Ilmoita rikkomuksista luottamuksellisesti ilmoituskanavan kautta

Me MTK-ryhmässä suhtaudumme vakavasti kaikkiin laittomaan toimintaan liittyviin epäilyksiin. Rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme nostamaan esiin tapauksia, joissa on toimittu vastoin lainsäädäntöä. Tutkimme kaikki vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset puolueettomasti ja ryhdymme tutkinnan pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Ilmoituskanavan avulla voit kommunikoida epäillyistä Euroopan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön rikkomuksista sekä MTK:n hallinto-ohjeen vastaisesta toiminnasta. Kanavan kautta ilmoitettavat rikkomukset voivat liittyä esimerkiksi kuluttajansuojaa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan sekä verkko- ja tietojärjestelmän laiminlyönteihin.

Sinulla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä ilmoittamiseksi, mutta ilmoitukset on tehtävä aina rehellisesti ja vilpittömässä mielessä eli sinulla on oltava perusteltu syy uskoa ilmoittamiesi tietojen paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä. 

Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai nimettömänä. Olemme sitoutuneet suojelemaan ilmoituksen tehneen henkilön yksityisyyttä, emmekä salli minkäänlaisia vastatoimia ilmoittajaa kohtaan. 

Ilmoituksen seuraaminen edellyttää salasanaa, jonka saa ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

Ilmoituskanavan kautta tehdyt ilmoitukset tutkitaan luottamuksellisesti ja puolueettomasti. 
Tutkinnan pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Lisätietoja ilmoituskanavasta löydät alta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia ilmoituskanavasta

 

Mikä on ilmoituskanavan tarkoitus?

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (jäljempänä ilmoittajansuojelulaki) velvoittaa kaikkia vähintään 50 henkeä työllistäviä yrityksiä perustamaan henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan tarkoituksena on osaltaan ehkäistä ja paljastaa väärinkäytökset. Ilmoituskanavan kautta henkilö, joka työnsä puolesta havaitsee tai epäilee EU-oikeuden tai kansallisen lain rikkomuksia, voi ilmoittaa havaitsemansa väärinkäytöksen, epäilyn tai huolen ilman pelkoa vastatoimista. 

Mistä tapauksista voin tehdä ilmoituksen?

Ilmoituskanavan kautta voit tehdä ilmoituksia seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  1. julkiset hankinnat,
  2. rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
  3. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
  4. liikenneturvallisuus
  5. ympäristönsuojelu
  6. säteilyturva ja ydinturvallisuus
  7. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
  8. kansanterveys
  9. kuluttajansuoja
  10. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, jotka on säädetty rangaistaviksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, tai jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi voit tehdä ilmoituksen MTK:n hallinto-ohjeen vastaisesta toiminnasta.

 Ilmoittaminen koskee sekä kansallisen että EU-lainsäädännön rikkomista edellä mainituilta aloilta. Muista rikkomuksista tai laiminlyönneistä ilmoittaminen (esimerkiksi työsuojelu tai työsuhteet) ei kuulu ilmoittajansuojelulain piiriin, jolloin esimerkiksi työsuhteeseen liittyvät erimielisyystilanteet tulee käsitellä oman esihenkilön tai tämän esihenkilön kanssa. Ilmoituskanavaa ei ole myöskään tarkoitettu asiakaspalautteisiin tai reklamointiin.

Mitä kautta voin tehdä ilmoituksen?

Voit tehdä ilmoituksen tästä.

Ilmoittajansuojelulain mukaan ilmoitus pitää tehdä ensisijaisesti sisäiseen ilmoituskanavaan, kun sisäinen ilmoituskanava on olemassa ja sitä voidaan käyttää.

Kuka voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan kautta?

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka havaitsee työssään väärinkäytöksiä. Lain mukainen ilmoittajan suojelu kattaa työntekijöidemme lisäksi työnhakijat, itsenäiset ammatinharjoittajat, osakkeenomistajat sekä liikkeenjohtoon kuuluvat henkilöt, vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat ja henkilöt, jotka työskentelevät alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja toimeksisaajien johdon ja valvonnan alaisena. 

Voinko ilmoittaa väärinkäytöksestä anonyymisti?

Voit tehdä ilmoituksen anonyymisti tai omalla nimelläsi. Valtuutetut henkilöt käsittelevät kaikki ilmoitukset ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkintaa tekevät valtuutetut henkilöt eivät millään tavoin pyri selvittämään ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä, mikäli ilmoitus on tehty nimettömänä. Mikäli ilmoitus on tehty omalla nimellä, ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa koko selvityksen ajan ja sen päätyttyä. 

Miten anonymiteettini turvataan?

Jos teet ilmoituksen anonyymisti, käsittelijät eivät saa tietoja, joiden avulla sinut voitaisiin henkilökohtaisesti tunnistaa, esimerkiksi käsittelijöillä ei ole pääsyä ilmoituksen tekijän yhteystietoihin tai päätelaitteen IP-osoitteeseen. Ilmoituksen voivat lukea vain siihen valtuutetut henkilöt. 

Mitä tietoja ilmoitukseen pitää sisällyttää?

Perusteellisen tutkinnan mahdollistamiseksi sinun on annettava mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä, milloin ja missä on tapahtunut. Epäilyistäsi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitus on aina tehtävä vilpittömässä mielessä. Voit ladata ilmoitukseesi tekstitiedostoja ja kuvia. Tiedostojen metatiedot poistetaan anonymiteetin varmistamiseksi.

Voinko ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja?

Ilmoittajansuojelulaissa säädetään ilmoittajan vastuuvapaudesta. Se tarkoittaa, että ilmoittajan ei katsota rikkovan mitään tietojen antamista, ilmaisemista, hankkimista tai julkistamista rajoittavaa velvoitetta, jos hänellä on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että tietojen ilmoittaminen tai julkistaminen on välttämätöntä rikkomisen paljastamiseksi. Ilmoittaja voi siten ilmoittaa ilmoituskanavaan esimerkiksi salassapitosopimuksen estämättä tietoja, kunhan ne ovat välttämättömiä rikkomuksen paljastamiseksi. 

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen lähettänyt ilmoituksen?

Lähetettyäsi ilmoituksen saat salasanan sekä vastaanottokuittauksen seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Ilmoituksesi vastaanottajat voivat lähettää sinulle jatkokysymyksiä. 

Voit seurata ilmoituksen käsittelyä osoitteessa: https://new.webropolsurveys.com/WB/Login 

Saanko tiedon, kun ilmoitus on käsitelty? 

Saat palautteen kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen saapumisesta. Ilmoituksen käsittelyn kesto voi ilmoituksen sisällöstä riippuen vaihdella muutamasta viikosta kolmeen kuukauteen. 

Mitä ilmoittajan suojelu tarkoittaa?

Ilmoittajan suojelu tarkoittaa, että ilmoittajaan ei saa kohdistaa mitään epäedullisia toimia sen vuoksi, että hän on tehnyt lain mukaisen ilmoituksen tai julkistanut tiedon lain mukaisin edellytyksin.

Vastatoimien kielto tarkoittaa, ettei ilmoituksen kohde tai muu taho saa toteuttaa suoria tai välillisiä toimia, jonka syynä on ilmoittaminen tai tiedon julkistaminen ja joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle perusteetonta haittaa. Ilmoittajan täytyy siis voida tehdä ilmoitus havaitusta tai epäillystä rikkomuksesta ilman, että hän joutuu ilmoituksen perusteella epäedullisten toimien kohteeksi. 

Vastatoimien kielto ei kuitenkaan estä esimerkiksi työnantajaa tekemästä toimenpiteitä normaalin työnjohto-oikeutensa puitteissa.

Mitä edellytyksiä suojelulle on?

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoitushetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa. Toiseksi ilmoittajalla on oltava perusteltu syy uskoa, että tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Kolmas ilmoittajan suojan edellytys on, että ilmoitus tehdään oikeaan ilmoituskanavaan. Kun MTK-ryhmässä on käytössä sisäinen ilmoituskanava, ilmoitus on tehtävä ensisijaisesti osoitteessa mtk.fi/ilmoituskanava.

Voiko joku tehdä perättömiä ilmoituksia kiusantekomielessä?

Tämä on toki mahdollista, mutta ilmoittajansuojelulaissa suojataan myös ilmoituksen kohdetta perättömiltä tai selvästi perusteettomilta ilmoituksilta. Jos organisaatiosta on tehty perätön ilmoitus, organisaatio voi vaatia ilmoittajalta vahingonkorvausta, jos perätön ilmoitus on aiheuttanut sille taloudellista vahinkoa. Tahallinen väärien tietojen ilmoittaminen tai julkistaminen on myös kriminalisoitu. 

Mistä saan lisätietoja tietosuojasta?

Käsittelemme ilmoituksen yhteydessä mahdollisesti saamiamme henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti. 

Voinko luottaa siihen, että tietojani käsitellään tietoturvallisesti?

MTK-ryhmän ilmoituskanavan toimittaa Webpropol. Tietoturva huomioidaan ilmoituksen koko käsittelyn ajan. Webropol on sitoutunut käyttämään alan parhaita teknisiä käytänteitä turvatakseen tietojen käsittelyn palvelussa.