Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2§:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2§:n muuttamisesta

10.8.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2§:n muuttamisesta.

MTK on huolestunut lain biopolttoöljyn käytön edistämisestä aiheuttamasta kustannusten lisääntymisestä maa- ja metsätaloudelle vallitsevassa historiallisen heikossa taloudellisessa tilanteessa. MTK huomauttaa, että esitys, jolla kasvatetaan maatalouden kustannusrasitetta on vastoin Sipilän hallitusohjelmaa.

MTK yhtyy vaikutusarvioinnin aikana esitettyihin näkemyksiin, että lakiesityksen kustannusvaikutusten arviointi ei ole riittävän kattavaa. Kustannusvaikutusten arviointi tulisi tehdä verottomilla hinnoilla, sekä esittää absoluuttisina euromääräisinä arvioina. Nyt esitetyn valossa vaikuttaa siltä, että päästövähennysten hinta biopolttoöljyn kautta nousee satoihin euroihin/vähennetty tCO2, eikä absoluuttista euromääräistä kustannusvaikutusta eri toimialoille pystytä edes määrittämään. Vertailun vuoksi päästökaupassa päästötonnin arvo on nyt noin 16€/tCO2 ja sitäkin kompensoidaan osalle toimialoista. MTK:n näkemyksen mukaan biokomponentin 10% lisäyksestä aiheutuva kustannus tulisi kompensoida maa- ja metsätaloudelle.

Lainvalmistelun aikana polttoaineen jakelijat ovat tuoneet selkeästi esiin lakiesitykseen sisältyviä kilpailullisia puutteita, sekä näiden oletettavasti aiheuttamia markkinavaikutuksia joiden kustannukset maksavat polttoaineita käyttävät loppuasiakkaat. Talvilaatuisen HVO:n markkina on monopolistinen ja esitetyn perusteella voidaan arvioida maa- ja metsätalouden koneissa käytettävien polttoaineiden kustannusten nousevan merkittävästi. Työkoneiden käyttövoimat ja niiden käyttöolosuhteet vaativat talvilaatuisen polttoaineen, minkä johdosta myös myös maa- ja metsätalouden yhteydessä lämmityskäyttöön tarkoitettu polttoöljyn biokomponentti olisi todennäköisesti kallis HVO-diesel.

MTK kannattaa lainvalmistelun aikana esitettyä ajatusta, että sekoitusvelvoitteen sijaan pitäisi olla jakelu tai korvausvelvoite. MTK:n näkemyksen mukaan on hyvä, että määräys muotoillaan niin, että fossiilista polttoöljyä olisi korvattava biopolttoöljyllä tai vastaavalla uusiutuvalla tuotteella. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pyrolyysiöljyn käytön lämmitysöljyn korvaajana suurina pitoisuuksina siellä missä se on teknisesti mahdollista. MTK on kuitenkin huolestunut nykyisestä teknisen kehityksen tilasta, joka voi johtaa tilanteeseen, jossa kasvavat velvoitteet täytettäisiin erityisesti pienkuluttajien osalta valtaosin tuonnilla tai ainakin tuontiraaka-aineisiin perustuen HVO:lla.

Tällä hetkellä suomalaisella maa- ja metsätaloudella ei ole realistisia vaihtoehtoja siirtyä kokonaan pois polttoöljyn käytöstä lopettamatta toimintaa. Esimerkiksi biokaasun ja pyrolyysiöljyn käytön mahdollisuuksia tulisi kannustaa. 10% sekoitevelvoite lailla biopolttoöljyn käytön edistämisestä ei MTK:n näkemyksen perusteella parhaalla mahdollisella tavalla noudata teknologianeutraliteettia uusiutuvien

edistämisessä liikenne ja lämmitys sektoreilla, sekä voi muodostua kauppatasevaikutuksiltaan heikoksi. MTK:n näkemyksen mukaan esityksen kauppatasevaikutus voi nousta positiiviseksi vain siten, että velvoite täytetään pääasiallisesti kotimaisella tuotannolla.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntij