Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

24.1.2019

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja kiinnittää huomiota seuraaviin.

MTK pitää perusteltuna, että maakuntauudistuksen yhteydessä myös asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntö uudistetaan. MTK kiinnittää huomioita yhteen yksityiskohtaan, joka on ristiriidassa maksujen kohtuullisuustavoitteen kanssa.

Hallituksen esityksessä metsätulon huomioimiseen ei tulisi muutosta. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa metsätulo otettaisiin edelleen huomioon laskennallisena. Tämä ei vastaa muutoin esityksen periaatetta, jonka mukaan maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen perusteena olisivat jatkuvat tai toistuvasti saadut tulot. Metsätulot ovat riippuvaisia mm. omistajan metsien rakenteesta sekä markkinatilanteesta. Useilla metsänomistajilla puun myyntimahdollisuuksia on vain harvoin eikä tulo näin ole jatkuvaa.

MTK huomauttaa, että metsätulon huomioiminen laskennallisena voi johtaa kansalaisen epätasa-arvoiseen asemaan, jos lainsäädäntö ei takaa todellisuudessa riittävää vähimmäiskäyttövaraa. Aiemmin metsätuloteemaa on pohdittu hallinto-oikeudessa ja KHO:ssa. Hallinto-oikeus oli aikanaan sitä mieltä, että metsän laskennallista tuottoa ei voida ottaa huomioon hoitoa saavan vähimmäiskäyttövarana. KHO kuitenkin kumosi tämän päätöksen ja se jäi voimaan.

MTK huomauttaa, että metsää ei välttämättä ole myytävissä ja esimerkiksi pitkäaikaisesti hoidettavalle tulisi jäädä muista tuloista asiakasmaksun jälkeen henkilökohtaisiin käyttöön riittävä vähimmäiskäyttövara. Jos metsätuloa käytetään laskennallisena, eikä puunmyynti ole esimerkiksi puumarkkinatilanteesta johtuen mahdollista, voi olla, ettei käyttövaraa esimerkiksi eläkkeestä jää.

MTK esittää, että tässä uudistuksessa metsän laskennallinen tuotto muutetaan siten, että metsästä saatava tulo huomioitaisiin, jos metsästä todellisuudessa on saatu tuloja.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja