null Lausunto selvityksestä koskien investointien tehokasta lupamenettelyä säädetyn aikarajan puitteissa

Lausunto

Lausunto selvityksestä koskien investointien tehokasta lupamenettelyä säädetyn aikarajan puitteissa

26.6.2020

Ympäristöministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua investointien tehokasta lupamenettelyä koskevasta selvityksestä.

Valtioneuvoston kanslian tilaamassa selvitystyössä tutkittiin mahdollisuuksia rajata investointeihin liittyvien lupamenettelyjen viranomaistoimintojen käsittelyaika enintään vuoteen. Lähtökohtana oli lupaprosessien ja -päätösten laadun säilyttäminen vähintään nykytasolla.

Selvityksen mukaan lupakäsittelyjä voidaan nopeuttaa eri keinoin. Käsittelyajan sääntely voi perustua esimerkiksi käsittelyajan arvioimiseen ja siitä tiedottamiseen taikka lupakäsittelyn määräajasta, ajan laskemissäännöistä, poikkeamismahdollisuuksista sekä määräajan ylityksen seuraamuksista säätämiseen. Selvityksessä on kuvattu, miten eri vaihtoehdot voitaisiin toteuttaa ja minkälaisia vaikutuksia niillä olisi toiminnanharjoittajiin, viranomaisiin ja asianosaisiin.

Mikäli investointihankkeen kaikki luvat halutaan rajata käsiteltäviksi yhdessä vuodessa, tulisi ns. yhden luukun lakia ja sen piiriin kuuluvien erillislakien lupamenettelyjä yhdentää huomattavasti nykyistä pitemmälle. Erillisissä lupakäsittelyissä yhden vuoden määräaika on haastavinta saavuttaa ympäristö- ja kaivosluvissa. Lainsäädännön muuttamisen ohella on useita muita keinoja lyhentää lupakäsittelyjen kestoa kuten ohjauksen ja käsittelyprosessien parantaminen, viranomaisyhteistyön lisääminen ja erikoistuminen, ennakkoneuvonnan vahvistaminen sekä hakemusten sähköisten käsittelyjärjestelmien integraatio.

MTK:n näkemyksiä selvityksen tuloksista:

 • Ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (252/2017) tarkoitettu hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavapäätökset on lupamenettelyä edeltävinä menettelyinä pääasiassa rajattu selvityksen ulkopuolelle. YVA-menettelyn ja kaavoituksen merkitys on investointihankkeen etenemisen kannalta olla suurempi kuin yksittäisillä lupamenettelyillä.

  MTK huomauttaa, että investointien tehokkaan edistämisen näkökulmasta lupamenettelyjen sujuvoittaminen on vain yksi osa kokonaisuudesta eikä lupamenettelyn käsittelyajan supistaminen välttämättä vaikuta investointihankkeen etenemiseen sitä nopeuttaen. Vaikka lupamenettelyjen lakisääteisen käsittelyajan edellytysten selvittäminen on tärkeää ja tarpeellista, tulee valtioneuvoston ehdottomasti jatkaa selvitystyötä ulottaen tarkastelu myös kaavoitukseen ja YVA-lakiin. Tämä on ainoa tapa saada tosiasiallinen selvyys siihen, miten investointeja voidaan tehokkaasti edistää suomalaisessa sääntely-ympäristössä.
   
 • Lupamenettelyjen aikarajan asettamisesta aiheutuvista vaikutuksista:
  Hallintolain malli: hallintolakiin sisällyttävien viittaussäännösten rooli olisi informatiivinen, kuten selvitys toteaa. Informatiivisuus ei ole riittävä tekijä saamaan aikaan tarvittavaa muutosta investointien ennakoitavuuden kannalta.

  Yhden luukun malli (erityinen käsittelyajan arviointivelvollisuus, päätöksen antamisajankohdan esittämisvelvollisuus: mahdollinen positiivinen vaikutus sopivien olosuhteiden vallitessa toiminnanharjoittajille. Huomattava, että yhden luukun lakia ei sovelleta kaikkiin investointeihin.

  Ympäristölupien käsittelyajasta säätäminen (kaikissa ympäristöllistä lupapäätöksentekoa koskevissa laeissa sitovat lupien käsittelyajat): selvin vaikutus investointien ennakoitavuuden näkökulmasta. Käsittelyn ja päätöksen laatu turvattava samalla, kun käsittelyaikojen sitovuudesta säädetään. Alennettu lupamaksu tai lupamaksun poisto, mikäli käsittelyajassa ei pysytä, on kannatettava ehdotus.
   
 • Muut kuin lainsäädännölliset keinot ja mahdollisuudet nopeuttaa ja sujuvoittaa lupaprosesseja:

  MTK huomauttaa, että selvityksessä on ansiokkaasti tuotu esiin jo olemassa olevia tapoja nopeuttaa ympäristöllisten lupien käsittelyä eri viranomaisissa. Ennakkoneuvottelujen laajempi käyttöönotto, toimialoittain erikoistuneet tiimit ja parempi hallinnollinen ohjaus sekä sähköisten lupajärjestelmien integraatio tulisi olla keinovalikoimassa jokaisessa ympäristöllisiä lupia käsittelevissä viranomaisissa. Lupien sujuva käsittely on kaikkien asianosaisten etu.

  Lupakäsittelyn enimmäisajasta MTK toteaa selvityksen johtopäätösten tapaan, että vuoden enimmäiskäsittelyaika voi sopia useimmille lupapäätöksille, kun taas osassa päätöksiä voidaan pyrkiä vielä tätä lyhyempään käsittelyaikaan. Mahdollista lainsäädäntöä valmisteltaessa tulee pitää useita eri enimmäiskäsittelyaikojen vaihtoehtoja esillle

  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Minna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536