Apurahat


Apurahojen haun aikataulu

MTK:n Säätiön myöntämiä apurahoja voi anoa kerran vuodessa, huhtikuussa.

Vuonna 2023 apurahojen haku avautuu 1.4.2023 ja päättyy 30.4.2023 kello 23:59.

Vain mainittuna hakuaikana jätetyt apurahahakemukset otetaan huomioon.
Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen myönnöistä kesäkuun loppuun mennessä. Päätökset hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista ovat nähtävissä hakujärjestelmässä viimeistään heinäkuun alussa.

Hyväksyttyjen hakemusten osalta maksatustiedot tulee lisätä hakujärjestelmään hyväksymispäätöksen jälkeen, kun hyväksymisestä on ilmoitettu.

Apurahansaajilta edellytetään osallistumista myöhemmin ilmoitettavaan apurahan luovutustilaisuusteen. Apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön kotisivuilla.


Tarkoitukset, joihin MTK:n säätiö myöntää apurahoja

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.”

Säätiön säännöt tarkentavat tukemisen toteuttamistapaa seuraavasti: ”Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee eri tavoin maaseudun elinvoiman edistämistä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja sen jäsenten sekä niiden yhteydessä toimivien jäsenyhteisöjen työtä.”

 

Vuoden 2023 haussa painotettavat teemat

MTK:n Säätiön apurahoja voivat anoa yksityishenkilöt, työryhmät ja organisaatiot. Ukrainan sodan ja siitä monella tavalla seuraavien, poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa Säätiön hallitus odottaa saavansa hakemuksia hankkeista ja selvityksistä ajankohtaisten kysymysten piiristä: Maataloustuotannon kannattavuuskriisin torjunta ja Suomen elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaaminen.  Metsätaloutta koskevan, luotettavan tiedon saannin varmistaminen alaa koskevien politiikkahankkeiden valmistelua varten. Maatalousyrittäjien ja metsänomistajien henkisen kriisinkestävyyden parantaminen, mukaan lukien paikallisten yhdistysten toteuttamat kehityshankkeet.

 

Ketkä voivat hakea apurahoja

MTK:n Säätiön apurahoja voivat anoa yksityishenkilöt, työryhmät ja organisaatiot.

Vuonna 2022 apurahoja myönnettiin seuraavasti

Miten apuraha-anomus tehdään

Hakemukset tehdään säätiön apurahajärjestelmään. Vain järjestelmään syötetyt ja perille tulleet hakemukset käsitellään.

Hakujärjestelmä sallii anomuksen muokkaamisen Säätiön ilmoittamana hakuaikana. Lopullinen hakemus on lähetettävä järjestelmän kautta hakuajan sisällä. Paperisia, muistitikuilla ja vastaavilla muilla tietovälineillä tai sähköpostitse lähetettäviä hakemuksia ei käsitellä.

Hakija sitoutuu apuraha-anomuksen tehdessään raportoimaan tuetusta hankkeesta Säätiölle kuukauden kuluessa anomuksessa ilmoittamansa hankeaikataulun päättymisestä. Raportti tehdään sähköisesti ja siinä on oltava mukana lyhennelmä, jonka Säätiö saa julkaista nettisivuillaan.

Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet

  • Tutkimushankkeisiin tarvittavat liitteet
    • Hankesuunnitelma
    • Ansioluettelo
    • Julkaisuluettelo
  • Liite muihin kuin tutkimushankkeisiin
    • Hankesuunnitelma