Takaisin Suomen lajien viides uhanalaisuusarvio - Punainen kirja 2019

Uutinen – Maaseutuympäristö

Suomen lajien viides uhanalaisuusarvio - Punainen kirja 2019

23.03.2019

Suomen lajien uhanalaisuus -raportin mukaan Suomessa elää kaikkiaan noin 48 000 lajia. Uhanalaisuus pystyttiin arvioimaan noin 22 400 lajin osalta.

Tarkasteltaessa uhanalaisten lajien osuutta kaikista arvioiduista lajeista uhanalaisuuden voidaan todeta lisääntyneen viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2010 valmistuneessa edellisessä arvioinnissa uhanalaisten lajien osuus oli 10,5 prosenttia, nyt 11,9. Elinvoimaisia on noin 70 % arvioiduista lajeista.

Uhanalaisuusindeksin perusteella uhanalaisuuskehitys on huolestuttavinta tunturipaljakoilla ja soilla. Toisaalta myös perinnebiotoopeilla elävän lajiston tilanne vaatii erityistä huomiota.

Soilla ja perinnebiotoopeilla tarvitaan määrätietoisia, kohdennettuja toimenpiteitä uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja suunnan kääntämiseksi. Suoluonnon tilanteen parantamiseksi on käynnistettävä METSO:n kaltainen, vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaiseen korvaukseen perustuva toimintaohjelma. Maatalousympäristöissä CAP:n toimet, kuten perinnebiotooppien hoito, kosteikot, suojakaistat ja monimuotoisuuspellot hyödyttävät luonnon monimuotoisuutta, joten niitä tulee jatkaa ja kehittää.

Lukumääräisesti eniten uhanalaisia lajeja on alueellisesti Etelä-Suomessa ja elinympäristöistä metsissä. Tätä selittää se, että Etelä-Suomessa ja metsissä on ylipäätään eniten lajeja. Tästä huolimatta kehitys on parhaiten hallinnassa juuri metsissä. Metsien uhanalaisten lajien osuus kaikista uhanalaisista lajeista on laskenut viisi prosenttiyksikköä ja uhanalaisuusindeksi on säilynyt viimeisen vuosikymmenen aikana tasaisena. Metsissä toteutetut suojelu- ja luonnonhoitotoimenpiteet ovat olleet oikeita ja niillä on kyetty vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuteen.

Metsien osalta suurimmat haasteet kohdistuvat edelleen lehtoihin ja vanhoihin metsiin sekä lahopuuhun ja lehtipuun määrään. Näihin rakennepiirteisiin on kyettävä vaikuttamaan myös jatkossa niin METSO-suojelulla kuin talousmetsien luonnonhoidolla.

Huomattava on, että uusin uhanalaiskartoituksemme on maailman mittakaavassa kattavin. Missään muualla lajien uhanalaisuutta ei ole selvitetty yhtä perusteellisesti.

Lisätietoja
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja
Anna-Rosa Asikainen, lakimies

 aiheet: uhanalaisuus, punainen kirja