Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

26.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä 

Johdanto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mahdollistava ohjaus, rahoitus ja resurssit –ryhmän työhön. Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.12.2018 mennessä hyödyntäen tätä lomaketta.  

Vastausohjeet vastaanottajille 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla. 
 
Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 
Valtioneuvosto. 

Aikataulu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot asetusluonnoksista viimeistään 17.12.2018. 

Valmistelijat 

Lisätietoja antavat: 
Opetusneuvos Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@minedu.fi 
Opetusneuvos Maarit Palonen, 02953 30243, maarit.palonen@minedu.fi 
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, 02953 30223, ulla.makelainen@minedu.fi 
Hallitusneuvos Laura Hansén, 02953 30098, laura.hansen@minedu.fi 

Linkit 

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f-4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf - Taustamuistio: korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, valmisteluryhmän esitys korkeakoulujen rahoitusmalleista 

Liitteet

VNA yliopistoista rahoitus.pdf - Asetusluonnos yliopistoja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 

OKMA yliopistojen laskentakriteerit.pdf - Asetusluonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereiksi 

Muistio VNA yliopistojen rahoitusmalli.pdf - Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Muistio OKMA yliopistojen laskentakriteerit.pdf - Perustelumuistio opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta 

YO_rahoitusmalliesitys_2021_alkaen.pdf - Esitys yliopistojen rahoitusmalliksi, kaavio 

Statsrådets förordning om universiteten.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten, utkast 

UKMf beräkningskriterierna för universiteten.pdf - Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering, utkast 

Jakelu: 

Aalto-yliopisto 
Akava ry 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 
Avaintyönantajat AVAINTA ry 
Centria ammattikorkeakoulu 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Helsingin yliopisto 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Itä-Suomen yliopisto 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän yliopisto 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
KT Kuntatyönantajat 
Kuntaliitto 
Lahden ammattikorkeakoulu 
Lapin ammattikorkeakoulu 
Lapin yliopisto 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Opetushallitus 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Oulun yliopisto 
Professoriliitto ry 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Sivistystyönantajat ry 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen Akatemia 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 
Suomen yliopistot UNIFI ry 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Svenska handelshögskolan 
Taideyliopisto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Tekniikan akateemiset TEK 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) 
Tieteentekijöiden Liitto ry 
Tilastokeskus 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry 
Turun ammattikorkeakoulu 
Turun yliopisto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Vaasan ammattikorkeakoulu 
Vaasan yliopisto 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiovarainministeriö 
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry 
Yrkeshögskolan Arcada 
Yrkeshögskolan Novia 
Åbo Akademi 


Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

1. Asetusluonnoksessa (5 §) esitetään, että yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 76 prosenttia määräytyisi toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 24 prosenttia muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella. Koulutuksen perusteella määräytyväksi rahoitusosuudeksi esitetään 42 % ja tutkimuksen perusteella määräytyväksi rahoitusosuudeksi 34 %. Strategiaperusteisen rahoituksen osuudeksi esitetään 15 % ja valtakunnallisten tehtävien osuudeksi 9 %.  
 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 


Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 1: 

Yliopiston rahoituslainsäädäntöä ollaan muuttamassa niin, että perusrahoituksen osuutta ollaan lisäämässä 72%:sta 76%:iin. Muiden koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvän rahoituksen osuus olisi 24 prosenttia perusrahoituksesta (nykyisin 28 prosenttia). Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella määräytyvä osuus rahoituksesta jakaantuisi edelleen koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka uudessa rahoitusmallissa olisi 42 prosenttia koko perusrahoituksesta (nykyisin 39 prosenttia), sekä tutkimuksen perusteella 3 määräytyvään rahoitusosuuteen, joka olisi 34 prosenttia koko perusrahoituksesta (nykyisin 33 prosenttia). 

Rahoitusmallin laadullista ulottuvuutta vahvistettaisiin ottamalla koulutuksen perusteella määräytyvän rahoitusosuuden uutena rahoitusperusteena käyttöön koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta kuvaava uraseuranta. 

Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus rahoituksesta jakaantuisi strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen, joka olisi 15 prosenttia koko perusrahoituksesta (nykyisin 12 prosenttia) ja valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka olisi 9 prosenttia perusrahoituksesta (nykyisin 7 prosenttia). Erillisestä alakohtaisesta rahoitusosuudesta (nykyisin 9 prosenttia) luovuttaisiin. Alakohtaiset erot huomioitaisiin erillisen rahoitusosuuden sijaan yliopistojen perusrahoituksesta annettavan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisilla ylempien ja alempien korkeakoulututkintojen laskennassa käyttöön otettavilla alakohtaisilla kertoimilla. 

MTK kannattaa rahoitusmallin muutoksia ja niihin tehtyjä painotuksien muutoksia. Vasta julkistetun Tieteen tila -julkaisun mukaan maatalous-metsätieteiden osalta henkilöstövähennykset 2012-2017 ovat olleet suurimmat (-39%) muihin tieteen aloihin verrattuna. MTK on erityisen huolissaan maatalous-metsätieteiden resurssien vähentymisestä. Eräs konkreettinen esimerkki on maaperäprofessuurin alasajo. Kuitenkin seuraavassa EU:n tutkimuksen puiteohjelmassa Luonnonvarat, ruoka ja maatalous -klusterin missioksi on muotoutumassa Terve maaperä. Rahoitusta on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin tähän klusteriin. Miten varmistamme, että Suomella on mahdollisuus seurata erästä keskeisimmistä teemoista, jos alaan liittyvä professuuri ja muut henkilöresurssit on vähennetty minimiin? 

2. Koulutuksen rahoitusosuuteen (6 §) esitetään lisättäväksi uraseurantaan perustuva rahoitusosuus.  
 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä  

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 2: 

3. Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteisiin pohjautuvia rahoitusosuuksia (7 §) esitetään tarkennettavaksi strategiaperusteisen rahoituksen määräytymisperusteiden osalta siten, että se jakaantuisi yliopiston strategiaa ja uudistumista tukevaan osuuteen sekä valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukevaan osuuteen. 
 
Pääosa rahoituksesta kohdistuisi yliopiston omaa strategiaa ja uudistumista tukeviin toimenpiteisiin. Yliopiston strategiaa ja uudistumista tukevassa osiossa huomioitaisiin myös toimintaa läpileikkaava kansainvälisyys korkeakoulukohtaisista lähtökohdista (mittarit ja seuranta). 
Toimenpiteistä ja niiden seurannasta sekä niitä tukevasta strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovittaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä. Valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukeva osuus perustuisi mainittuja tavoitteita edistäviin OKM:n ohjelmiin. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

MTK kannattaa strategiarahoituksen ohjuksesta, mutta samalla on varmistettava, että OKM:llä on ajantasainen tieto tieteenalakohtaisista painotuksista ja/tai eri tieteenaloissa huomioidaan myös biotalouteen perustuvien tieteen alojen resurssointi.  

MTK ehdottaa, että tieteenalakohtaisesti olisi riittävän kattava ja systemaattinen vuoropuhelu sidosyhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että mukaan otetaan myös PK-yritysten edustajat, jotka eivät välttämättä pysty osallistumaan alan tieteenteon rahoitukseen. 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 3: 

4. Taideyliopistolle kohdistuva erillisrahoitus lisättäisiin osaksi valtakunnallisia tehtäviä. Voimassa olevassa rahoitusmallissa vastaava erillisrahoitus on toteutettu osana alakohtaista tehtävää, joka esitetään poistettavaksi mallista. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

Kyllä 

Ei 

X Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 4: 


5. Muuta lausuttavaa ehdotukseen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (esim. alakohtaisen rahoitusosuuden poistaminen ja huomioiminen jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisilla tutkintokohtaisilla kertoimilla)? 

Opetus- ja kulttuuriministerin asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä 

6. Asetuksen 1 §:n 1 momentissa ja liitteessä esitetään koulutuksen rahoitustekijöiksi ja niiden painoarvoiksi seuraavia:  

1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä, 19 %
2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä, 11 %
3. Avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä, 4 %
4. Korkeakoulujen yhteistyösopimusten perusteella suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä, 1 %
5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastauspisteiden yhteismäärä, 3 %
6. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen, 2 %
7. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastauspisteiden yhteismäärä, 2 %. 

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

MTK ehdottaa, että opiskelijapalautekyselyssä ja uraseurantakyselyssä otetaan huomioon metsäalan kokemukset alalla jo tehdystä vastaavista kyselyistä. 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa kohtaan 6: 

7. Asetuksen 1 §:n 1-5 momentissa ehdotetaan, että:  
a) tutkintojen laskennassa huomioitaisiin alakohtaiset erot mm. infrastruktuuri- ja henkilöstöintensiivisyydessä eri kertoimilla kolmessa kategoriassa tutkintojen mukaan jaoteltuna (asetuksen liite)
b) toinen saman tasoinen tutkinto huomioitaisiin pienemmällä kertoimella ja
c) tutkinnon tavoiteajassa suorittaminen huomioitaisiin kahdella eri kertoimella.  
Ylemmissä korkeakoulututkinnoissa koulutusalaryhmittäin sopimuksessa sovittu tutkintotavoite toimisi jatkossakin rahoitusrajana, jonka ylittävistä tutkinnoista ei myönnetä rahoitusta. Alaryhmittelyä on muutettu nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

MTK kannattaa, että maa- ja metsätaloustieteisiin liittyvät tutkinnot on sijoitettu vähintään nykyiseen rahoituskategoriaan. 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa kohtaan 7: 

8. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa esitetään, että ns. jatkuvan oppimisen kokonaisuus muodostuisi  
a) yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketusta määrästä ja b) korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketusta määrästä.  
Tekijät vastaisivat voimassa olevan rahoitusmallin tekijöitä, joista yhteistyöopinnot ehdotetaan erotettavaksi omaksi laskentakriteerikseen. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 8: 

9. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa esitetään opiskelijapalautteeseen liittyvän rahoitustekijän pysymistä mallissa nykyisellään. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 9: 

10. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 7-8 momentissa ehdotetaan työllistymisen ja työllistymisen laadun rahoitustekijöiden muodostumista:  
a) voimassa olevaa rahoitusmallia vastaavasti työllistymisestä vuosi valmistumisen jälkeen, jonka laskentaan lisättäisiin yrittäjien huomioiminen kertoimella 2; sekä
b) ehdotettavasta uraseurantakyselyn vastausten pisteiden yhteenlasketusta määrästä. Uraseurantakyselyyn liittyvät kysymykset ja niiden pisteytystaulukko ovat asetuksen liitteessä. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

MTK kannattaa erityisesti yrittäjyyden painottamista työllistymisen laadun mittarina. 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 10: 

11. Asetuksen 2 §:ssä ja liitteessä tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerien tekijöiksi ja painoarvoiksi esitetään: 
1. Julkaisujen lukumäärä, 14 %2. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä, 8 %3. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus, 6 %4. Kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus, 6 % Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

MTK painottaa, että soveltavilla aloilla, kuten maatalous, PK-yrityksen (maatilojen) on epärealistista osallistua tutkimuksen rahoitukseen. 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 11: 

12. Asetuksen 2 §:n 1 momentissa esitetään voimassa olevan rahoitusmallin mukaisesti, että julkaisuperusteinen rahoitus muodostuu julkaisujen lukumäärästä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuna 3 momentin tarkennuksissa esitetyllä tavalla. Lisäksi 2 §:n 4 momentissa esitetään julkaisutiedonkeruun luokkien A, C1 ja C2 mukaisia avoimesti saatavilla olevia vertaisarvioituja julkaisuja painotettavaksi kertoimella 1,2.

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 12: 

13. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa esitetään rahoitusperusteeksi tohtorin tutkintojen määrää yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa sovittuun tutkintotavoitteeseen saakka. Laskenta vastaisi voimassa olevan mallin laskentaa.

idättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 13: 

14. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa esitetään rahoitusperusteeksi kansainvälistä kilpailtua tutkimusrahoitusta ja 4 kohdassa kotimaista tutkimusrahoitusta sekä kotimaista ja kansainvälistä yritysrahoitusta.Laskenta vastaisi nykyisen rahoitusmallin laskentaa, mutta 4 kohdan sanamuotoa on tarkennettu kuvaamaan paremmin sen sisältöä.

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 14: 

15. Muuta lausuttavaa luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi? Muut mahdolliset kommentit? 

Tapio Kosunen
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Tomi Halonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Susanna Aro
koulutusjohtaja