Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

26.04.2023

Ympäristöministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

MTK pitää erittäin tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi on käytettävissä vapaaehtoisuuteen ja kannustavuuteen perustuvia toimintamalleja. Näin ollen sääntely, jossa on kyse valtion tuen myöntämisestä perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon, on tarpeen. Sääntely liittyy maanomistajalähtöiseen Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka sujuvaa toimeenpanoa MTK kannattaa. MTK korostaa tarvetta varata Helmi-ohjelman toteutukseen kokonaisuudessaan riittävät resurssit, jotta asetuksen tarkoittamia perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä voitaisiin käytännössä toteuttaa ja jotta Helmi-elinympäristöohjelman periaatepäätöksessä asetettuihin tavoitteisiin voitaisiin myös muiden elinympäristöjen osalta päästä.

Ehdotuksella perinnebiotooppiasetukseen tehtäisiin maatalouden uuden ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät tekniset muutokset, sillä kansallisten tukijärjestelmien on oltava EU-sääntelyn mukaisia. Perustelumuistion mukaan ehdotettavat muutokset ovat välttämättömiä, jotta perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon tarkoitettua kansallista tukiohjelmaa voitaisiin jatkaa 30.6.2023 jälkeen. MTK pitää kansallisen tukiohjelman jatkamista tarpeellisena, joten se kannattaa maatalouden uuteen ryhmäpoikkeusasetukseen liittyvien tarvittavien teknisten muutosten tekemistä.

Ehdotuksella perinnebiotooppiasetuksesta poistettaisiin viittaukset yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen ja de minimis -asetukseen. Perustelumuistion mukaan tähänastinen soveltamiskäytäntö on osoittanut, että myönnetyn tuen mukaiset toimet ovat kohdentuneet kokonaisuudessaan vanhan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan piiriin kuuluville maatalousalueille, eivätkä yleinen vanha ryhmäpoikkeusasetus tai vanha de minimis -asetus ole tulleet lainkaan sovellettavaksi. MTK toteaa, että viittausten poistamista sekä poistamisen perusteluja ja vaikutuksia on perustelumuistiossa selostettu varsin suppeasti. Perustelumuistiossa olisi syytä tuoda tarkemmin esiin, mistä syystä yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja de minimis -asetus eivät jatkossa ole perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tukemisen oikeusperustana tarpeen. MTK kehottaa siis varmistamaan, että ehdotettu muutos, jossa on kyse oikeusperustamahdollisuuksien kaventamisesta, ei johda sellaisiin yllättäviin tilanteisiin, joissa luonnon monimuotoisuuden kannalta tarpeelliseksi katsotun tuen myöntäminen käytännössä sääntelystä johtuen estyy.

Asikainen Anna-Rosa
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y