Takaisin Hyvä ympäristö

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Hyvä ympäristö

04.12.2018

kuuluu kaikille niin maalla kuin kaupungissa. Viljelijät ja metsänomistajat ovat merkittäviä ratkaisujen tarjoajia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa. Kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle.

Ilmastotekoja, vesiensuojelua ja energiaratkaisuja

Panostetaan metsien kasvun lisäämiseen, niiden terveyden ylläpitoon ja luonnonhoitoon, jotta metsien monipuoliselle käytölle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Tuetaan puuntuotannon kestävää tehostamista, jotta metsien kasvua voidaan nostaa jopa 150 miljoonaan m³:iin vuodessa.  

Huonotuottoisia maita kannustetaan metsitettäväksi, mikäli kohteilla ei ole merkitystä maataloudessa tai luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina.

Edistetään fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla erityisesti muovituotteissa.

Ilmastoperusteet on otettava paremmin huomioon sekä edistettävä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa.

Viljelymaiden asemasta hiilensitojana on saatava lisää tutkittua tietoa. Tutkimusresursseja on suunnattava viljelysmaiden hiilensitomiskyvyn todentamiseen.

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet kohdennetaan kuormittavimmille alueille. Toimenpiteiden on oltava kustannustehokkaita ja järkevästi tilan normaaliin toimintaan soveltuvia.

Aktiivista luonnon monimuotoisuuden turvaamista

Metsien ja peltoympäristöjen monimuotoisuuden turvaamista jatketaan vapaaehtoisilla ohjelmilla. Vapaaehtoista toimintaohjelmaa laajennetaan myös suoekosysteemeihin.

Vastuullinen kotieläintuotanto ja monipuolinen peltoviljely parantavat luonnon monimuotoisuutta.

Uutta liiketoimintaa ekosysteemipalveluista

Edistetään uusien markkinalähtöisten toimintamallien kehittämistä metsien ja peltojen ekosysteemipalveluihin perustuvaan liiketoimintaan. Tuetaan luontomatkailuun, metsien terveysvaikutuksiin, keruutuotteisiin ja hiilensidontaan liittyvää liiketoimintaa.

Vaurautta puhtaasta kiertotaloudesta

Maatalouden sivuvirtojen markkinoiden syntymistä edistetään säädöksiä kehittämällä ja ohjaamalla kysyntää esimerkiksi biokaasun käyttöön.

Orgaanisen aineksen ja ravinteiden kierrätystä on tehostettava mutta samalla on kehitettävä teknologiaa niissä olevien haitallisten aineiden poistamiseksi.

#äänimaalle


aiheet: ekosysteemipalvelut, eduskuntavaalit