Hankkeet

Tältä sivulta löydät listan MTK:n keskusliiton ja liittojen käynnissä olevista hankkeista.

Keskusliiton hankkeita:

Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin -hanke 2024

Lapin metsien käyttöön liittyvät haasteet on laajalti tunnistettu. Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin-hankkeessa yhteensovitetaan erilaisia metsien käytölle asetettavia tavoitteita vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuen. Lapin alueella toteutettavassa hankkeessa tutkitaan Luontoarvot.fi -palvelua eri toimijoiden näkökulmasta nimenomaan Lapin olosuhteissa. 

TREASoURcE-hanke 2022-2026

TREASoURcE on nelivuotinen (2022–2026) EU:n Horisontti Eurooppa – ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla.

Tuotto-hanke 2022-2024

Tuotto-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maataloustuotteiden tuottajaorganisaatioille. Hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja perustaa tuottajaorganisaatioita. Lisäksi se kehittää tuottajayhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti. 

BRANCHES 2020-2023

BRANCHES on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on välittää biotalousalan tutkimustietoa käytännön toimijoille. 

 

MTK-Keski-Pohjanmaa 

Suksee- koulutushanke 12/2022–12/2024

Nuorille maatalousyrittäjille, sellaiseksi aikoville ja alasta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu koulutushanke, joka toimii MTK Keski-Pohjanmaan toimialueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä laajan sukupolvenvaihdosprosessin tuntemusta ja parantaa sukupolvenvaihdosten onnistumista, kehittää nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan. 

Myötätuulta tuottajalle 2- hanke 3/2020 - 12/2023 

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maatalousyrittäjiä ja heidän sidosryhmiään löytämään keinoja hyvinvoinnin parantamiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi hanke järjestää tilaisuuksia maatalousyrittäjille ja heidän yhteistyötahoilleen. 

Tietolinkki 1/2020–12/2023 

Tietolinkki- edellä tiedossa hankkeen päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyntävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä toimintatapoja. 

Biokaasusta liiketoimintaa Keski-Pohjanmaalle 12/2022–12/2023 
Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan vähähiilisyyttä, edesauttaa vihreää siirtymää ja parantaa yritysten kilpailukykyä sekä alueen energiaomavaraisuutta. Hankkeen kautta edistetään maakunnan mahdollisuutta toimia edelläkävijänä bio- ja kiertotalouden, biokaasun ja uusituvan energian saralla ja parannetaan maakunnan huoltovarmuutta. 

 

MTK-Keski-Suomi 

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä 2021-2024 

Hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Keski-Suomen ja K-S Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Julkaisemme mm. podcastia nimeltä IlmastoVIlJELIJÄ. 

 

MTK-Pirkanmaa 

FarmiÄlli 9/2021–12/2024

Nuorille pirkanmaalaisille maaseudun yrittäjille suunnattu tiedonvälityshanke. Tavoitteena on mm. rakentaa osallistujien verkostoja ja lisätä markkinaymmärrystä. 

 

MTK-Pohjois-Karjala 

Yhteistyöllä intoa ja kasvua maaseudulle 9/2023-8/2025 (INKA)

MTK-Pohjois-Karjalan ja MTK-Pohjois-Savon yhteistyöhanke. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa alueen huoltovarmuutta, vahvistaa yrittäjiä lähellä olevien tahojen yhteistyötä sekä antaa maatalousyrittäjille evästyksiä nopeasti muuttuviin tilanteisiin.  

 

MTK-Pohjois-Savo 

Yhteistyöllä intoa ja kasvua maaseudulle (INKA), 9/2023-8/2025

MTK-Pohjois-Karjalan ja MTK-Pohjois-Savon yhteistyöhanke. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa alueen huoltovarmuutta, vahvistaa yrittäjiä lähellä olevien tahojen yhteistyötä sekä antaa maatalousyrittäjille evästyksiä nopeasti muuttuviin tilanteisiin.  

Maatalousmuovit kiertoon (MUKI), 1.9.2022 - 29.2.2024 

Projektin tarkoituksena on löytää kestävä ratkaisu maaseudun yritysten merkittävään kiertotalouden haasteeseen: kuinka maaseudulla sijaitsevissa teollisuusyrityksissä ja maatiloilla syntyvä muovijäte saadaan kustannustehokkaasti kiertoon - käsiteltäväksi ja uudelleen jalostettavaksi. Projektin aikana välitetään tietoa selkeistä toimintatavoista ja -menetelmistä muovijätteen kierrättämiseen syntypaikoilla, jätteen vastaanottajille/käsittelijöille sekä luodaan kustannustehokas logistinen toimintamalli, jota pilotoidaan ja kehitetään projektissa.

Digiä yhdistyksille, 1.6.2021-31.12.2023 

Projektin tarkoituksena on parantaa johtokuntien sekä yhdistyksien digitaitoja MTK Itä- ja Keski-Suomen alueella. 

Peltokylttikampanja, 29.4.2022-31.12.2023 

Kylien ja kaupunkien teiden varsilla oleville pelloille asetetaan peltokylttejä, jossa kuvataan #tarinaruoasta. Koko valtakunnan kampanjana saadaan vaikuttavuutta mediaa myöden näyttävillä kylteillä. Kylteillä tuodaan esille mm. Huoltovarmuutta, ruoan tarinaa pellolta pöytään.  

 

MTK-Pohjois-Suomi 

Ruokaketju näkyväksi -koulutushanke 8/2021–10/2024 

Hankkeen lopullisena päämääränä on mukana olevien alkutuottajien yritystoiminnan kehittäminen paremman viestintä- ja markkinointiosaamisen keinoin. Hankkeen myötä suomalaisen ruuan todelliset ilmastovaikutukset ja vastuullinen tuotanto tulevat esiin, mikä tuo kilpailuetua suomalaiselle tuottajalle ja lisäarvoa tuotteille. Tuloksena tuottajat oppivat hankkeen aikana arkeen sopivia viestinnän keinoja ja toimintatapoja, joiden käyttöä he pystyvät jatkamaan itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen. Koulutusta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla erilaisin pienryhmäkoulutuksin, opintomatkoin ja hankkeelle on luotu myös oma verkkokoulutusalusta, joka sisältää mm. aiempia koulutustallenteita. 

Tietolinkki- tiedonvälityshanke 1/2020–12/2023 

Tietolinkki- edellä tiedossa hankkeen päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyntävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä toimintatapoja. 

MaaseutuHarava2 -tiedonvälityshanke 5/2021-6/2024 

Maakunnallinen tiedonvälityshanke (Toimenpide 1.2.) vuosille 2021-2024. Toiminta-alueena on Kainuu. Päähakijana toimii MTK Pohjois-Suomi ry ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry tuensiirtosopimuksen mukaisesti. 

Hankkeen tavoitteena on Kainuun maatalouden yhteensovitus suhteessa EU:n ohjelmakauteen 2023-2027 ja siirtymävaiheeseen 2021-2022. Toteutuksessa keskiössä on maaseututuen nykyistä parempi suuntaaminen maatilojen kilpailukyvyn kehittymiseen. Muuttuvassa ympäristössä alueen maatilayritykset tarvitsevat tietoa ja osaamista tuotannon kehittämiseen sekä investointeihin uuden ohjelmakauden tavoitteet ja periaatteet huomioiden. Lisäksi laaditaan tulevan ohjelmakauden maatalouden kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma Kainuuseen. 

 

MTK-Satakunta 

Muutosvoimaa tulevaan 2023-2024 

Hankkeen tavoitteena on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä ja heidän sidosryhmiään muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hanke tukee maatalousyrittäjien ja maatalouden näkyvyyttä.  
 

MTK-Uusimaa 

MegaBoosti 2024-2026

MegaBoosti on MTK-Uusimaan ja SLC Nylandin yhteinen hanke, joka edistää maatilojen omistajanvaihdosten toteutumista sekä niiden onnistumista. Hanke kasvattaa uusien yrittäjien osaamista, parantaa heidän hyvinvointiaan ja auttaa kasvattamaan heidän verkostojansa. Hankkeessa mietitään mm. itsensä johtamista, stressin- sekä ajanhallinnan taitoja sekä vuorovaikutusta jatkajan, luopujan ja mahdollisten muiden perheenjäsenten kanssa. Hankkeessa pyritään myös muuttamaan maatalouden julkikuvaa ja pyritään lisäämään alan kiinnostavuutta lisäämällä yhteistyötä alan oppilaitosten ja opinto-ohjaajien kanssa. Hanke on 90 % EU:n rahoittama.

 

MTK-Varsinais-Suomi 

BreedExpo2 -hanke 2023-2025

MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta ovat lähteneet yhteistyössä Virolaisten ja Latvialaisten maatalouden järjestöjen kanssa jalostuseläimiin liittyvään vientihankkeeseen. Hanke rahoitetaan EU:n Interreg- ohjelmasta ja hankkeen vastuutahona on Viron maatalous- ja kauppakamari. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kartoittaa ja edistää jalostuseläinaineksen ja osaamisen vientiä Turkkiin, Azerbaidzhaniin ja Uzbekistaniin.  Balteilla on kokemusta eläinten viennistä myös tuon alueen kohdemaihin.  Hanke on jatkoa ensimmäiselle BreedExpo hankkeelle, jossa kohdemaina olivat Ukraina, Georgia ja Kazakstan ja jossa MTK-Varsinais-Suomi oli myös mukana. Hankkeella pyritään lisäämään yhteistyötä sekä viljelijäorganisaatioiden että alan toimijoiden välille. Parhaimmillaan hankkeessa pystytään avaamaan lisämahdollisuuksia vientiin myös suomalaisille yrityksille ja karjatiloille. 

CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella -hanke 1.6.2023-31.10.2024 

Hankkeen tarkoituksena on luoda tuotantosuuntakohtaisia tukipolkuja hyödyntäen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoaineistoja. Hanke järjestää hankeyhteistyönä pellonpiennarpäiviä, seminaareja sekä tuotetaan muuta materiaalia ja toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Hiilipelto-hanke 1.4.2022-15.10.2024

Hankkeen tavoitteena on edistää käytännön ilmastotoimia, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännön läheisesti Varsinais-Suomen alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen ja Valonian/Varsinais-Suomen liiton kanssa. Hankkeessa järjestetään pienryhmäneuvontaa, pellonpiennarpäiviä ja seminaareja sekä tuotetaan podcasteja, videoita ja muuta materiaalia.

Kohti tulevaa –hanke 1.5.2022-30.4.2024

Hankkeen päätavoitteena on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Toimenpiteiden aiheet jakautuvat neljään osa-alueeseen ja niistä järjestetään tiedonvälitystilaisuuksia, työpajoja, tilavierailuja ja vertaisryhmien: 1) Ohjelmakauden muutoksiin valmistautuminen 2) Markkinoilla toimiminen ja riskien hallinta 3) Yrittäjyyden ja maatilayrityksen strategian kirkastaminen 4) Omistajavaihdosten tukeminen. 

Työ tekijäänsä kotouttaa -hanke 1.8.2023 - 31.12.2024

Työ tekijänsä kotouttaa -hanke ukrainalaisten ja muiden varsinaissuomalaiselle maaseudulle muuttaneiden/muuttavien ulkomaisten työntekijöiden ja perheiden kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Toteutuksessa painopiste on konkreettisilla toimilla, joilla saadaan maaseudulle uusia työntekijöitä.  Maaseututyöpaikkojen kautta luodaan polku pysyvään asumiseen maaseutukunnissa ja samalla mahdollistetaan perheiden lapsille hyvä tie suomalaiseen elämään.