null Luonnon monimuotoisuus turvataan yhteistyöllä

Tiedote – Maaseutuympäristö

Luonnon monimuotoisuus turvataan yhteistyöllä

6.5.2019

Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) kokoama luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuista tilaa käsittelevä raportti viestittää, että luonnon monimuotoisuus heikentyy kestämättömästi ja kiihtyvästi. MTK jakaa huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä muistuttaen samalla, että Suomessa tilanne ollaan saamassa hallintaan määrätietoisten toimien ansiosta etenkin metsissä ja maatalousympäristöissä. Työ vaatii koko yhteiskunnan ponnistuksia.

Suomessa metsillä ja maatalousympäristöillä on olennaisen tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta. Maa- ja metsätaloudessa ratkaisijan rooli otetaan vakavasti ja toiminnan kehittämiseen on sitouduttu.

– Viimeisimmät kansalliset luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta kertovat raportit osoittavat, että metsissä ja maatalousympäristöissä tehdyt suojelu- ja luonnonhoitotoimet ovat olleet vaikuttavia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Positiiviset signaalit osoittavat tehdyn työn merkityksen ja kannustavat jatkamaan toiminnan kehittämistä, kertoo MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen.

IPBES:n raportissa on esitetty lukuisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Toimista keskeisimpiä ovat kulutuksen ja saastuttamisen rajoittaminen. Raportin mukaan elinympäristöjä heikentää muun muassa lisääntyvä maatalousmaan käyttö lannoitteineen.

– Suomen maapinta-alasta kahdeksan prosenttia on peltoa. Lannoitteiden käyttö pelloillamme on vähentynyt fosforin osalta jopa neljännekseen vuodesta 1990, joten Suomessa maatalous on näiltäkin osin aivan eri sarjassa globaaliin uhkaan verrattuna, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola muistuttaa.

Luonnon ekosysteemipalvelut, kuten ruoantuotanto ja puhdas vesi, ovat korvaamattoman arvokkaita paitsi maa- ja metsätaloudelle, myös koko muulle yhteiskunnalle. Näin ollen on muistettava, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille.

– Oikeudenmukaisen taakanjaon varmistamiseksi metsänomistajien ja maataloustuottajien vapaaehtoisuuteen perustuvia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä on tuettava koko yhteiskunnan voimin riittävällä rahoituksella, Pietola korostaa.   

MTK on esittänyt, että METSO-ohjelman rahoitus korotetaan 40 miljoonaan euroon vuodessa ja että ohjelmasta tehdään pysyvä. Lisäksi suoluonnon tilanteen parantamiseksi tarvitaan erillinen, METSO:n tavoin vapaaehtoisuuteen ja täyteen korvaukseen perustuva ohjelma, jolle varmistetaan riittävä rahoitus. Perinnebiotooppien hoidon kannalta on puolestaan välttämätöntä saada aikaan tasoltaan riittävä ja ehdoiltaan houkutteleva maatalouden tukijärjestelmä.


Lisätietoja:
Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK, puh. 040 920 9858
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014