Lyyti-tietosuojaseloste


​​​​​​​Rekisterinpitäjä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6, 00100 Helsinki
Y-tunnus 0215194-5
 

Yhteyshenkilö

Mirja Perttu
PL 510, 00101 Helsinki
Puhelin  020 4131
Etunimi.sukunimi(at)mtk.fi  
 

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

Lyyti Oy
Linnankatu 13a18, 20100, Turku
Y-tunnus 2117752-6
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden, sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista, eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.


​​​​​​​Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään 6kk - 36kk riippuen tapahtuman luonteesta. Tiedot poistetaan, kun edellä määritelty säilytysaika on kulunut.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujat tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan säilyttää muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, passin tiedot tai allergiatiedot.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakas- ja jäsentietojärjestelmä.


​​​​​​​Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MTK-konsernin sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

​​​​​​​Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.


​​​​​​​Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Henkilön pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Henkilö voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen lopussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen lopussa mainittuun osoitteeseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi lain velvoitteiden noudattamiseksi. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: rekisteröity voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista profilointia ja päätöksenantoa.


Yhteydenotot

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:
MTK ry / tietosuoja
PL 510, 00101 Helsinki
tai ottamalla yhteyttä selosteen alussa mainittuun yhteyshenkilöön.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi