Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin

Lapin metsien käyttöön liittyvät haasteet on laajalti tunnistettu. Erityispiirteinä ovat esimerkiksi metsätalouden yhteensovittaminen poronhoidon, saamelaiskulttuurin, matkailun ja virkistyskäytön kanssa myös yksityismetsissä. Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin-hankkeessa yhteensovitetaan erilaisia metsien käytölle asetettavia tavoitteita vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuen. Lapin alueella toteutettavassa hankkeessa tutkitaan Luontoarvot.fi -palvelua eri toimijoiden näkökulmasta nimenomaan Lapin olosuhteissa. 

Luontoarvomarkkinoilla metsänomistajat tuottavat luontopalveluita markkinaehtoisesti ja vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Luontoarvot.fi-palvelun avulla maanomistajat voivat tarjota metsissään olevia arvokkaita luontokohteita suojeluun tai tehdä toimia, joilla kohteen monimuotoisuutta parannetaan. Kohteet voivat vaihdella esimerkiksi ihan yksittäisistä säästöpuista aina pysyviin suojelualueisiin. Luontoarvokohteiden pinta-aloille ei ole rajoitusta.

Hankkeen kohderyhminä ovat maanomistajat, luontoarvojen ostajat (yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt, järjestöt), kunnat, seurakunnat, metsäsektorin toimijat, suuri yleisö (viestinnän kohderyhmänä). 

Mitä luontoarvokohteet voivat esimerkiksi olla:
 • Elävät säästöpuut tai säästöpuuryhmät
 • Kuolleet säästöpuut, lahopuu
 • Sekapuustoisuus jossain muodossa, kuten esim. hakkuukuvion järeät haavat
 • Puustoinen vesistön suojakaista
 • Puustoinen elinympäristöjen vaihettumisvyöhyke esim. metsä-suo


Hankkeen tavoitteet: 

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä, jossa vapaaehtoisuuteen perustuvien luontoarvomarkkinoiden kautta parannetaan ilmaston, ympäristön ja vesien tilaa 

Hankkeen toimenpiteet: 

 • Yhteistyöryhmien perustaminen  
 • testaamaan Luontoarvot.fi -konseptia, miettimään luontoarvojen tuotteistamista, sopimusmalleja ja kohteiden verifiointia 
 • Luontoarvo foorumit 2 kpl 
  • Luontoarvofoorumin tavoitteena on koota luontoarvoista kiinnostuneet tahot yhteisen pöydän ääreen, luoda verkostoja sekä toimia hankkeen sparrausryhmänä 
 • Viestintä 
 • Tavoitteena tuoda tietoa Luontoarvot.fi-palvelun kehittämiseksi ja tehdä alusta tunnetuksi 
 • Hankkeen viestintä myös kannustaa maanomistajia, ammattihenkilöitä ja kansalaisia tunnistamaan luontoarvoja 

Hankkeen toteuttajat, toteutusaika ja rahoitus 

Hankkeen toteuttajana toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kemijärven Yhteismetsän Osakaskunta sekä Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi ry. Hanke toteutetaan 2.2.2024-31.1.2025 välisenä aikana Lapin alueella.  

Rahoittajana EU:n Maaseuturahasto ja Lapin Ely-keskus. 

Ia-Mari Tiilikainen

projektipäällikkö

Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin -hanke

+358 50 337 8195