null Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

1.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö  

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksen muutosesityksistä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.  

MTK kiittää maa- ja metsätalousministeriötä asetuksen nopeasta valmistelusta ja pitää muutosten esitettyä sisältöä hyvänä. Nautakarjan kasvatuksessa on jo jonkin aikaa ollut ylikapasiteettia eli tiloilla on enemmän kasvatuspaikkoja kuin mitä on kasvatettavia nautoja. Kuitenkin edelleen on rakennettu myös uusia kasvatuspaikkoja. Tämä yhdessä maitosektorilla tapahtuneen kehityksen kanssa on johtanut nautakarjatiloilla entistä pahempaan kasvatuskapasiteetin vajaakäyttöön eli osa nautakarjatilojen eläinpaikoista on jatkuvasti tyhjänä. Tilanteen ratkaisemiseksi ei ole yksittäisen viljelijän näkökulmasta tarjolla hyviä tai oikeudenmukaisia vaihtoehtoja. MTK:n näkemyksen mukaan alan kannalta kokonaisuutena tilanne huononee jatkossakin, mikäli investointitukia myönnetään edelleen uusien eläinpaikkojen rakentamiseen. Tässä tilanteessa on perusteltua, että nautakarjatalouden rakennusinvestointeihin ei myönnetä investointiavustusta uudisrakentamisen osalta. Esitetyn mukaisesti MTK kannattaa investointitukien myöntämistä jatkossakin peruskorjauksiin. 

Asetuksen 19 §:n 3 momenttiin ehdotettuun muutoksen MTK:lla ei ole lausuttavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675