Apurahat

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.

Säätiön säännöt tarkentavat tukemisen toteuttamistapaa seuraavasti: ”Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee eri tavoin maaseudun elinvoiman edistämistä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja sen jäsenten sekä niiden yhteydessä toimivien jäsenyhteisöjen työtä.”

Vuoden 2024 rahoitushaku

MTK:n Säätiön apurahoja voivat anoa yksityishenkilöt, työryhmät ja organisaatiot. Ukrainan sodan ja siitä monella tavalla seuraavien, poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa Säätiön hallitus odottaa saavansa hakemuksia hankkeista ja selvityksistä ajankohtaisten kysymysten piiristä: Maataloustuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja kannattavuuden parantaminen  sekä Suomen elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaaminen.  Metsätaloutta koskevan, luotettavan tiedon saannin varmistaminen alaa koskevien politiikkahankkeiden valmistelua varten. Maatalousyrittäjien ja metsänomistajien kriisinkestävyyden parantaminen, mukaan lukien paikallisten yhdistysten toteuttamat kehityshankkeet.

MTK:n Säätiön myöntämiä apurahoja voi anoa kerran vuodessa, huhtikuussa. Vuoden 2024 haku avautuu 1.4. ja päättyy 30.4.2024. Vain Säätiön apurahajärjestelmään syötetyt ja määräaikaan mennessä perille tulleet hakemukset käsitellään. Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen myönnöistä kesäkuun loppuun mennessä.

Miten apuraha-anomus tehdään

Hakemukset tehdään säätiön apurahajärjestelmään. Vain järjestelmään syötetyt ja perille tulleet hakemukset käsitellään.

Hakujärjestelmä sallii anomuksen muokkaamisen Säätiön ilmoittamana hakuaikana. Lopullinen hakemus on lähetettävä järjestelmän kautta hakuajan sisällä. Paperisia, muistitikuilla ja vastaavilla muilla tietovälineillä tai sähköpostitse lähetettäviä hakemuksia ei käsitellä.

Hakija sitoutuu apuraha-anomuksen tehdessään raportoimaan tuetusta hankkeesta Säätiölle kuukauden kuluessa anomuksessa ilmoittamansa hankeaikataulun päättymisestä. Raportti tehdään sähköisesti ja siinä on oltava mukana lyhennelmä, jonka Säätiö saa julkaista nettisivuillaan.

Hyväksyttyjen hakemusten osalta maksatustiedot tulee lisätä hakujärjestelmään hyväksymispäätöksen jälkeen, kun hyväksymisestä on ilmoitettu.

Apurahansaajilta edellytetään osallistumista myöhemmin ilmoitettavaan apurahan luovutustilaisuusteen. Apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet

  • Tutkimushankkeisiin tarvittavat liitteet
    • Hankesuunnitelma
    • Ansioluettelo
    • Julkaisuluettelo
  • Liite muihin kuin tutkimushankkeisiin
    • Hankesuunnitelma