Sisältöjulkaisija

angle-left null Kuuleminen koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

Kuuleminen koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

5.3.2018

Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa, että lakiesityksen tavoitteet ovat hyvät ja arvokkaat sellaisenaan. MTK pitää Ruokaviraston perustamista yhdistämällä Elintarvikevirasto Evira ja Maaseutuvirasto Mavi samaksi organisaatioksi on tarkoituksenmukainen valtion hallinnon rationalisointitoimenpide.

MTK edellyttää, että virastojen yhdistäminen tuo pitemmällä aikavälillä aidosti tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja nostaa ao. osaamisen parempaan käyttöön. Tavoitteeksi asetettu elintarvikeketjun vahvistaminen on alkutuotannon kannalta tärkeää. Ruokavirasto tulee olemaan avainsidosryhmä, jonka tärkein tehtävä on tukea elintarvikeketjun toimijoiden kilpailukykyä. Koko elintarvikeketjun ohjaaminen, kehittäminen ja valvonta samassa virastossa on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisinta. MTK pitää arvokkaana uuden Ruokaviraston kantavaksi teemaksi nostettua ”Valvojasta valmentajaksi”- näkökulmaa: uuden Ruokaviraston lähtökohtaisesti modernimpi rooli palveluorganisaationa, toiminnan fokuksen ollessa korostetusti asiakashyödyn tuottaminen, suomalaisen maatalouden ja elintarvikeketjun toimijoiden menetyksen edistäminen ja elintarviketurvallisuuden korkean tason varmistaminen.

Muutos tarjoaa nyt luontevan mahdollisuuden toimintatapojen uudistamiseen. MTK pitää tärkeänä, että uudistus palvelee niin kansallista byrokratian vähentämistavoitetta kuin alueellisesti yrittäjien yhdenvertaista kohtelua.

MTK toteaa tietojärjestelmien toimivuuden ja niiden yhtenäistämisen olevan virastouudistuksen iso haaste. Yksi tärkeimmistä tavoitteista tulee olla huolehtia siitä, että palvelut käytännössä helpottavat maatalousyrittäjän arkista työtä ja yksinkertaistavat nykyisiä monenkertaisia kirjautumis- ja raportointikäytäntöjä. MTK korostaakin, että tavoitteena tulee olla selkeä kertakirjautumismalli. MTK pitää tärkeänä, että Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskus tulee osaksi Ruokavirastoa. Näin yksi organisaatioiden välinen rajapinta poistuu ja samalla varmistetaan, että tietotekniikkaosaaminen säilyy osana Ruokaviraston organisaatiota. Tämä mahdollistanee myös aktiivisen ja yrittäjäkenttää palvelevan kehitystyön. Taloudelliset resurssit tietojärjestelmien kehittämiselle tulee turvata vakaalla rahoituksella.

MTK korostaa, että yhdistämiseen liittyvän muutosvaiheen aikanakin maksajaviraston tehtävät tulee hoitaa sujuvasti, ilman palvelujen heikentymistä. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että muutosprosessin aikana virkamiesosaaminen ja sen taso säilyvät.

Meneillään oleva maakuntauudistus vaikuttaa laajasti kentällä tapahtuvaan alan yrittäjien saamaan palveluun. MTK edellyttääkin, että aloittava Ruokavirasto ja maakunta sopivat yhteistyössä siitä, miten maatalousyrittäjiä ja elintarvikealan toimijoita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla ja yhdenvertaisesti. Tämä koskee erityisesti valvontamaksujen määräytymistä ja yhtenäisyyttä. Ei ole hyväksyttävää eikä tarkoituksenmukaista, että eri maakunnissa valvontamaksujen määräytyminen ja tasot eivät olisi yhteneviä. Onko odotettavissa 18 eri tapaa määrittää maksuperuste esim. luomuvalvonnan tuotantotapatarkastusten osalta?

Uuden Ruokaviraston tehtäviin kuuluisi myös viennin edistäminen ja tätä MTK pitää kannatettavana. Suomalaisten elintarvikkeiden vienti on koko ajan kasvussa ja edistämistoimet elinkeinon näkökulmasta tärkeitä. MTK kiittää hallituksen kärkihankkeena toteutetun Eviran pk-yritysten neuvonta- ja vientihankkeen etenemistä. Viranomaisvalvonta on monen vientimaan kannalta luotettavin valvontamuoto ja sen rooli on merkittävä. Nyt viennin edistäminen on rahoitettu hankerahoituksella. Jotta toiminnan jatkuvuus varmistettaisiin, on pysyvästä rahoituksesta toiminnalle huolehdittava.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Leena Suojala
asiantuntija