mantereilta.

NSF

Pohjoismaisella metsänomistajajärjestöllä on Brysselissä yhteinen metsäedunvalvonnan koordinaattori. Aikaisemmin koordinaattori toimi LRF:n konttorissa, mutta uuden yhteistyön tiivistymisen kautta toimisto on nyt Euroopan metsänomistajaliiton CEPF:n konttorissa.

CEPF

Euroopan metsänomistajien liitto CEPF on vuonna 1996 Luxemburgiin perustettu voittoa tavoittelematon perhemetsänomistajien edunvalvontaorganisaatio. 2012 organisaation kotipaikaksi muutettiin Belgia. CEPF:n toimisto sijaitsee Brysselissä hallintokorttelissa, aivan EU-parlamentin vieressä.

IFFA

Kansainvälinen perhemetsänomistajien liitto IFFA (International Family Forestry Alliance) perustettiin 2002 kansallisten metsänomistajajärjestöjen epäviralliseksi yhteistyöverkostoksi. Toiminta virallistettiin 2006 ja järjestö rekisteröitiin. Järjestön tavoitteena on edistää perhemetsätaloutta ja metsien kestävää käyttöä sekä niiden kehitystä tukevia politiikkoja kansainvälisissä prosesseissa. IFFA korostaa toiminnassaan selkeiden ja turvattujen maanomistus- ja käyttöoikeuksien merkitystä, metsätalouden kannattavuutta, metsänomistajien omien järjestöjen roolia sekä kannustavien ja ohjaavien poliitikkojen tarvetta.

CEJA

EU:n nuorten viljelijöiden järjestön Cejan tehtävänä on valvoa nuorten maatilayrittäjien etua EU:n päätöksenteossa ja edistää toimia, joilla nuoria kannustetaan ryhtymään maatilayrittäjiksi.

AgriCord

Kehitysmaiden tuottaja- ja metsänomistajajärjestöjä vahvistavan AgriCordin toiminnassa MTK on ollut mukana vuodesta 2007. AgriCord on kehityshankkeita tekevien, viljelijäjärjestöjä lähellä olevien organisaatioiden verkosto. Suomen ulkoministeriö tukee AgriCordin ohjelmaa. Suomessa hanketyötä koordinoimaan perustettiin 2012 oma Agri-Agency, jolla on käynnissä toistakymmentä hanketta kuudessa Suomen pääyhteistyömaassa. Tuki ohjataan toimintaan, joka parantaa ruokaturvaa, lisää viljelijäperheiden ja metsänomistajien tuloja ja kehittää heidän järjestöjänsä. Huomiota kiinnitetään naisten asemaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)

PEFC

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satoja tuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. MTK on aktiivisesti kehittämässä PEFC:n toimintaa.

MTK:n näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta

MTK:n näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta

Turvallisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen yhteisö

Muuttuva toimintaympäristö pakottaa EU:n tarkistamaan omia toimintatapojaan ja ottamaan itselleen tehtäviä, jotka aikaisemmin jäsenmaat ovat hoitaneet. Tehtävien siirto velvoittaa jäsenmaat ottamaan lisää taloudellista vastuuta EU:n toimien rahoituksesta. Perinteisesti EU on mielletty rauhan ja turvallisuuden yhteisöksi. Itälaajentumisen myötä alueiden tasa-arvoinen kehittäminen on keino tuoda vakautta ja kasvua kaikille EU:n alueille. Globaali kilpailukyky edellyttää EU:lta kestävää kasvua. Eurooppalainen ruuantuotannon malli on menestystarina ja yhteinen maatalouspolitiikka sekä siihen pohjautuvat tuotantostandardit luovat edellytykset toimia myös kauppapolitiikassa yhtenäisenä alueena. Ilmastomuutos on nostanut suomalaiset metsät uuteen arvoon. Kestävä metsänhoito ylläpitää metsiemme hiilinielua ja huolehtii luonnon monimuotoisuudesta.

Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu. MTK on vahvan ja demokraattisen Euroopan puolestapuhuja. Suomi ja sen elinkeinot ovat erittäin alttiita globaaleille ilmiöille. Muutokset ovat koko ajan rajumpia, nopeampia ja vaikeammin ennakoitavia. Ilmastonmuutos, ruokaturvan järkkyminen, ulkomaankaupan häiriöt ja turvallisuusuhat vaikuttavat monin tavoin suomalaisten arkeen.