null Vielä enemmän hyötyä lannasta

Uutinen – Maaseutuympäristö

Vielä enemmän hyötyä lannasta

29.4.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima 2,5-vuotinen Manure Standards -hanke käynnisti kehityksen, joka mahdollistaa nykyistä yhdenmukaisemmat ja tasapuolisemmat käytännöt lantatiedon tuottamiseen ja käyttöön Itämeren alueella. Hanke tuotti uutta lantatietoa, suosituksia hyvään lannan hyödyntämiseen, työkaluja lantalaskentaan sekä ohjeita edustavien lantanäytteiden ottamiseen ja analysointiin. Tuloksia voivat hyödyntää viljelijät, neuvonta, tutkimus ja hallinto.

Lanta on arvokas raaka-aine, jonka huolellinen käsittely edistää kiertotaloutta. Ruuan- ja rehuntuotannossa muodostuu aina hävikkejä ilmaan ja vesiin, myös lannankäsittelyn kaikissa vaiheissa. Päästöriskin suuruuteen vaikuttavat monet tekijät, eikä niitä voi täysin hallita. Mahdollisimman tarkan ravinteiden käytön ja lannankäsittelyn avulla päästöjä voidaan kuitenkin vähentää ja lannan arvokkaita ravinteita tehokkaammin hyödyntää
 

Manure Standards -hankkeen suositukset laadukkaan lantatiedon tuottamiseen, ylläpitämiseen ja käyttöön

  1. Täsmällinen ja ajantasainen lantatieto tulisi olla helposti kaikkien toimijoiden saatavilla.
  2. Lantatiedon ylläpitämiseksi tarvitaan selkeät kansalliset toimenpiteet, kuka ja miten lantatietoa tuottaa ja päivittää. Ylläpitotyössä tarvitaan yhteistyötä mm. viljelijöiden, ruuanjalostajien, tutkimuksen ja päätöksentekijöiden välillä.
  3. Lantanäytteenottoa ja -analytiikkaa voidaan käyttää lannan ravinnepitoisuuksien määrittämisessä, mutta laatuun on panostettava niin näytteenotossa kuin analytiikassa.
  4. Lannan orgaanisen aineksen/hiilen määritys tulisi lisätä laboratorioiden analyysipaketteihin.
  5. Tieto lannan määrästä ja ominaisuuksista voidaan laskea massatasemenetelmällä, jos käytössä on testattu laskentatyökalu ja täsmällistä lähtötietoa (ruokinta, eritys, lannankäsittely ml. eläinsuojan toimet ja varastointiratkaisut). Massataselaskenta on suositeltavin menetelmä kansallisen ja alueellisen tason lantatiedon tuottamiseen.
  6. Tiedon lannan ravinnepitoisuudesta tulee olla mahdollisimman tuore riippumatta määritysmenetelmästä.
  7. Lannoitussuunnittelussa tulisi ensi sijassa panostaa lannalla lannoittamisen täsmällisyyteen ja ravinnetarve täydennetään muilla lannoitteilla vasta sen jälkeen. Lannan ravinteiden käyttöä myös kasvintuotantotiloilla tulisi edistää.
  8. Tasapainoinen ravinteiden käyttö on varmistettava tilatason ravinnetaseilla ja tarvittaessa lantaa on luovutettava tai myytävä tilalta pois.


aiheet: lanta, manure