Apurahat


Apurahojen haun aikataulu

MTK:n Säätiön myöntämiä apurahoja voi anoa kerran vuodessa, huhtikuussa.

Vuonna 2021 apurahojen haku avautuu 1.4.2021 ja päättyy 30.4.2021 kello 23:59.

Vain mainittuna hakuaikana jätetyt apurahahakemukset otetaan huomioon.
Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen myönnöistä kesäkuun loppuun mennessä. Päätökset hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista ovat nähtävissä hakujärjestelmässä viimeistään heinäkuun alussa.

Hyväksyttyjen hakemusten osalta maksatustiedot tulee lisätä hakujärjestelmään hyväksymispäätöksen jälkeen, kun hyväksymisestä on ilmoitettu.

Apurahansaajilta edellytetään osallistumista myöhemmin ilmoitettavaan apurahan luovutustilaisuusteen. Apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön kotisivuilla.


Tarkoitukset, joihin MTK:n säätiö myöntää apurahoja

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.”

Säätiön säännöt tarkentavat tukemisen toteuttamistapaa seuraavasti: ”Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee eri tavoin maaseudun elinvoiman edistämistä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja sen jäsenten sekä niiden yhteydessä toimivien jäsenyhteisöjen työtä.”

Kuten edellisestä ilmenee, Säätiön apurahojen myöntöalue ei ole kovin tarkkarajainen, mutta se antaa kuitenkin selkeän viestin apurahahankkeilla tavoiteltavasta vaikuttavuudesta. Säätiön hallituksen tarkoituksena on kertoa vuosittain, minkä teema-alueiden tyyppisiä hankkeita säätiö haluaa erityisesti suosia. Vuoden 2021 apurahojen osalta teemat ovat: 1) Maaseudun elinvoiman, elinkeinotoiminnan ja sitä tukevan järjestötyön tukeminen, 2) Maatalouden kannattavuuden parantaminen ja tuottajan aseman vahvistaminen elintarvikemarkkinoilla, 3) Yksityismetsätalouden kannattavuuden parantaminen ja metsänomistajan aseman vahvistaminen puumarkkinoilla, 4) Nuorten maa- ja metsätalouden harjoittajien toiminnan edistäminen ja Maaseutuyrittäjien toiminnan edistäminen ja 5) Maaseudun arvojen ja kulttuurin vahvistaminen.

Merkittäviä, ajankohtaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi hiilen sidonta maa- ja metsätaloudessa sekä kestävien hakkuumäärien kehitys. Myöskin meneillään olevat, nopeat muutokset ruokailutottumuksissa sekä käsityksissä eri elintarvikkeiden terveellisyydestä, tuotantotavasta ja ympäristövaikutuksista muodostavat selvittämisen arvoisia kokonaisuuksia.


​​​​​​​Ketkä voivat hakea apurahoja

MTK:n Säätiön apurahoja voivat anoa yksityishenkilöt, työryhmät ja organisaatiot.
 

Miten apuraha-anomus tehdään

Hakemukset tehdään säätiön apurahajärjestelmään. Vain järjestelmään syötetyt ja perille tulleet hakemukset käsitellään.

Hakujärjestelmä sallii anomuksen muokkaamisen Säätiön ilmoittamana hakuaikana. Lopullinen hakemus on lähetettävä järjestelmän kautta hakuajan sisällä. Paperisia, muistitikuilla ja vastaavilla muilla tietovälineillä tai sähköpostitse lähetettäviä hakemuksia ei käsitellä.

Hakija sitoutuu apuraha-anomuksen tehdessään raportoimaan tuetusta hankkeesta Säätiölle kuukauden kuluessa anomuksessa ilmoittamansa hankeaikataulun päättymisestä. Raportti tehdään sähköisesti ja siinä on oltava mukana lyhennelmä, jonka Säätiö saa julkaista nettisivuillaan.

Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet

  • Tutkimushankkeisiin tarvittavat liitteet
    • Hankesuunnitelma
    • Ansioluettelo
    • Julkaisuluettelo
  • Liite muihin kuin tutkimushankkeisiin
    • Hankesuunnitelma