Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

5.3.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. MTK toteaa lukiokoulutuksen uudistamisen olevan välttämätöntä, jotta työelämästä nouseviin osaamistarvemuutoksiin voitaisiin reagoida ja ottaa huomioon ne myös lukiokoulutuksessa.

Ehdotetulla lailla uudistettaisiin lukiokoulutuksen rakennetta. Tavoitteena on edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä lukio-opintojen aikana.

MTK:n näkemyksen mukaan lukiokoulutusta tulisi kehittää entistä tiiviimmin yhteistyössä elinkeino- ja työelämän kanssa. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteinen tekeminen nivovat lukion tiiviimmin ympäröivään yhteiskuntaan ja edesauttavat työelämälähtöisempää koulutusta. Tämä osaamisen kehittäminen voi tapahtua myös varsinaisen ”kouluopiskelun” ulkopuolella, jolloin on tärkeää parantaa muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja hyväksilukemista osaksi lukio-opintoja.

MTK kannattaa lukiokoulutuksen teemakohtaisia eheyttäviä opintoja sekä yrittäjyysosaamista, jotka antavat mahdollisuuden tarkastella yhä soveltavammin ja elinkeinolähtöisesti asioita, kuten esimerkiksi kotimaisen ruuan laatu, alkuperä, turvallisuus ja puhtaus tai suomalaisten metsien kestävä ja monipuolinen käyttö. Ne sopivat kuitenkin vaativuudeltaan opinnoissa jo perusteet oppineelle kuin opetuksen alkuun.

Selvitysten mukaan opiskelijat eivät ole kovin hyvin perillä maataloudesta tai siihen liittyvistä ympäristökysymyksistä. Opiskelijoilla on myös melko heikko kiinnostus siitä, mistä maasta ruoka on esimerkiksi koulussa lähtöisin. Lukion uudistuksessa tuleekin korostua kestävän luonnonvaratalouden kokonaisuuden hahmottaminen suomalaisen ruuan tuotannon ja metsänhoidon näkökulmasta. Tärkeitä tavoitteita ovat myös eettinen kotieläintuotanto, jossa esitellään monipuolisesti eläinten hyvää kohtelua ja hyvinvoinnin näkökulmia suomalaisen elintarviketuotannon vahvuutena.

Suomen vahvuus on puhtaissa ja runsaissa luonnonvaroissa, maaseudun vireässä yritysverkostossa ja vihreissä elinkeinoissa. Ruuan, puun ja uusiutuvan energian ja yrittäjien tuottamien palveluiden tarve on väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja elintason nousun myötä rajussa kasvussa koko maailmassa. Tulevaisuuden työelämässä korostuu moniosaaminen sekä nopea reagoiminen yhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Yrittäjyys on puolestaan luonteva ja usein ainoa tapa työllistyä maaseutualueilla. MTK kannattaa yrittäjyyden vahvistamista osana lukiokoulutuksen pedagogisena uudistuksena.

Lukion rakenteellisen uudistuksen tulee olla sellainen, että sitä voidaan toteuttaa kaikenkokoisissa maamme lukioissa. Yksilön kannalta jokaisella lukiosta valmistuvalla tulee jatkossakin olla yhteinen yleissivistävä pohja riippumatta jatko-opintosuunnitelmista. Tämän vuoksi uudistuksen tasavertaisuuden toteutumista ja koulutuksen saavutettavuutta on arvioitava kansallisesti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanhjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää