Sisältöjulkaisija

angle-left null VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

Lausunto

VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

3.5.2018

Eduskunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kiittää saamastaan kuulemiskutsusta ja mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022.

Metsäbiotalous on kasvuala

Hallitusohjelman tavoitteena on puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen 15 miljoonalla kuutiometrillä. Metsäteollisuuden jo toteuttamat ja käynnissä olevat investoinnit lisäävät jo kuluvan

vuoden aikana lähes 10 milj. m3 verrattuna vuoden 2014 tasoon. Puun käyttö on monipuolistumassa ja lisääntymässä. Metsäneuvosto on päättänyt kansallisen metsästrategian päivittämisestä.

Metsäbiotalouden kasvu jatkuu vahvana ja kannustamme valtiota tukemaan ja jatkamaan Kansallisen metsästrategian 2025:n toimeenpanoa.

Metsäluonnon monimuotoisuus

Hakkuumäärien kasvaessa metsien käytön kestävyydestä huolehtiminen on entistä tärkeämpää. MTK:n näkemyksen mukaan on tärkeää, että METSO-ohjelman rahoitusta lisätään viidellä miljoonalla eurolla kehystasoon verrattuna. Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin perustuva METSO on yksi merkittävimpiä tapoja suojella metsäluonnon monimuotoisuutta. MTK:n näkemyksen mukaan Metso-ohjelmaan tulisi panostaa vieläkin voimakkaammin.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Monimetsä-hankkeessa on luotu työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Metsien aktiivinen käyttö ja metsien muut arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. Kestävä metsätalous on hyvää ilmastopolitiikkaa.

Kestävän metsätalouden edellytykset

Jalostetulla siemen- ja taimiaineksella voidaan entisestään parantaa puuntuotannon määrää ja laatua sekä tuhojen sietokykyä. Metsähallituksen luontopalvelujen 1,1 milj. euron lisäys kehyskaudella Pohjois-Suomen siemenhuoltoon ja varmuusvarastointiin on kannatettava.

Tiestö

Alempiasteisen tiestön, metsätiet mukaan lukien, kunnon rapautuminen uhkaa muodostua pidemmällä aikavälillä biotalouden kasvua rajoittavaksi tekijäksi - olipa kyse metsätaloudesta, metsäenergiasta tai muista metsien käyttömuodoista. Yksityistieavustusten 10 milj. euron määräaikainen lisäys 2018-2020 on oikeansuuntainen toimenpide mutta riittämätön tieverkon kunto huomioiden. Yksityisteiden korjausvelan pysäyttämisen rahoitus tulisi saada pysyväksi.

Muuta

Energiatuki

Energiatuen myöntämisvaltuutta lisätään energia- ja ilmastostrategiaan perustuen 5 milj. euroa 2019–2021. Lisäksi energiatuen myöntämisvaltuutta lisätään biojalostamoiden tukemista varten 40 milj. euroa vuosina 2019–2020 ja 60 milj. euroa vuosina 2021–2022. Tämä lisäys on ehdollinen sille, että valmisteilla oleva EU-regulaatio mahdollistaa biojalostamoinvestoinnit Suomessa. Team Finland -verkoston vahvistaminen kaupallis-taloudellisilla erityisasiantuntijoilla 1,6 milj. euroa vuosittain kehyskaudella on hyvä.

Molemmat toimenpiteet vahvistavat näkemyksemme mukaan biotalouden edellytyksiä.

Avoin metsätieto

Uudistettu metsätietolaki tuli voimaan 1.3.2018 alkaen. Tavoitteena on, että metsätiedon entistä laajempi ja sujuvampi käyttö ja palvelujen digitalisointi parantavat metsäpalvelumarkkinoiden toimivuutta ja siten tehostavat metsätalouden toimintoja ja parantavat talousmetsien luonnonhoitoa. On itsestään selvää, että avoin tieto parantaa sitä hyödyntävien metsäalan yritysten toimintaa. On erittäin olennaista huolehtia, että avoin tieto parantaa myös metsänomistajien asemaa ja toimintaedellytyksiä, kun tieto koskee nimenomaan heidän omaisuuttaa ja elinkeinoaan.

Normien purku:

* Kemera-päätösten automatisointi

* Ympäristönsuojelulain ja vesilain lupamenettelyjen sähköistäminen

Yritystoiminnan edistäminen:

* Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistaminen

Hallitusryhmien normienpurkuesitykset:

* Palvelulupaus ympäristölupa-asioissa ja yhden luukun periaatteen toteuttaminen: YM antaa asiasta hallituksen esityksen elokuussa 2018. (HE eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta). YM on eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta). YM teettänyt selvityksen ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamisesta (YM 53/2017) ja tuloksia analysoidaan.

* Ilmoituslupamenettelyn laajentaminen ympäristölupa-asioissa: YM antaa asiasta hallituksen esityksen keväällä 2018.

Kaikki nämä edistävät MTK:n jäsenten elinkeinotoimintaa ja vähentävät byrokratiaa!

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Satu-Marja Tenhiälä
asiantuntija