null MTK tyrmää komission ehdotuksen kestävän rahoituksen säännöiksi

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

MTK tyrmää komission ehdotuksen kestävän rahoituksen säännöiksi

21.12.2020

Komissio on valmistellut ilmastokriteereitä kestävän rahoituksen asetuksen valtuuttamana. Rahoitusmarkkinoiden tarpeeseen rakennettu delegoidu säädös piti julkaista vuodenvaihteessa, mutta viime viikolla päättyneeseen kuuleminen komissio sai lähes 47 000 kommenttia. Vastausten määrä osaltaan kertoo työn keskeneräisyydestä. Nyt on epävarmaa, pystyykö komissio julkaisemaan asetuksen ensi vuoden alussa ja tuleeko asetus sitten voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2022.

Jos komissio käsittelee edes kohtuullisen asiallisesti saamansa 46 591 kommenttia, tässä menee vielä kuukausia ennen kuin voidaan edes miettiä kuulemisen aiheuttamia muutostarpeita komission esittämiin ilmastokriteereihin.

– Tämä ei kyllä ole mikään ihme. Esitetty asetusluonnos on harvinaisen sekava, ristiriitainen ja epätasapainoinen, sanoo MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Juha Ruippo. 

Komission puheenjohtaja von der Leyen lupaili syksyllä Unionin tila puheessaan, että nämä kriteerit luovat pohjaa kestävyyskeskustelulla EU:ssa. Monet jopa tulkitsivat, että esitetyt kriteerit olisivat pohja valittaessa EU:n elpymistoimenpiteitä.

Komission esitys ei edes pyri von der Leyenin määrittämään tavoitteeseen, vaan haluaa löytää taloudellisista aktiviteeteista parhaita käytäntöjä, joita sitten voitaisiin rahoittaa. Biotalous kokonaisuudessa on tiukimpien ehtojen kohteena asetusehdotuksen sisällä. Osa kriteereistä on lähtökohtaisesti rakennettu vain tuen kohdentamiseen, ei taloudellisen kannattavan investoinnin perustaksi.  

Maatalouden tavoitteet on asetettu lähelle luonnonmukaisen tuotannon ehtoja suoraan siihen viittaamatta. Esimerkiksi viiden yksivuotisen kasvin viljelykierto ja niin mekaanisen rikkakasvitorjunnan kieltäminen yhdessä suppean torjunta-aineluettelon kanssa (luomuhyväksytyt torjunta-aineet) turvemaarajoituksista puhumattakaan. Suomesta on vaikea löytää yhtään maatilaa, jossa kestävyyskriteerit täyttyisivät.  

Metsätaloudessa pyritään kestävän metsätalouden sijasta ”improved forest management” malliin, jossa lähtökohtaisesti mikään nykyinen toiminta ei sisällään täytä ehtoja, vaan pitää päästä ilmaston kannalta nykyistä parempaan tilanteeseen.

Paremman tilanteen todentamiseksi niin maa- kuin metsätiloilla pitäisi ensimmäiseksi tehdä mittauksiin perustuva perustason määritys. Suunnitelman tekemisen jälkeen pitäisi maataloudessa kerran vuodessa ulkopuolinen tarkastaja arvioida tilan toimenpiteiden tuloksia. Metsäpuolella auditointi olisi joka 5. vuosi.  

Komissio ei ole tehnyt sektorikohtaista käytettävyys- tai vaikutusanalyysiä. Analyysi toisi helposti esiin asetuksen soveltumattomuuden käytännön elämään. Komissio on todennut, että vaikutusanalyysi on rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta tehty, mutta sitäkään komissio ei ole julkaissut.

Komission delegoitu asetus vaatii vielä parlamentin ja jäsenmaiden hyväksynnän.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Käännös MTK:n vastauksesta julkiseen kuulemiseen taksonomiasta ja kestävään rahoitukseen liittyvästä delegoidusta säädöksestä: 


Maataloustuottajien ja metsänomistajien keskusliitto MTK on etujärjestö, joka edustaa maanviljelijöitä, metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä. MTK:lla on yli 316 000 jäsentä paikallisissa maataloustuottajayhdistyksissä ja alueellisissa metsänhoitoyhdistyksissä. Kaikki jäsenemme ammatit ja yritystoiminta perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen käyttöön.

Viljelijöiden ja metsänomistajien rooli on keskeinen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja sopeutumisessa uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Viljelijät ja metsäomistajat tarvitsevat vahvaa tukea jatkaakseen investointeja yhä kestävämpiin tuotantomenetelmiin, sopeutumiseen ja älykkäämpään tekniikkaan. Rahoitus on avain taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, mukaan lukien elpymisrahastoon korvamerkityt varat. Luotaessa uusia rahoitusvälineitä on tärkeää tuntea voimassa oleva lainsäädäntö ja tunnustaa viljelijöiden ja metsänomistajien jo tekemä työ kestävyyden parantamiseksi maa- ja metsätaloussa

Maa- ja metsätalous eivät ole kestävän rahoituksen asetuksessa 2020/852 keskeinen kohde eikä sen tuotteiden edunsaajia, mutta komission delegoidulla säädös ottaa vahvasti kantaa NACE-koodin perusteella jaettuihin taloudellisiin aktiviteetteihin, vaikka jotkut niistä eivät olekaan itsenäisesti voittoa tuottavaa taloudellisia toimintoja.

Komissio säätelee delegoidulla asetuksella maa- ja metsätalouden kestävyyden (taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen) kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita. Tämän takia pitäisi olla läpinäkyvä, tarkka, johdonmukainen, laaja-alainen ja vertailukelpoinen prosessi, joka määrittää delegoidun asetuksen merkittävälle lisäarvosta (SC) tai ei-merkittävää haittaa (DNSH) kriteerit yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kestävyyden kannalta tärkein ongelma on sektorikohtaisten vaikutusten arviointien puute. Tämä takia komissio vaarantaa EU:n periaatteen kannattavan maatalouden säilyttämisestä kaikkialla Unionin alueella. Delegoitu asetus on ennennäkemätön yritys tuottaa ristiriitaista lainsäädäntöä ja panna täytäntöön uusia kriteereitä, jotka asettavat uuden normit samoista asioista, joista on säädetty yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP), muissa alakohtaisissa asetuksissa ja kansallisessa lainsäädännössä. Itse asiassa kestävän rahoituksen asetuksessa 2020/852 todetaan, että teknisiä seulontaperusteita vahvistaessaan ja päivittäessään komission on otettava huomioon asiaa koskeva unionin lainsäädäntö. Taksonomian teknisten kriteerien on oltava yhdenmukaisia YMP:n, REDII:n ja EU:n allekirjoittajana sopiman Forest Europen mukaisien kestävän metsätalouden (SFM) -toimien (ja kansalliseen lainsäädäntöön jo vietyjen kriteerien) kanssa. Metsäsertifikaatit ovat vapaaehtoisia ja markkinaehtoisia todentamisvälineitä, eivät lainsäädäntöä. Delegoitu asetus kyseenalaistaa biotalouden tärkeän roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamisessa.

Raaka-aineen osuus on merkittävä bioenergian ilmastovaikutuksissa, tekniset kriteerit ovat epäkäytännöllisiä, toimimattomia ja ennen kaikkea vaativat suhteettoman paljon lisätyötä. Itse asiassa suuri osa EU: n biotaloudesta on vaarassa tulla määritellyksi kestämättömäksi taksonomian näkökulmasta, vaikka niiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa lisäarvoa käytettäessä uusiutuvia raaka-aineita innovatiivisten, lisäarvoa tuottavia tuotteita valmistettaessa.  

Delegoidussa asetuksessa viitataan maatalouden raaka-aineiden, kuten muovien, biopolttoaineiden, biojätteiden ja orgaanisten kemikaalien, käyttöön teollisuuden ja energian sovelluksissa. Emme voi hyväksyä, että keskeisenä kriteerinä on, että elintarvike- tai rehukasveja ei käytetä biopohjaisina raaka-aineina.  

Hiilivuodon estäminen on yksi Green Dealin päätavoitteista. Korostamme, että epäsuorana vaikutuksena on ilmeinen vuotoriski, jos asetuksen kriteerit hidastavat investointeja.  

Viljelijät ja metsänomistajat tuottavat joka päivä ruokaa, puuta, kuituja ja energiaa mahdollisimman kestävästi, jotta he voivat jättää maatilansa ja metsänsä tuleville sukupolville entistä elinvoimaisemmalla maaseudulla. Tämän me voimme saavuttaa vain tehokkailla ja innovatiivisilla investoinneilla.  

Maataloustuottajien ja metsänomistajien keskusliitto MTK on yhdessä eurooppalaisten kollegoidensa kanssa valmistellut yksityiskohtaisia ehdotuksia delegoidun asetuksen hienosäätämiseksi vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. Olemme valmiita keskustelemaan enemmän ehdotuksista tarvittaessa.

MTK:n lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.Juha Ruippo

johtaja

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+35820 413 2341

+35840 55 33 232

aiheet: eu, investoinnit, kestävä rahoitus