null Lapin metsävaliokunta huolissaan suojeluvaatimuksista yhteismetsissä

Tiedote

Lapin metsävaliokunta huolissaan suojeluvaatimuksista yhteismetsissä

15.3.2021

Ylä-Lapin ja Itä-Lapin yhteismetsät ovat joutuneet poikkeuksellisen laajan suojelupaineen alle. Lappilaisten metsänomistajien on vaikea hyväksyä suojeluvaatimuksia, koska ne rajoittavat metsänomistajan oikeutta ja mahdollisuutta päättää omaisuutensa käytöstä. Uhkana on yhteismetsien puukaupan vaikeutuminen tai jopa estyminen.

Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitteita. Nämä yhteismetsät on muodostettu tilojen elinkelpoisuuden turvaksi, ja osakkaina on pääsääntöisesti paikallisia ihmisiä, pienmetsänomistajia, huomauttaa Lapin metsävaliokunta kannanotossaan.

Suojeluvaatimuksilta puuttuu laillinen peruste ja usein myös metsänomistajan näkökulmasta hyväksyttävä syy. Yhteismetsät ovat PEFC-metsäsertifioinnin piirissä. Ostajat edellyttävät kuitenkin rinnakkaisen eli FSC-sertifiointijärjestelmään kuuluvan FSC kontrolloidun puun kriteerien noudattamista.

Yksistään Värriön yhteismetsään on esitetty puustoltaan noin 9 milj. euron arvoista ja yli 3 000 hehtaarin suojelualuetta. Perusteluna suojelualue-esityksissä ovat FSC-sertifioinnin kriteerit, jotka liittyvät puuston ikään, metsän lajistoon ja lahopuun määrään. Vailla ratkaisua on myös Ylä-Lapin suuria yhteismetsiä koskeva puukaupan keskeytyminen FSC kontrolloidun puun osalta. Puun ostajien johtama selvittelytyö saamelaiskulttuurin ja poronhoidon huomioimiseksi on kestänyt jo yli kaksi vuotta.

Lapin metsävaliokunta muistuttaa, että Lapissa metsä- ja kitumaista on suojeltu yli 27 %, kun valtakunnallisesti vastaava luku on 13 %.

Metsävaliokunta on huolissaan myös EU-politiikasta. - Kun EU-tasoisten tavoitteiden toimeenpanoon ryhdytään, Lapin erityispiirteet on huomioitava. Esimerkiksi metsän ikää tai käsittelyhistoriaa koskevat määritelmät eivät saa johtaa siihen, että Lapin talousmetsiä siirtyisi suuressa määrin suojelun piiriin vastoin omistajan tahtoa.

- Monimuotoisuutta pitää yksityismetsissä turvata niin, että kestävyyden kaikki kolme ulottuvuutta tulevat tasapainosesti huomioiduksi ja omaisuuden suoja turvattua. Toimivia keinoja ovat esimerkiksi talousmetsien luonnonhoito ja vapaaehtoinen suojelu korvausta vastaan.  Poliittisessa päätöksenteossa tulee turvata suojelurahoituksen riittävyys ja kohdentuminen myös koko Lapin kattavasti niin, että eri metsänomistajaryhmät tulevat huomioiduksi.

 

Lisätietoja:

kenttäpäällikkö Annakaisa Heikkonen, MTK, puh. 050 431 4498

Lapin metsävaliokunnan puheenjohtaja Markus Laatikainen puh. 040 179 2110

 

>> Lue koko kannanotto pdf-muodossa