null Helmi-suojeluohjelma käynnistyy

Uutinen – Metsäpolitiikka

Helmi-suojeluohjelma käynnistyy

29.1.2020

Valtakunnallinen Helmi-toimintaohjelma on soiden ennallistamista, kosteikoiden perustamista ja soidensuojelua. Lisäksi aktiivista luonnonhoitoa harjoitetaan perinnebiotoopeilla ja muilla metsäisissä elinympäristöjen hoitoa. Hallitusohjelman mukaisesti käynnistettävän ohjelman kaikki toiminta on maanomistajilla vapaaehtoista.

Vapaaehtoisen soidensuojelun tavoite on 20 000 ha. Suojeluneuvottelut aloitetaan Soidensuojelun täydennysehdotuksen mukaisilta kohteilta, mutta muitakin arvokkaita suokohteita saa ehdottaa mukaan. Mukaan kelpaavat niin puustoiset kuin puuttomat suot. Käytännössä Helmi korvaakin pakkosuojelua tarkoittaneen Soidensuojelun täydennysohjelman. Suurin kysymysmerkki on edelleen, mitä maksetaan puuttoman suon suojelusta, jolle ei saa turvetuotannon ympäristölupaa. Tähän saadaan selvyyttä hallituksen käsittelyssä olevan Lunastuslain päivityksen myötä.

Metsähallitus aloittaa soiden ennallistamiset olemassa olevilla soidensuojelualueilla. Tavoite on 12 000 ha. Muilla kunnostusta vaativilla soilla ennallistamisesta neuvotellaan maanomistajien kanssa. Ennallistaminen tarkoittaa vesitalouden palauttamista ojia tukkimalla ja patoamalla. Lähes aina tehdään myös luonnonhoidollisia hakkuita.

Lisäksi Helmessä kunnostetaan 80 arvokkainta lintuvesistöä monimuotoisuudeltaan arvokkaiksi kosteikoiksi, ja toteutetaan perinnebiotooppien hoitoa 15 000 ha alalla. Perinnebiotoopit ovat vanhoja metsälaitumia, niittyjä ym., ja myös kaikkein uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Metsäisten elinympäristöjen hoidossa on vielä epäselvää, mikä on ohjelman rajapinta METSO-ohjelman kanssa. Päällekkäisyyttä pitää välttää. METSO-ohjelmaa ei siis uloteta avosoille, vaan METSO saa rinnalleen kokonaan uuden toimintaohjelman luonnon monimuotoisuutta turvaamaan.

Ohjelma valmistellaan lopulliseen muotoonsa nyt käynnistyvässä valmisteluhankkeessa. MTK:lla on edustus työtä valvovassa ohjausryhmässä. Valmista pitäisi olla maaliskuussa 2021. Varsinainen toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2021 – 2030. Esillä olleet tavoitteet koskevat kuluvaa hallituskautta. Rahoitus on valtava: pelkästään vuodelle 2020 on varattu 42 miljoonaa euroa.

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija
MTK-metsälinjaaiheet: metsiensuojelu, soidensuojelu