Takaisin Metsät ja ilmastonmuutos

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsät ja ilmastonmuutos

23.08.2017

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puusto ja metsämaa sekä sitovat hiiltä ilmakehästä että toimivat hiilen varastoina. Kestävän metsätalouden toimenpiteillä voidaan myös lisätä metsien kasvua ja hiilensidontaa sekä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hiiltä varastoituu myös puupohjaisiin tuotteisiin. Puulla ja puupohjaisilla tuotteilla voidaan myös korvata fossiilisia materiaaleja ja energialähteitä. 

MTK:n ilmasto-ohjelma (2018) linjaa keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi metsätaloudessa. Hiilensidonnan lisääminen metsissä edellyttää puuntuotannon kestävää tehostamista ja sitä tukevia kannusteita, palveluita ja neuvontaa metsänomistajille. Ohjelma korostaa myös tarvetta varautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Huolehtimalla metsien terveydestä ja kasvukunnosta sekä puulajirakenteen monipuolistamisella voidaan vähentää tuhoriskejä. Monipuolinen puulajirakenne lisää samalla myös metsien monimuotoisuutta. 

Omana panoksenaan vilkkaaseen keskusteluun hiilinieluista MTK on julkaissut omat metsäpoliittiset ilmastokeinonsa. Keinoissa korostuvat panostukset metsien kasvuun ja metsänhoidon laatuun. Hakkuiden rajoittamiselle yksityismetsissä ei ole perusteita. Hakkuiden rajoittaminen tarjoaisi vain tilapäisen ratkaisu hiilinielun ylläpitämiseen, koska metsien kasvu alkaa vanhetessa hiipua. Kestävä puuntuotanto ja metsistä korjatun puun käyttö hiiltä varastoiviin tuotteisiin on parempi ratkaisu. 

Metsänomistajat voivat myös saada korvausta metsien hiilensidontaa lisäävistä toimenpiteistä. MTK on mukana edistämässä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittymistä. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset tarjoavat HiiliPlus-palvelua, jossa metsänlannoituksella aikaansaadusta hiilinielun kasvusta maksetaan metsänomistajalle korvaus. 


Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

aiheet: ilmastonmuutos, metsätalous, hiilinielu, kestävä metsätalous