Sisältöjulkaisija

angle-left null VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

Lausunto

VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

25.4.2018

Eduskunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 - 2022 ja esittää kirjallisena lausuntonaan seuraavaa:

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan vuotuiset määrärahat ovat n. 2,5 mrd. euroa kehyskaudella. Määrärahataso alenee vuoden 2018 talousarvion tasosta 79 milj. eurolla kehyskauden aikana. Selonteon mukaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 rahoitus sisältyy kehyksiin ohjelman etenemistä vastaavasti. MTK:n mielestä tämä ei pidä paikkansa, kun varsinkin ympäristökorvausohjelmaa joudutaan supistamaan
merkittävästi, mikäli ohjelmaan ei kohdenneta uusia varoja noin 90 miljoonan edestä.

Hallitus helpottaa vaikean kannattavuustilanteen sekä epäonnistuneen satokauden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden maatilojen asemaa. Luonnonhaittakorvauksen rahoittamiseen siirretään 10 miljoonaa euroa kertaluonteisesti vuodelle 2019. Hallitus pyrkii kohdentamaan myöhemmin vuoden 2018 lisätalousarvioissaan määrärahoja luonnonhaittakorvaustason ylläpitämiseksi. MTK:n mielestä 5 eur/ha korotus vuodeksi on
riittämätön vaikkakin sinällään oikeansuuntainen ratkaisu. MTK on pettynyt siihen, että ympäristökorvauksen rahoituksen turvaaminen jäi hallitukselta kokonaan hoitamatta.

EU:n uusi rahoitus- ja ohjelmakausi alkaa v. 2021. Tässä vaiheessa selonteon mukaan vuosien 2021 ja 2022 määrärahatasojen on arvioitu noudattavan kuluvan ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden määrärahatasoa.

Maatalouden investointeja rahoitetaan sekä Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera)että talousarvioon varattavista määrärahoista. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvä kärkihankerahoitus (siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) päättyy v. 2018. Tämän hetken tiedon valossa rakennetukia haetaan ennakoitua enemmän ohjelmakauden
lopussa, jolloin Makeran varat hupenevat nopeasti rahaston pääomittamisesta huolimatta.

Hallituksen tavoitteena on luopua vakuutusmaksuverosta satovahinko- ja
kasvintautivakuutusten osalta. Asian valmisteluun perustetaan VM:n työryhmä, joka valmistelee asian syksyn 2018 budjettiriihen päätettäväksi. MTK:n mukaan myös eläintautivakuutukset on myös saatava mukaan poistettavien verojen listalle, sikäli kun vakuutusmaksuverosta luovutaan.

Hallitus on päättänyt turvata Tullin ja Eviran resurssit afrikkalaisen sikaruton torjuntaan rajanylityspaikoilla. Vaikka kyseessä on sinällään pieni raha, on kyse erittäin tärkeästä toimenpiteestä, mikäli saadaan afrikkalainen sikarutto pidettyä poissa Suomesta.

MTK pitää hyvänä asiana, että hallitus varautuu Team Finland -verkoston vahvistamiseen kaupallis-taloudellisilla erityisasiantuntijoilla 1,6 milj. euroa vuosittain kehyskaudella. Tämä palvelee myös ruokavientiä samoin kuin metsätaloustuotteiden vientiä.

Normipurkutavoite on hyvä ja erittäin kannatettava, myös maatalouden osalta. Nyt pitäisi myös saada konkreettisia tuloksia aikaan ja miettiä, miten asioita voitaisiin tehdä uudella tavalla sujuvammin ja mistä voitaisiin luopua.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
maatalousjohtaja