Kestävä metsätalous

Hyvä metsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta ja hyvin hoidettu ja kasvava metsä sitoo hiilidioksidia ja torjuu ilmastonmuutosta. 

Metsänhoidossa otetaan huomioon luonnon erityispiirteet ja erityisen herkkiä luontotyyppejä joko jätetään kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle tai käsitellään varoen. 

Metsäluonnonhoidolla turvataan metsien monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita. Metsänhoidossa voidaan säilyttää arvokkaita luontokohteita. Luontokohteiden hoitoon ja suojeluun on mahdollista saada rahoitusta valtiolta. Hyvän luonnonhoidon vaatimukset otetaan aina huomioon metsänhoidossa ja hakkuissa.

Metsäluonnon monimuotoisuutta lisääviä asioita voi vaalia tavallisessa talousmetsässä. Eri puulajeja voidaan kasvattaa samassa metsässä, ja hakkuissa havumetsikköönkin saatetaan jättää jonkin verran lehtipuustoa. Luonnon kannalta tärkeitä lehtipuita ovat erityisesti haavat, raidat ja jalot lehtipuut. Koloiset, palaneet ja kääpäiset puut jätetään metsään. Yksittäisiä maahan kaatuneita puita ei korjata metsästä. Vaikkapa hieskoivuista tai lahoista kuusista voi tehdä metsään yksittäisiä, korkealta katkaistuja tekopökkelöitä. Palanutta puuta voidaan lisätä metsiin kulottamalla. Tällöin poltettavalle alueelle jätetään joitakin puita pystyyn.

Hallitusohjelman mukainen rahoituksen nosto näkyy hienosti maanomistajien solmimissa luonnonsuojelusopimuksissa....

Soilla on iso merkitys Suomen metsätalouden kokonaiskestävyydessä. Noin neljännes metsien kasvusta ja puuston...

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty metsäalan yhteistyönä. MTK osallistui päivitystyöhön. Oppaaseen on...

Metsät ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa avainasemassa. Kasvava metsä sitoo hiiltä ja torjuu ilmastonmuutosta, mutta...

Metsäsertifiointi todentaa hyvän metsänhoidon

Metsien sertifioinnin tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä parantaa puupohjaisten tuotteiden markkinoille pääsyä.

 PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Se tuo hyvinvointia sekä metsille että metsästä toimeentuloa ja virkistystä saaville ihmisille.

Osallistumalla PEFC-metsäsertifiointiin metsänomistaja voi kestävän metsätalouden harjoittamisen ja oman puunsa menekin varmistamisen lisäksi tarjota kuluttajille niin koti- kuin vientimarkkinoilla mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja.

PEFC-sertifiointi metsänhoitoyhdistysten jäsenpalveluna

Alueellinen ryhmäsertifiointi on metsänomistajille vaivaton keino kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäluontoa koskevat vaatimukset kohdistuvat yhden metsälön sijasta koko alueen metsiin, minkä avulla turvataan metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Metsänomistaja saa PEFC-sertifioinnin metsänhoitoyhdistyksen jäsenetuna , joten erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Metsänomistaja voi liittyä PEFC-sertifiointiin myös ilmoittautumalla suoraan alueellisia ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän metsätalouden yhdistykselle tai muiden sitä tarjoavien toimijoiden kautta.

Voimassaoleva standardi sertifioinnin vaatimuksista löytyy PEFC Suomen verkkosivuilta osoitteesta www.pefc.fi.

Monimetsä-hanke

07.11.2018 -

Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän-...

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja...