Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (Myöhemmin MTK) rekrytoinnissa käyttämää CV-tietokantaa. MTK ry kunnioittaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 

Rekisterinpitäjä

MTK ry (Y-tunnus 0215194-5) PL 510 (Simonkatu 6) 00101 Helsinki Puhelin 020 4131
 

Yhteyshenkilö

Henkilöstöpäällikkö Anu Karppinen
etunimi.sukunimi (ät) mtk.fi
Puhelin 020 413 2060

Rekisterin nimi

MTK Rekrytointi
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

CV-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän sähköisessä rekrytointiprosessissa.

Lähettämällä hakemuksen työnhakija antaa suostumuksensa kaikkiin lähettämiensä tietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn.
 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä säilytettävät työnhakijan perustiedot:

  • nimi
  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Edellä mainittujen perustietojen lisäksi järjestelmässä ylläpidetään seuraavia tietoja, jos rekisteröity on niitä toimittanut. • koulutustiedot • työhistoria

  • syntymäaika
  • sukupuoli
  • liitteet (kuten CV, hakemus, portfolio, yms.)
  • haettuun tehtävään tai pätevyyteen liittyviä työnhakijan täyttämiä tietoja (esim. kielitaito, IT-osaaminen, palkkatoive)

Tietojen säilytysaika

Hakemustietoja säilytetään muita mahdollisia rekrytointitarpeita (esim. vastaavat avoimet tai avoimeksi tulevat työpaikat organisaatiossa) varten henkilön itse valitseman ajan (1-12 kuukautta) hakemuksen jättämisajankohdasta, jonka jälkeen niitä ei enää käytetä rekrytointitarkoitukseen. Henkilön itse valitseman säilytysajan (1-12 kuukautta) jälkeen hakemustietoja säilytetään vain mahdolliseen kanteeseen tai oikeustoimeen vastaamiseksi (oikeutettu etu) järjestelmässä 2 vuotta rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen hakemustiedot poistetaan järjestelmästä.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Henkilön pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta jos (tai siltä osin kuin) ne ovat tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  • Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Henkilö voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle (valitsemansa säilytysajan puitteissa) ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi lain velvoitteiden noudattamiseksi.
  •  Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Voimme luovuttaa tietoja rekisteröidyn suostumuksella ulkopuoliselle rekrytointiprosessissa avustavalle yritykselle/organisaatiolle (esim. soveltuvuusarviointeja tekevä yritys).

MepcoHRM-järjestelmän ylläpidosta vastaa Accountor HR Solutions Oy.
takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.
 

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä työntekijöillä, jotka osallistuvat rekrytointiin. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Yhteydenotot

Tähän tietosuojaselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää tietosuojaselosteen alussa mainitulle henkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja (ät) om.fi