Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

16.2.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/415 direktiivin 2001/18/EY muutta-misesta siltä osin kuin on kyse jäsenmaiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten or-ganismien viljelyä tai kieltää se alueellaan tuli voimaan 2.4.2015.

Nyt lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa säädetään kansallisista toimenpiteistä, joilla voi-daan rajoittaa tai estää muuntogeenisten organismien viljelyä Suomessa.

MTK:n mielestä lakiluonnos kattaa toimenpiteet ja toimintamallit yleisellä tasolla, jos kaupalli-seen viljelyyn olisi tulossa Suomen viljelyolosuhteisiin sopiva muuntogeeninen viljelykasvi. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole tällaista tilannetta.

Muuntogeenisten kasvien viljelyn mahdollinen kieltäminen tai rajoittaminen kansallisesti ei ole yksinkertainen asia. MTK:n mielestä kansallisesti ei saa tehdä rajoituksia, jotka voivat vaa-rantaa suomalaisen maataloustuotannon, metsätalouden tai jonkin tuotantosuunnan, kannat-tavuuden ja jopa jatkuvuuden, heikentämällä suomalaisen maataloustuotannon suhteellista kannattavuutta muihin maihin verrattuna. Muuntogeenisten kasvien viljely voi tulevaisuudes-sa olla joidenkin erikoiskasvien viljelyssä kannattava vaihtoehto, mikäli esim. käytettävissä oleva kasvinsuojeluaineiden valikoima pienenee liiaksi tai jalostuksella saadaan aikaan omi-naisuuksia, joiden tuottama lisäarvo tekee viljelystä houkuttelevan.

MTK toteaa, että myös metsänviljelyssä muuntogeenisen lisäysaineiston käyttö voi tulevai-suudessa olla mahdollista. Tämän vuoksi MTK:n mielestä lain 7§:ään on lisättävä myös met-säpolitiikan tavoitteet, jotta metsätalouden näkemykset voidaan ottaa huomioon.

Toisaalta laki antaa kansallisesti mahdollisuuksia esim. luomutuotannon edellytysten turvaa-miseen joillakin alueilla.

MTK:n mielestä on tärkeää, että Suomeen saataisiin mahdollisimman nopeasti kansallinen lainsäädäntö muuntogeenisestä kasvintuotannosta sekä muuntogeenisen, tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselosta. Lainsäädännöllä pitää luoda selkeät pelisäännöt muuntogeenisten kasvien viljelyyn Suomessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää