null METSO- ja Helmi-ohjelmien vapaaehtoinen suojelu etenee

Artikkeli – Metsäpolitiikka

METSO- ja Helmi-ohjelmien vapaaehtoinen suojelu etenee

27.5.2020

Vapaaehtoinen metsien ja muiden elinympäristöjen suojelu etenee.

METSO-monimuotoisuusohjelma

Kasvaneen rahoituksen myötä METSO-sopimusten toteutusmääriä voidaan kasvattaa. Metsänhoitoyhdistysten toivotaan lisäävän erityisesti metsätalouden ympäristötuen valmistelua. Metsäkeskus maksaa tukea 10 vuoden sopimuskaudelle sekä metsälain 10 § -kohteiden että METSO -elinympäristöjen turvaamiseen. METSO-elinympäristöistä I-luokan kohteet kelpaavat sellaisenaan, II-luokan kohteet arvokkaampien kohteiden kytkeytymiseen. Vähäpuustoistoisia kohteita rahoitetaan vain muita kohteita yhdistävinä alueina (vähäpuustoista korkeintaan puolet). Ympäristötuen valmistelusta maksetaan toimijoille, kuten metsänhoitoyhdistykselle korvausta, jonka suuruus on korkeintaan 20 prosenttia ympäristötuen määrästä.

Tuen valmistelusta on järjestetty webinaarikoulutus (Ympäristötukihakemuksen valmistelu-webinaari 5.5.2020). Maastokoulutus järjestetään 11.6. Nokialla (www.metsakeskus.fi, Koulutukset).

Osa ELY-keskuksista on jo saavuttanut METSOn pysyvän suojelun kokonaistavoitteensa. Hyviä kohteita kannattaa silti tarjota kaikista eteläisen Suomen maakunnista. Kaikki METSO-elinympäristöt kelpaavat. Metsänhoitoyhdistykselle maksetaan välityskorvausta pysyvien suojelusopimusten valmistelusta ELY-keskukselle. Välityssopimukset päivitetään. Peruskorvaus nousee 400 euroon, joka maksetaan vaikkei suojelusopimusta maanomistajan ja ELYn kanssa syntyisikään. Myös sopimuksen syntyessä maksettava hehtaarikohtainen korvaus nousee hieman. Päivitetty korvaus on takautuvasti voimassa vuoden 2020 alusta, vaikkei uutta sopimusta olisikaan allekirjoitettu.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma tuo vapaaehtoisen suojelun toimet myös muihin elinympäristöihin. Ohjelman tavoitteet on muodostettu vasta kuluvalle hallituskaudelle: soidensuojelua 20 000 ha, soiden ennallistamista 12 000 ha, perinnebiotooppien hoitoa 15 000 ha, 80 parhaan (jo valitun) lintukosteikon kunnostaminen.

Yksityiselle maanomistajalle Helmi näkyy alkuun erityisesti vapaaehtoisena soidensuojeluna. Neuvottelut sopimuksista alkavat Soidensuojelun täydennysohjelman kohteista, jotka kartoitettiin Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteltaessa. Kohdelistaus löytyy täydennysehdotuksen raportin lopusta (http://hdl.handle.net/10138/158285).

Vaikka Helmi-ohjelman valmistelutyö on valmis vasta keväällä 2021, on sopimusten teko jo aloitettu mm. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Kun ELY-keskus ottaa yhteyttä maanomistajaan suojeluneuvottelun halukkuutta tiedustellakseen, on ELYn sovittu ilmoittavan asiasta myös alueen metsänhoitoyhdistykselle. Kriteerejä SSTE-kohteiden ulkopuolisille soille ei ole vielä laadittu. Maanomistajat voivat silti tarjota myös muita luonnontilaisia suokohteitaan ELY-keskuksille jo nyt.

Maanomistajan suuntaan METSO ja Helmi kulkevat rinnakkain. Usein METSO-kelpoiset metsät ja Helmeen soveltuvat suot muodostavat ekologisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Yhdellä neuvottelulla hoidetaan fiksut sopimuskokonaisuudet kuntoon. Maanomistaja päättää lopulta molemmissa.


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+35840 573 1131

aiheet: metsien suojelu