null Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta

Lausunto

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta

4.4.2019

Yleistä 

Luonnonvarakeskus Luke arvioi, että vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat taloudelliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Lisäksi taloudellinen menetys kalan koko arvoketjussa kalastajasta aina kuluttajalle saakka on huomattavasti edellä arvioitua suurempi. 

Luke toteaa, että arvio on minimiarvio todellisten vahinkojen määrästä. Hylkeet vaurioittavat saalista ja rikkovat pyydyksiä ja ne voivat myös karkottaa kaloja ja saattavat pakottaa kalastajan keskeyttämään tai lopettamaan kalastuksen.  

Itämeren alueen laskentojen perusteella Itämeren harmaahylkeen kokonaiskanta on vähintään 40 000–54 000 yksilöä. Joka vuosi kantaan tulee lisää keskimäärin 2 300–3 000 harmaahyljettä. Merialueilla pyydettiin 1.1.2018-31.12.2018 välisenä aikana yhteensä vain 213 harmaahyljettä. 

Kasvavan hyljekannan aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi on kehitetty kestävämpiä ja hylkeiden pyydykseen pääsyn estäviä rysiä sekä tutkittu ja selvitetty hyljekarkottimien käyttöä. Lisäksi kaupallisille kalastajille on myönnetty korvausta hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista. Kalankasvatusyrityksille on myönnetty rahoitusta kalankasvatuskassien suojaverkkojen hankkimiseen. Näillä toimilla on voitu vähentää vain osittain aiheutuneita vahinkoja, jotka monella alueella uhkaavat rannikkokalastuksen jatkuvuutta ja heikentävät kalankasvatuksen kannattavuutta. Tämän vuoksi vahinkojen määrää on edelleen tarpeen merkittävästi vähentää myös kehittämällä edelleen suojaustoimenpiteitä. 

Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hyljetuotteiden kaupasta kieltää hyljetuotteiden markkinoille asettamisen. Hylkeiden taloudellinen hyödyntäminen ei siten ole mahdollista Suomessa tai muualla EU:n alueella. Tämä vähentää merkittävästi metsästystä ja on johtanut hyvin alhaiseen saalispoistumaan. Hylkeiden metsästäminen on lisäksi haastava pyyntimuoto ja siihen sopivia alueita on vain vähän. 

Jotta kalastuksen ja kalankasvatuksen elinkeinotoiminnalle pystyttäisiin turvaamaan kohtuulliset toimintaedellytykset vahvistuneen harmaahyljekannan aiheuttamista vahingoista huolimatta, on perusteltua myöntää avustusta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tavoitteena on lisäksi saada aikaan muutoksia harmaahylkeiden käyttäytymisessä siten, että ne alkaisivat karttaa kalanpyydysten ja kalankasvatuslaitosten läheisiä alueita. 

Maksettavat avustukset  

Esityksen mukaan avustusta myönnettäisiin kaupalliselle kalastajalle ja kalankasvatusta harjoittavalle yritykselle. Avustusta voitaisiin myöntää harmaahylkeen alueellisen pyyntikiintiön mukaisesti tapahtuvasta harmaahylkeiden asianmukaisesta pyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta tai niiden välittömästä läheisyydestä poistamisesta aiheutuviin alkukäsittely-, kuljetus- ja asianmukaisiin loppukäsittelykustannuksiin. 

Avustus poistetun harmaahylkeen alkukäsittelystä olisi 200 euroa, joka kattaisi hylkeen ampumisesta ja talteenotosta pyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta tai niiden välittömästä läheisyydestä ja hylkeen rantaan tuomisesta ja nostamisen rannalle ja siitä otettavan näytteen ottamisesta ja lähettämisestä syntyvät kustannukset. 

Avustus poistetun harmaahylkeen kuljettamisesta alkukäsittelypaikalta asianmukaiseen loppukäsittelyyn olisi 100 euroa, joka on korvausta kuljetuksesta ja siihen käytetystä ajasta. 

Jos loppukäsittely toteutetaan hautaamalla harmaahylje maahan kaupallisen kalastajan tai kalankasvattajan toimesta, esitetään avustukseksi 150 euroa. 

Lisäksi estetään, että loppukäsittelystä vastaavan toimijan tai laitoksen perimään loppukäsittelymaksuun myönnettävä avustus vastaisi todellisia syntyneitä, mutta olisi kuitenkin enintään 300 euroa.   

Edellä esitetyt avustuksen määrät huomioon ottaen kokonaisavustus poistetusta harmaahylkeestä voisi vaihdella 350 (alkukäsittely 200 euron, loppukäsittely 150 euroa, ei kustannuksia loppukäsittelytodistuksesta) ja 600 euron (alkukäsittely 200 euroa, kuljetus 100 euroa ja loppukäsittelymaksu 300 euroa) välillä. 

Kalankasvatuksen ja ammattikalastuksen toimintaedellytykset ovat heikentyneet erittäin merkittävästi jatkuvasti kasvavan harmaahyljekannan kannan vuoksi. Vuodesta toiseen harmaahylkeiden saalismäärät ovat olleet lisääntymismäärin verrattuna marginaalisen pieniä ja kehityksen suuntaa ei ole saatu käännettyä. MTK pitää välttämättömänä, että kehitetään uusia kannustimia hylkeiden kannansäätelyn edistämiseksi ja varsinkin vahinkoa aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi. MTK kannattaa esitettyjä avustuksia.     

Avustuksen hakeminen 

Avustuksen hakijan olisi esitettävä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot kuten tiedot hakijasta, selvitys mistä vahinkoa aiheuttava harmaahylje on poistettu, lähimmän kalanpyydyksen tai kalankasvatuslaitoksen sijainnista sekä poistetun harmaahylkeen sukupuolesta ja tiedot niistä Luonnonvarakeskukselle otetuista tutkimusnäytteistä. Tutkimusnäytteeksi sopisi harmaahylkeen alaleuka, josta voidaan määritellä yksilön ikä. 

Hakemukseen tulisi tarvittaessa sisällyttää selvitys kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista eli tieto siitä, missä poistettu harmaahylje on alkukäsitelty ja mihin se on kuljetettu asianmukaista loppukäsittelyä varten. 

Lisäksi hakemukseen tulisi liittää tarvittavat todistukset ja tositteet poistettujen harmaahylkeiden asianmukaisesta loppukäsittelystä ja mahdollisista loppukäsittelymaksuista sekä muut maksatusta koskevat tarpeelliset tiedot. 

Esityksen mukaan kaupallisen kalastajan tai kalankasvattajan vastatessa poistetun harmaahylkeen loppukäsittelystä (oma hyötykäyttö tai hautaaminen) on tarpeen varmistua siitä, että loppukäsittely on toteutettu velvoitteiden edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi ehdotetaan, että julkishallinnon toimihenkilö tai valan tehnyt kalastuksen valvoja voisi antaa todistuksen harmaahylkeen asianmukaisesta loppukäsittelystä. Myönnettävä avustus tällaisesta todistuksesta syntyvään kustannukseen perustuisi siitä perittyyn maksuun, mutta olisi enintään 50 euroa. ELY-keskuksen, maakunnan tai kunnan toimihenkilö tai valan tehnyt kalastuksen valvoja antaisi kyseisen todistuksen. 

MTK katsoo, että julkishallinnon toimihenkilön tai valan tehneen kalastuksen valvojan todistus harmaahylkeen asianmukaisesta loppukäsittelystä on tarpeeton, menettelyltään raskas ja lisää turhaa byrokratiaa. Riittävä varmistus on avustuksen hakijan vakuutus loppukäsittelyn asiallisesta suorittamisesta. On syytä huomioida myös käytännön vaikeudet, joita voi esiintyä todistuksen hankinnasta. Esimerkiksi hautaaminen olisi käytännössä mahdollista vain todistuksen tekijän läsnä ollessa, mikä voisi edellyttää pitkääkin ruhon säilyttämistä. Lisäksi on huomioitava, että vaivalloisella todistusmenettelyllä varmistettaisiin arvoltaan vain 150 euron korvaus loppukäsittelystä    

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja 


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Etelä-Savo, puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

aiheet: kalastus