Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

Lausunto

Lausuntopyyntö liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

3.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntona liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta kunnioittavasti seuraavaa.

MTK on erittäin tyytyväinen, että liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin puun käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi infrarakentamisessa. MTK näkee puun käytöllä infrarakentamisessa runsaasti käyttö- ja kasvumahdollisuuksia, ja ne on kattavasti esitetty ohjelmaluonnoksessa.

Puun käyttöä infrarakentamisessa puoltaa uusituvan materiaalin avulla toteutettava hiilivarasto, korkeasta esivalmistusasteesta johtuva nopea toteutus ja kilpailukykyiset kustannukset sekä puusiltojen valmistuksesta ja käytöstä aiheutuvat alhaisemmat hiilidioksidipäästöt.

MTK pitää esitettyä toimenpidekokonaisuutta ja tavoitteita monipuolisina ja toteuttamiskelpoisina.

Ainoa ohjelmassa esitetty puun käyttökohde, johon MTK suhtautuu kriittisesti, on riista-aitojen käyttäminen kokeilukohteina uusien puun kyllästysaineiden testaamisessa. Luonnossa käytettävien puun kyllästysaineiden turvallisuus pitää testata riittävällä huolellisuudella kontrolloiduissa olosuhteissa ennen laajamittaista käyttöönottoa.

MTK pitää myös tärkeänä, että puun käytön lisäämisellä liikenneinfrassa parannetaan kotimaisen puutuoteteollisuuden toimintaedellytyksiä ja lisätään kotimaisen puuraaka-aineen käyttöä.

Toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostamiseksi MTK esittää ohjelmassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi huomioitavaksi seuraavia asioita:

− MTK pitää vuoteen 2022 asetettua tavoitetta puusiltojen osuudelle täysin
realistisena. MTK:n mielestä ohjelmaan kannattaisi myös kirjata tavoite puun
käytölle pidemmällä aikavälillä. Kansainvälisessä vertailussa tavoite voisi olla
huomattavasti 10%:a korkeampi.

− Nykyisin puusta rakennetaan etupäässä maisemallisesti korkeatasoisia siltoja,mutta esimerkiksi Ruotsissa puisten siltojen päämarkkinana ovat 
kustannustehokkaat maanteiden perussillat. MTK ehdottaakin, että nopeasti
toteutettaviin toimenpiteisiin otettaisiin puisten perussiltojen pilotointi maanteillä.

− Tiesuunnittelijoille pitää antaa selvät suositukset puun käytöstä. Tällöin puun
käyttömahdollisuuksia ei vain todettaisi, vaan olisi selvät perusteet, milloin puutatulee käyttää.

− Siltojen suunnittelu- ja hankintavaiheessa puurakenteinen vaihtoehto pitäisi ainaselvittää. Tämä edellyttää hankintatapojen kehittämistä siten, että puuta ei rajattaisi pois heti alkuvaiheessa. Kilpailun pitää olla kaikille siltamateriaalivaihtoehdoille tasapuolinen. Tämä mahdollistuu esimerkiksi toimivuuspohjaisella hankintamenettelyllä. Hankkeen suunnittelussa elinkaarikustannusten vertailun pitää pohjautua oikeaan, ajantasaiseen tietoon.

− MTK esittää toimenpiteeksi myös tiedotusmateriaalin laatimista ja infoseminaareja puun käytön lisäämiseksi kaupungeissa ja kunnissa. Maantie- ja muiden siltojen sekä meluesteiden lisäksi puun käyttökohteita kuntien ja kaupunkien infrarakenteissa ovat esimerkiksi kävelyreittien ja pyöräväylien rakenteissa, kuten liikennemerkit, puiset portaat, puukaiteet, rampit, esteettömyysluiskat ja puupengerrykset.

MTK pitää tärkeänä, että ohjelman toteutus käynnistyy nopeasti. Toimenpiteiden toteutumisessa eri infrarakentamisalan toimijoiden yhteistyö on tärkeää.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja