Kestävä metsätalous

Hyvä metsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta ja hyvin hoidettu ja kasvava metsä sitoo hiilidioksidia ja torjuu ilmastonmuutosta. 

Metsänhoidossa otetaan huomioon luonnon erityispiirteet ja erityisen herkkiä luontotyyppejä joko jätetään kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle tai käsitellään varoen. 

Metsäluonnonhoidolla turvataan metsien monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita. Metsänhoidossa voidaan säilyttää arvokkaita luontokohteita. Luontokohteiden hoitoon ja suojeluun on mahdollista saada rahoitusta valtiolta. Hyvän luonnonhoidon vaatimukset otetaan aina huomioon metsänhoidossa ja hakkuissa.

Metsäluonnon monimuotoisuutta lisääviä asioita voi vaalia tavallisessa talousmetsässä. Eri puulajeja voidaan kasvattaa samassa metsässä, ja hakkuissa havumetsikköönkin saatetaan jättää jonkin verran lehtipuustoa. Luonnon kannalta tärkeitä lehtipuita ovat erityisesti haavat, raidat ja jalot lehtipuut. Koloiset, palaneet ja kääpäiset puut jätetään metsään. Yksittäisiä maahan kaatuneita puita ei korjata metsästä. Vaikkapa hieskoivuista tai lahoista kuusista voi tehdä metsään yksittäisiä, korkealta katkaistuja tekopökkelöitä. Palanutta puuta voidaan lisätä metsiin kulottamalla. Tällöin poltettavalle alueelle jätetään joitakin puita pystyyn.

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 66]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 49]
----
1<#-- mtk.fi TEEMA - artikkelilista -->  
2<#--- INIT ---> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") /> 
6<#--- OUTPUT ---> 
7 
8<@ch5.emptyListMessage /> 
9<#if entries?has_content> 
10	<div class="fimtkteemaartikkelilista"> 
11		<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaensimmainen" /> 
12		<#assign fistcontent1 = "fimtkteemaartikkelilistaotsakeensimmainen" /> 
13		<#list entries as entry> 
14			<#-- INIT ENTRY --> 
15			<#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!""> 
16			<#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
17			<#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
18			<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
19			<#assign imageurl = ""> 
20			<#assign imagefileEntryId = ""> 
21			<#if entryImage?has_content> 
22				<#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
23				<#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
24				<#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
25			<#else> 
26				<#switch ch5.getStructureName(entry)> 
27					<#case "Blogi"> 
28						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
29						<#break>  
30					<#case "Tiedote"> 
31						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
32						<#break> 
33					<#case "Uutinen"> 
34						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
35						<#break> 
36					<#case "Ajankohtaista"> 
37						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
38						<#break> 
39					<#default> 
40						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
41				</#switch> 
42			</#if> 
43			 
44			 
45 <div class="contain"> 
46	<@ch5.articleeditlink entry "position: initial; float: right;"/> 
47  <div class="row fimtkteemaartikkelilistayksittainen ${fistcontent} p-0" style="width: 100%;"> 
48   <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 p-0" > 
49    <div class="fimtkteemaartikkelilistakuvatila"> 
50     <img src="${imageurl}" class="fimtkteemaartikkelilistakuva"> 
51    </div>  
52   </div> 
53    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsake ${fistcontent1}">  
54     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px; padding-right: 15px">  
55      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsikko"> 
56				<a href="/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" class="text-dark"> 
57					<h2> 
58						<#assign title = ch5.getTitle(entry)> 
59						<#if title?length &lt; 75> 
60							${title} 
61						<#else> 
62							${title?substring(0, 74)} ... 
63						</#if> 
64					</h2> 
65				</a> 
66       <p>${ch5.getPublishDate(entry)} - </p> 
67      </div> 
68      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 fimtkteemaartikkelilistatilasosiaalinenmedia"> 
69 						<a href="whatsapp://send?text=${ch5.getViewURL(entry)}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp float-right"></a> 
70       
71        <a href="https://twitter.com/home?status=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter float-right"></a> 
72      <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook float-right"></a> 
73        
74						</div> 
75     </div> 
76     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px"> 
77      <div class="col"> 
78       <p>${entrySummary?replace('&lt;[^>]+>','','r')}</p> 
79      </div> 
80     </div> 
81    </div> 
82  </div> 
83 </div>			 
84			 
85			 
86			 
87			<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaotsakemuut" /> 
88			<#assign fistcontent1 = "" /> 
89			 
90		</#list> 
91	</div> 
92</#if> 

Metsäsertifiointi todentaa hyvän metsänhoidon

Metsien sertifioinnin tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä parantaa puupohjaisten tuotteiden markkinoille pääsyä.

 PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Se tuo hyvinvointia sekä metsille että metsästä toimeentuloa ja virkistystä saaville ihmisille.

Osallistumalla PEFC-metsäsertifiointiin metsänomistaja voi kestävän metsätalouden harjoittamisen ja oman puunsa menekin varmistamisen lisäksi tarjota kuluttajille niin koti- kuin vientimarkkinoilla mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja.

PEFC-sertifiointi metsänhoitoyhdistysten jäsenpalveluna

Alueellinen ryhmäsertifiointi on metsänomistajille vaivaton keino kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäluontoa koskevat vaatimukset kohdistuvat yhden metsälön sijasta koko alueen metsiin, minkä avulla turvataan metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Metsänomistaja saa PEFC-sertifioinnin metsänhoitoyhdistyksen jäsenetuna , joten erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Metsänomistaja voi liittyä PEFC-sertifiointiin myös ilmoittautumalla suoraan alueellisia ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän metsätalouden yhdistykselle tai muiden sitä tarjoavien toimijoiden kautta.

Voimassaoleva standardi sertifioinnin vaatimuksista löytyy PEFC Suomen verkkosivuilta osoitteesta www.pefc.fi.

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 66]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 49]
----
1<#-- mtk.fi TEEMA - artikkelilista -->  
2<#--- INIT ---> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") /> 
6<#--- OUTPUT ---> 
7 
8<@ch5.emptyListMessage /> 
9<#if entries?has_content> 
10	<div class="fimtkteemaartikkelilista"> 
11		<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaensimmainen" /> 
12		<#assign fistcontent1 = "fimtkteemaartikkelilistaotsakeensimmainen" /> 
13		<#list entries as entry> 
14			<#-- INIT ENTRY --> 
15			<#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!""> 
16			<#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
17			<#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
18			<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
19			<#assign imageurl = ""> 
20			<#assign imagefileEntryId = ""> 
21			<#if entryImage?has_content> 
22				<#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
23				<#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
24				<#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
25			<#else> 
26				<#switch ch5.getStructureName(entry)> 
27					<#case "Blogi"> 
28						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
29						<#break>  
30					<#case "Tiedote"> 
31						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
32						<#break> 
33					<#case "Uutinen"> 
34						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
35						<#break> 
36					<#case "Ajankohtaista"> 
37						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
38						<#break> 
39					<#default> 
40						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
41				</#switch> 
42			</#if> 
43			 
44			 
45 <div class="contain"> 
46	<@ch5.articleeditlink entry "position: initial; float: right;"/> 
47  <div class="row fimtkteemaartikkelilistayksittainen ${fistcontent} p-0" style="width: 100%;"> 
48   <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 p-0" > 
49    <div class="fimtkteemaartikkelilistakuvatila"> 
50     <img src="${imageurl}" class="fimtkteemaartikkelilistakuva"> 
51    </div>  
52   </div> 
53    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsake ${fistcontent1}">  
54     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px; padding-right: 15px">  
55      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsikko"> 
56				<a href="/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" class="text-dark"> 
57					<h2> 
58						<#assign title = ch5.getTitle(entry)> 
59						<#if title?length &lt; 75> 
60							${title} 
61						<#else> 
62							${title?substring(0, 74)} ... 
63						</#if> 
64					</h2> 
65				</a> 
66       <p>${ch5.getPublishDate(entry)} - </p> 
67      </div> 
68      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 fimtkteemaartikkelilistatilasosiaalinenmedia"> 
69 						<a href="whatsapp://send?text=${ch5.getViewURL(entry)}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp float-right"></a> 
70       
71        <a href="https://twitter.com/home?status=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter float-right"></a> 
72      <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook float-right"></a> 
73        
74						</div> 
75     </div> 
76     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px"> 
77      <div class="col"> 
78       <p>${entrySummary?replace('&lt;[^>]+>','','r')}</p> 
79      </div> 
80     </div> 
81    </div> 
82  </div> 
83 </div>			 
84			 
85			 
86			 
87			<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaotsakemuut" /> 
88			<#assign fistcontent1 = "" /> 
89			 
90		</#list> 
91	</div> 
92</#if> 

Suosittelemme

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 17]
----
1<#-- mtk sivuston etusivun oikean palkin index listaus	-->  
2<#-- INIT --> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#-- OUTPUT --> 
6 
7<div class="list-group"> 
8  <@ch5.emptyListMessage /> 
9  <#if entries?has_content> 
10    <#list entries> 
11      <#items as entry> 
12        <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
13        <#-- INIT ENTRY --> 
14        <#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
15        <#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
16        <#assign title = ch5.getTitle(entry) /> 
17        <#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
18        <#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(entry.groupId) > 
19        <#assign viewURL = "https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
20         
21        <#if mtkpaagroup.groupId == 51894> 
22          <#assign viewURL = "/web/en/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
23        </#if>  
24        <a href="${viewURL}" class="FiMtkFrontIndexListhyperlink" > 
25          <div class="list-group-item flex-container FiMtkFrontIndexListitem"> 
26            <div class="FiMtkFrontIndexListitemranking"> 
27              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemrankingvalue">${entry?index + 1}</h3> 
28            </div> 
29            <div class="FiMtkFrontIndexListitemdateandtitle"> 
30              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemdate">${ch5.getPublishDate(entry)}</h3> 
31              <h class="FiMtkFrontIndexListitemtitle"> 
32                <#if title?length &lt; 75> 
33                  ${title} 
34                <#else> 
35                  ${title?substring(0, 74)} ...  
36                </#if> 
37              </h3> 
38            </div> 
39          </div> 
40        </a> 
41        <@ch5.articleeditlink entry "transform: translate(232px, 0px);"/> 
42      </#items> 
43    </#list> 
44  </#if> 
45</div>