null Euroopan parlamentin enemmistö suojelupainotuksen taakse biodiversiteettiasiassa – biotalouden vahvistaminen unohtui

Tiedote – Metsäpolitiikka

Euroopan parlamentin enemmistö suojelupainotuksen taakse biodiversiteettiasiassa – biotalouden vahvistaminen unohtui

9.6.2021

Euroopan parlamentti äänesti EU:n uutta biodiversiteettistrategiaa koskevasta kannastaan 8.6.2021. Vuosi sitten julkaistussa komission strategiassa unohdettiin uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön merkitys, joten parlamentilta kaivattiin nyt vahvaa viestiä toiseen suuntaan. Äänestystulosten perusteella tämä toive ei toteutunut riittävällä tavalla: suomalaisen maa- ja metsätalouden näkökulmasta parlamentin oma-aloitemietintöön jäi liikaa yksipuolisia näkemyksiä.  

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK tukee strategian päätavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä. Keinoista olemme kuitenkin eri mieltä. EU-tasoista lainsäädännöllistä ohjausta painottava lähestymistapa, jota parlamentin enemmistökin päätyi tukemaan, ei ole oikea lääke vaivaan. Parlamentin kannan myötä ilmassa on entistäkin enemmän vaarallisia uhkakuvia, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa.

Mietinnön kirjaukset mm. potentiaalisten suojelukohteiden hakkuukielloista, EU:n biodiversiteettilaista, maaperädirektiivistä ja glyfosaatin käyttökiellosta lisäävät syitä olla huolissaan siitä, millaisiin toimiin komissio biodiversiteettistrategian toimeenpanemiseksi ryhtyy. Toisaalta muutosehdotuksina täysistuntoon tuodut maatalousvaliokunnan tasapainoisemmat linjaukset hyväksyttiin myös osaksi parlamentin kantaa.

- Parlamentin mietintö on osittain ristiriitainen. Parlamentin olisi pitänyt johdonmukaisesti korostaa, että ilman aktiivista maa- ja metsätalouden roolia kestävän kehityksen ja EU:n Green Dealin tavoitteet jäävät saavuttamatta. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä tulisi rajoittamisen sijaan tukea, Marttila korostaa.

Metsät ovat nousseet EU:ssa ilmasto- ja biodiversiteettikeskustelun ytimeen. Parlamentti otti lokakuussa 2020 tasapainoisen ja metsäbiotalouden hyötyjä esiintuovan kannan EU:n tulevaan metsästrategiaan liittyen. On erittäin tärkeää, että tämä kanta toistetaan nyt biodiversiteettistrategiaa koskevassa mietinnössä. Metsien suojeluun osalta huomionarvoista on, että parlamentin mukaan vanhojen metsien määritelmä on tehtävä pysyvässä metsäkomiteassa osana uutta metsästrategiaa. Haasteita ennakoi puolestaan se, että parlamentin mietinnössä vaaditaan laillisesti sitovia tavoitteita luonnollisille hiilinieluille. Metsien ja metsätalouden kohtalo on siis epävarmalla pohjalla.

- On pidettävä entistä vahvemmin kiinni oikeudesta päättää metsiin liittyvistä asioista kansallisesti. Metsien käyttöä rajoittamalla ei myöskään pidä antaa lisäaikaa fossiilitaloudelle. Suomen hallitus on linjannut, että metsien käytön enimmäismäärää ei voida EU:ssa määritellä, Marttila huomauttaa.

Strategiaan ja parlamentin mietintöön sisältyvien kunnianhimoisten suojelu- ja ennallistamistavoitteiden käytännön merkitys suomalaiselle maanomistajalle on vielä kysymysmerkki. Jäsenmaat ovat luonnoltaan ja tilanteiltaan erilaisia, joten tämä moninaisuus tunnustaen EU:n tulisi keskittyä tukemaan jäsenmaiden mahdollisuuksia tehdä vaikuttavia ja kustannustehokkaita käytännön ratkaisuja kansallisella tasolla.

- Kaikki viisaus ei asu Brysselissä, joten suojelu- ja ennallistamistoimien kansallinen kohdentaminen ja priorisointi ovat onnistuneen lopputuloksen avainsanoja. Meillä on jo omia toimivia työkaluja, kuten METSO- ja Helmi-ohjelmat, joiden vapaaehtoisuutta painottavan lähtökohdan on jatkossakin oltava tekemisemme ohjenuora. Perustuslaillista omaisuudensuojaa on EU:n strategiaakin toimeenpantaessa kunnioitettava, Marttila painottaa.
 


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167